ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

precocity

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precocity-, *precocity*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
precocity(พรีคอส'ซิที) n. ความแก่แดด,ความแก่เกินวัย,การเจริญเติบโตเกินวัย,ความฉลาดเกินวัย

English-Thai: Nontri Dictionary
precocity(n) ความแก่เกินอายุ,ความแก่แดด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precocityความเจริญก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precocity    (n) prˈɪkˈɒsɪtiː (p r i1 k o1 s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おしゃま[, oshama] (n,adj-na) precocity [Add to Longdo]
夙成[しゅくせい, shukusei] (n) precocity [Add to Longdo]
早熟[そうじゅく, soujuku] (n,adj-na,adj-no) (See 晩熟) precocity; early ripening; premature development; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precociousness \Pre*co"cious*ness\, Precocity \Pre*coc"i*ty\, n.
   [Cf. F. pr['e]cocit['e].]
   The quality or state of being precocious; untimely ripeness;
   premature development, especially of the mental powers;
   forwardness.
   [1913 Webster]
 
      Saucy precociousness in learning.    --Bp.
                          Mannyngham.
   [1913 Webster]
 
      That precocity which sometimes distinguishes uncommon
      genius.                 --Wirt.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 precocity
   n 1: intelligence achieved far ahead of normal developmental
      schedules [syn: {precociousness}, {precocity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top