หรือคุณหมายถึง smartneß?
Search result for

smartness

(8 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smartness-, *smartness*, smartnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา smartness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *smartness*)
English-Thai: Nontri Dictionary
smartness(n) ความฉลาด,ความองอาจ,ความโก้เก๋,ความผึ่งผาย,ความเก่ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smartness    (n) (s m aa1 t n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eleganz {f}smartness [Add to Longdo]
Pfiffigkeit {f}smartness; cleverness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smartness \Smart"ness\, n.
   The quality or state of being smart.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smartness
   n 1: a kind of pain such as that caused by a wound or a burn or
      a sore [syn: {smart}, {smarting}, {smartness}]
   2: intelligence as manifested in being quick and witty [syn:
     {brightness}, {cleverness}, {smartness}]
   3: elegance by virtue of being fashionable [syn: {chic},
     {chicness}, {chichi}, {modishness}, {smartness},
     {stylishness}, {swank}, {last word}]
   4: liveliness and eagerness; "he accepted with alacrity"; "the
     smartness of the pace soon exhausted him" [syn: {alacrity},
     {briskness}, {smartness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top