หรือคุณหมายถึง shrewdneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shrewdness

SH R UW1 D N AH0 S   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shrewdness-, *shrewdness*, shrewdnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shrewdness[N] ความเฉลียวฉลาด, Syn. astuteness, sharpness
shrewdness[N] ความมุ่งร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
shrewdness(n) ความสุขุม,ความฉลาด,ความหลักแหลม,ความเฉลียวฉลาด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Folklore? Coelho is desired. Because of his shrewdness enough just to overcome fear.ในนิทานทั่วไป กระต่ายน่ะมักใช้ไหวพริบ Mirror Mirror (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shrewdnessHis shrewdness marks John for success.
shrewdnessI am no match for him in diplomatic shrewdness.

CMU English Pronouncing Dictionary
SHREWDNESS    SH R UW1 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shrewdness    (n) ʃrˈuːdnəs (sh r uu1 d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
機才[きさい, kisai] (n) shrewdness [Add to Longdo]
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n,adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses [Add to Longdo]
虚虚実実の戦い;虚々実々の戦い[きょきょじつじつのたたかい, kyokyojitsujitsunotatakai] (exp) match between persons equal in shrewdness [Add to Longdo]
世才[せさい, sesai] (n) worldly wisdom; practical wisdom; prudence; shrewdness [Add to Longdo]
辣腕[らつわん, ratsuwan] (adj-na,n) shrewdness; tact [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shrewd \Shrewd\, a. [Compar. {Shrewder}; superl. {Shrewdest}.]
   [Originally the p. p. of shrew, v.t.]
   1. Inclining to shrew; disposing to curse or scold; hence,
    vicious; malicious; evil; wicked; mischievous; vexatious;
    rough; unfair; shrewish. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       [Egypt] hath many shrewd havens, because of the
       great rocks that ben strong and dangerous to pass
       by.                  --Sir J.
                          Mandeville.
    [1913 Webster]
 
       Every of this happy number
       That have endured shrewd days and nights with us.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Artful; wily; cunning; arch.
    [1913 Webster]
 
       These women are shrewd tempters with their tongues.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Able or clever in practical affairs; sharp in business;
    astute; sharp-witted; sagacious; keen; as, a shrewd
    observer; a shrewd design; a shrewd reply.
    [1913 Webster]
 
       Professing to despise the ill opinion of mankind
       creates a shrewd suspicion that we have deserved it.
                          --Secker.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Keen; critical; subtle; artful; astute; sagacious;
     discerning; acute; penetrating.
 
   Usage: {Shrewd}, {Sagacious}. One who is shrewd is keen to
      detect errors, to penetrate disguises, to foresee and
      guard against the selfishness of others. Shrewd is a
      word of less dignity than sagacious, which implies a
      comprehensive as well as penetrating mind, whereas
      shrewd does not.
      [1913 Webster] -- {Shrewd"ly}, adv. -- {Shrewd"ness},
      n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shrewdness
   n 1: intelligence manifested by being astute (as in business
      dealings) [syn: {shrewdness}, {astuteness}, {perspicacity},
      {perspicaciousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top