ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acumen

AH0 K Y UW1 M AH0 N   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acumen-, *acumen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acumen[N] ความมีไหวพริบเฉียบแหลม, See also: ความฉลาดเฉียบแหลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acumen(อะคู' เมน) n. ความมีไหวพริบเฉียบแหลม. -acuminuous adj., Syn. keenness)
cacumen(แค็คคู'เมน) adj. ส่วนยอด

English-Thai: Nontri Dictionary
acumen(n) ความมีไหวพริบ,ความเฉียบแหลม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fortunately, Walshy had about as much business acumen as a bucket of pig shit.โชคดีที่วอลชี่มีไหวพริบทางธุรกิจ มากเท่าไอ้โง่สมองหมา The Secret of Sales (2017)
Captain, Mr. Chekov's technical acumen makes him more valuable onboard the Franklin than Mr. Scott.กัปตันนาย เชคอฟ ของความ เฉียบแหลมทางเทคนิคทำให้เขามีคุณค่ามากขึ้น onboard แฟรงคลินกว่านาย สกอตต์ Star Trek Beyond (2016)
Whatever acumen I have for the job I owe to my father.ฉันมีไหวพริบอะไรก็ตามเกี่ยวกับธุรกิจ ฉันเป็นหนี้พ่อของฉัน Sabotage (2013)
Frank will be using his investigative acumen to narrow down the suspects.แฟรงค์จะใช้ความเฉียบแหลม ด้านการสืบสวนของเขา ลดจำนวนผู้ต้องสงสัยลง Legacy (2012)
I had no idea that my business acumen was giving you such spasms.นึกไม่ถึงเลยว่าการกลับมาทำธุรกิจของฉัน จะทำให้เธอเดือดร้อนขนาดนี้ การสะกดจิตชาวประมงน่ะเหรอ ที่เรียกว่าการทำธุรกิจ Dark Shadows (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acumenShe is a lady of business acumen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชาวน์[N] wit, See also: acumen, wisdom, intellect, intelligence, Syn. ภูมิปัญญา, ปฏิภาณ, ไหวพริบ, เชาวน์ปัญญา, Example: เขามีเชาวน์ไวสู้บิดาไม่ได้, Thai definition: ปัญญาหรือความคิดฉับไว, ปฏิภาณไหวพริบปัญญาหรือความคิดฉับไว, ปฏิภาณไหวพริบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชาวน์ = เชาว์[n.] (chao) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind   
ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ[n. exp.] (khwām chīeplaēm thāng thurakit) EN: business acumen   FR: sens des affaires [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACUMEN    AH0 K Y UW1 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acumen    (n) ˈækjumən (a1 k y u m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scharfsinn {m}; Klugheit {f} | politischer Scharfsinn; politische Klugheitacumen | political acumen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鋭敏[えいびん, eibin] (adj-na,n) sharpness; keenness; sensitiveness; mental acumen; (P) [Add to Longdo]
洞察力[どうさつりょく, dousatsuryoku] (n) insight; discernment; perception; perspicacity; acumen [Add to Longdo]
飛耳長目[ひじちょうもく, hijichoumoku] (exp) sharp eyes and ears used for collecting information far and wide; having the acumen and shrewd discernment gained by widely-collected information; being well-versed on a subject; books which broaden our knowledge [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) (1) brightness; (2) clarity; acumen; (3) power of vision [Add to Longdo]
明察[めいさつ, meisatsu] (n,vs) discernment; penetration; insight; intellectual acumen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acumen \A*cu"men\, n. [L. acumen, fr. acuere to sharpen. Cf.
   {Acute}.]
   Quickness of perception or discernment; penetration of mind;
   the faculty of nice discrimination. --Selden.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Sharpness; sagacity; keenness; shrewdness; acuteness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acumen
   n 1: a tapering point
   2: shrewdness shown by keen insight [syn: {insightfulness},
     {acumen}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 acumen
  1. acerbity; acrimony; acuity; sharpness
  2. witticism

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top