ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สนับสนุน

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สนับสนุน-, *สนับสนุน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(org) Thailand Research Fund (TRF)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนับสนุน(v) support, See also: aid, give support to, help, Syn. ส่งเสริม, ช่วยเหลือ, เกื้อหนุน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สนับสนุนก. ส่งเสริม, ช่วยเหลือ, อุปการะ, เช่น สนับสนุนการกีฬา สนับสนุนการศึกษา.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were.ผมอุตส่าคิดว่าเรามีการสนับสนุน ทางการเงินพร้อมพรั่ง Frost/Nixon (2008)
- For or against? - Both.- สนับสนุนหรือต่อต้าน The Reader (2008)
Why?ได้รับการสนับสนุนโดยเด็กเล็ก และอัจฉริยะเหมือนกัน ทำไม? Hiding in the Light (2014)
_ถึงสว.ซินแคลร์ สำหรับการสนับสนุนทั้งหมด บิลลิ่งแฮม Catch You Later (2015)
There he is!สนับสนุนการประชุม Jason Bourne (2016)
If the school support them how we do itนี่ ถ้าโรงเรียนสนับสนุนพวกเราก็ดีสิ Sex Is Zero (2002)
Um, I'd like to thank the university for its continued support.ผมขอขอบคุณมหาวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนเรื่อยมา Eight Below (2006)
And you must know that your country supports you completely.และทุกคนต้องรู้นะ.. ว่าประเทศของคุณสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่ Invictus (2009)
Games absent batiatus? !เกมส์ที่ปราศจากการสนับสนุนของบาเตียตุส? The Red Serpent (2010)
My country has been more than supportive.ประเทศของฉันให้มากกว่าการสนับสนุน Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
My support is unwavering.ผมสนับสนุนเต็มที่ Welcome to the Occupation (2011)
Full Alpha support.พร้อมกำลังสนับสนุนเต็มที่ True Believer (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนับสนุน[sanapsanun] (v, exp) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; stick by ; stand up for ; corroborate  FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner
สนับสนุน[sanapsanun] (x) FR: à l'aide de

English-Thai: Longdo Dictionary
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
put money where mouth is1. สนับสนุนช่วยเหลือโดยการให้สิ่งของ โดยเฉพาะการบริจาคเงิน 2. ลงมือทำ มากกว่าสักแต่พูด เช่น You can put money where your mouth is by asking all involved to put up $1 per post in a donation to relief organizations.
Cancel Culture[แคน'เซิล คัล'เชอะ] (n) การแบนหรือคว่ำบาตรคนดัง ศิลปิน องค์กร หรือใครก็ตามแต่ที่แสดงความคิดเห็น สนับสนุน หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงในโซเชียลมีเดีย ที่ทำให้คนทั่วไปไม่พอใจหรือผิดหวังในตัวคนคนนั้น
fandom(n) กลุ่มคนที่ชื่นชอบและคอยสนับสนุนบุคคลหรือกลุ่มหนึ่งๆ เช่น นักแสดง, ​ ศิลปิน, ​ ทีมกีฬา, See also: fan, Syn. followers

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advocate(vt) สนับสนุน, Syn. support
alimentation(n) สนับสนุน
back(vt) สนับสนุน, See also: หนุนหลัง, ผลักดัน, Syn. support
backup(n) สนับสนุน, See also: ตัวแทน, ผู้สนับสนุน, ผู้ช่วย, Syn. reinforcement, support
behind(prep) สนับสนุน, See also: อยู่เบื้องหลัง
bolster(vt) สนับสนุน, See also: หนุนให้สูง, ค้ำจุน, เสริม, Syn. support, boost
back up(phrv) สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ
be for(phrv) สนับสนุน
be with(phrv) สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ, เข้าข้างฝ่าย
boost up(phrv) ทำให้แข็งแรง, See also: สนับสนุน, ส่งเสริม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abet(อะเบท') vt. ให้กำลังใจ, สนับสนุน -abetment, abettal n.
acclaim(อะเคลม') vt., n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ, -เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น, สาวก, ผู้ติดตาม, Syn. follower
advocacy(แอด' โวคะซี) n. การเป็นทนาย, ทนาย, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง
agree(อะกรี') vt., vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม, สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้, ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
aliment(n. แอล' ละเมินทฺ -v. แอล' ละเมินทฺ') n. อาหาร, สิ่งบำรุงเลี้ยง, สิ่งค้ำจุน. -vt. สนับสนุนค้ำจุน. -alimental adj., Syn. food, nutrition, support
appui(แอพิว') n., Fr. หนุน, สนับสนุน
aristocrat(อะริส'โทแครท) n. คนชั้นสูง, ขุนนาง, ผู้นิยมและสนับสนุนระบอบการปกครองแบบคณาธิปไตย, Syn. noblewoman, nobleman, peer, Ant. plebeian, commoner
assist(อะซิสทฺ') vt., vi. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, สนับสนุน, สงเคราะห์, เข้าร่วม. -assister, assistor n., Syn. aid, help, support, tend, Ant. hinder, hamper
auxiliary(ออกซิล'เลียรี) adj. เป็นองค์ประกอบ, ช่วย, เพิ่ม, สนับสนุน, หนุน, สำรอง, อยู่ในสังกัด. -n. เครื่องช่วย, เครื่องสนับสนุน, ผู้ช่วย, ผู้สนับสนุน, บุคคลในสังกัด, Syn. assisting, subordinate, helper, Ant. principal

