หรือคุณหมายถึง incisiveneß?
Search result for

incisiveness

(7 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incisiveness-, *incisiveness*, incisivenes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา incisiveness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *incisiveness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incisiveness[N] ความฉลาดเฉลียว, See also: ความหลักแหลม, การมีปัญญาไว, Syn. brightness, cleverness, smartness

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schärfe {f}incisiveness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
切れ味(P);切味(io)[きれあじ, kireaji] (n) (1) sharpness; cutting ability; (2) quickness (of wit); incisiveness; technical proficiency; skill; (3) (in ball sports) peppiness (of a ball); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 incisiveness \incisiveness\ n.
   keenness and forcefulnelss of thought or expression or
   intellect.
 
   Syn: trenchancy.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incisiveness
   n 1: keenness and forcefulness of thought or expression or
      intellect [syn: {incisiveness}, {trenchancy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top