ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aptness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aptness-, *aptness*, aptnes
English-Thai: Nontri Dictionary
aptness(n) ความเก่ง,ความฉลาด,ความพร้อม,ความเหมาะสม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aptness (n) ˈæptnəs (a1 p t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
剴切[がいせつ, gaisetsu] (adj-na,n) appropriateness; adequacy; aptness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aptness \Apt"ness\, n.
   1. Fitness; suitableness; appropriateness; as, the aptness of
    things to their end.
    [1913 Webster]
 
       The aptness of his quotations.    --J. R. Green.
    [1913 Webster]
 
   2. Disposition of the mind; propensity; as, the aptness of
    men to follow example.
    [1913 Webster]
 
   3. Quickness of apprehension; readiness in learning;
    docility; as, an aptness to learn is more observable in
    some children than in others.
    [1913 Webster]
 
   4. Proneness; tendency; as, the aptness of iron to rust.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aptness
   n 1: a disposition to behave in a certain way; "the aptness of
      iron to rust"; "the propensity of disease to spread" [syn:
      {aptness}, {propensity}]
   2: appropriateness for the occasion; "the phrase had
     considerable aptness" [syn: {aptness}, {appositeness}] [ant:
     {inappositeness}, {inaptness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top