English-Thai: Nontri Dictionary
adherent(n) ผู้ติดตาม, พรรคพวก, ภาคี, สาวก, ผู้สนับสนุน
advocacy(n) การพูดสนับสนุน, การแก้ต่าง, ทนาย
advocate(n) ผู้สนับสนุน, ทนายความ, ผู้แก้ต่าง
advocate(vt) สนับสนุน, เป็นทนาย, พูดแก้ต่าง, โฆษณาชวนเชื่อ
assist(vt) ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, สนับสนุน
auxiliary(n) ผู้ช่วย, เครื่องช่วย, เครื่องสนับสนุน, ความช่วยเหลือ
back(vt) สนับสนุน, หนุนหลัง, ถือหาง, วางเดิมพัน
backer(n) ผู้สนับสนุน, ผู้หนุนหลัง
backing(n) การสนับสนุน, ความช่วยเหลือ, การหนุน
backup(n) ผู้สนับสนุน, การค้ำจุน, การสะสม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
contributeสนับสนุน
underpinningสนับสนุน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
対応[たいおう, taiou] (n) สนับสนุน, รองรับ
支援[しえん, shien] (vt) สนับสนุน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
進める[すすめる, susumeru] TH: สนับสนุนให้เลื่อนตำแหน่ง  EN: to promote
支える[ささえる, sasaeru] TH: สนับสนุน

German-Thai: Longdo Dictionary
Unterstützung(n) |die, pl. Unterstützungen| การสนับสนุน, การให้ความช่วยเหลือ
unterstützen(vt) |unterstützte, hat unterstützt| สนับสนุน, ช่วยเหลือโดยให้สิ่งของ เช่น Meine Eltern haben mich finanziell während meines Studium unterstützt. พ่อแม่ของผมช่วยผมด้านการเงินช่วงที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย, See also: Related: helfen
etw. unterstützt etw.(vt) สนับสนุน, เกื้อกูล, เกื้อหนุน เช่น Suse unterstützt eine neu gegründete Stiftung. บริษัทซูซีสนับสนุนมูลนิธิหนึ่งที่เพิ่งก่อตั้งใหม่, See also: Related: unterstützen
fördern(vt) |förderte, hat gefördert, etw.(A)/jmdn.| สนับสนุน, อุปภัมภ์, อุปการะ เช่น Die wissenschaftliche Forschung wird meistens durch die Staat gefördert. งานวิจัยด้านวิชาการส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐ, Syn. unterstützen
Anhänger(n) |der, pl. Anhänger| แฟน(เพลง, กีฬา), ผู้คอยสนับสนุนติดตาม, See also: Related: die Anhängerin/ pl. -nen
Beitrag(n) |der, Beiträge| การช่วยเหลือ, การสนับสนุน, การมีส่วนร่วม เช่น Australien will als Beitrag zum Umweltschutz Glühbirnen verbieten.
beitragen(vi) |trug bei, hat beigetragen, zu + D| สนับสนุน, มีบทบาท, ผลักดันให้เกิด, ทำประโยชน์ เช่น Jeder kann zur Reinhaltung der Umwelt beitragen.

French-Thai: Longdo Dictionary
soutenir(vi, vt) |je soutiens, tu soutiens, il soutient, nous soutenons, vous soutenez, ils soutiennent| ค้ำจุน สนับสนุน เช่น il soutient que ce n\'est pas possible. เขาสนับสนุนในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top