ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aristocrat

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aristocrat-, *aristocrat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aristocrat(n) ผู้ที่สนับสนุนการปกครองโดยคนชั้นสูง
aristocrat(n) สมาชิกของชนชั้นสูง, See also: คนชั้นสูง, ผู้ดี, Syn. nobleman, noble, peer
aristocratic(adj) เกี่ยวกับชนชั้นสูง, Syn. noble, blue-blooded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aristocrat(อะริส'โทแครท) n. คนชั้นสูง, ขุนนาง, ผู้นิยมและสนับสนุนระบอบการปกครองแบบคณาธิปไตย, Syn. noblewoman, nobleman, peer, Ant. plebeian, commoner
aristocratic(อะริสโทแครท'ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) , มีลักษณะของคนชั้นสูง
aristocratical(อะริสโทแครท'ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) , มีลักษณะของคนชั้นสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
aristocrat(n) ขุนนาง, ชนชั้นสูง, ผู้ดี
aristocratic(adj) เกี่ยวกับขุนนาง, ที่มีลักษณะของชนชั้นสูง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An aristocrat!พวกราชสกุล! Vampire Hunter D (1985)
Your only interest has been hunting aristocrats.อย่างเดียวที่นายสน ก็คือการกำจัดพวกราชวงศ์นั่น Vampire Hunter D (1985)
But he didn't know anything about aristocrats.แต่เขาไม่มีความรู้เรื่อง ราชวงศ์รัตติกาล Vampire Hunter D (1985)
"You should only ask vampire hunters about aristocrats.""ลูกควรถามนักล่าแวมไพร์ ถ้าอยากรู้เรื่องของ ราชวงศ์รัตติกาล" Vampire Hunter D (1985)
Aristocrats detest biting for blood on that night... because they believe this moon causes the flow of impure blood.พวกรัตติกาลชั้นสูง จะละการดูดเลือด ในคืนนั้น เพราะเชื่อว่า จันทราสีเลือดจะมอบ เหยื่อที่บริสุทธิ์มาให้ Vampire Hunter D (1985)
Well Doris, tomorrow, you can finally join an aristocrat's family.ว่ายังไง ดอริส พรุ่งนี้เจ้าจะได้เข้า ร่วมกับราชวงศ์ของเรา Vampire Hunter D (1985)
Our aristocrats have slept with lower class women for fun.ราชวงศ์ของเราบางคน ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงชั้นต่ำ เพื่อความสำราญ Vampire Hunter D (1985)
It's the aristocrat!รถม้าของราชวงศ์รัตติกาล! Vampire Hunter D (1985)
It's the aristocrat's carriage!นั่นรถม้าของราชวงศ์รัตติกาล! Vampire Hunter D (1985)
A messenger from the aristocrat is here.คนส่งสารของ ราชวงศ์รัตติกาล มาที่นี่ Vampire Hunter D (1985)
And if he used the boy to get you, it would stain the aristocrat's honor.ถ้าเขาใช้เด็กเพื่อล่อเธอ มันจะเสียเกียรติราชสกุล Vampire Hunter D (1985)
Screw the aristocrat's honor!ช่างหัวราชสกุลสิ! Vampire Hunter D (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aristocratHe's a genuine aristocrat.
aristocratHe was a so-called aristocrat by birth.
aristocratHis dress and bearing somehow give an aristocratic feel.
aristocratI admire his aristocratic manners.
aristocratThe aristocrat clings to the glory of his past.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ดีเก่า(n) aristocrat, See also: noble, well-mannered person, respected person, Example: ตระกูลนี้สืบเชื้อสายผู้ดีเก่าจากต้นตระกูลที่เป็นถึงขุนน้ำขุนนางในสมัยรัชกาลที่ 4, Thai Definition: เรียกอ้างถึงผู้อยู่ในตระกูลสูงหรือมีสถานะสูงในสังคมเก่า
ผู้ลากมากดี(n) elite, See also: aristocrat, refined person, noble man/woman, Syn. ผู้ดี, ผู้มีสกุลสูง, ผู้ดีมีสกุล, Ant. ไพร่, Example: ท่าทางของหล่อนสง่าราวกับเป็นพวกผู้ลากมากดี
ผู้ดีมีสกุล(n) aristocrat, See also: blue blood, Syn. สายเลือดผู้ดี, Example: เป็นเพราะท่านได้เกิดอยู่ในคฤหาสน์ของผู้ดีมีสกุลจนเติบใหญ่ ท่านจึงมีกิริยาเรียบร้อยเช่นนี้, Thai Definition: คนที่เกิดในตระกูลดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตย์[ammāt] (n) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite  FR: élite bureaucratique [ f ] ; nomenklatura [ f ] ; aristocratie [ f ]
อำมาตย[ammāttaya] (n) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya  FR: élite bureaucratique [ f ] ; nomenklatura [ f ] ; aristocratie [ f ]
เด็ดดอกฟ้า[det døkfā] (v, exp) EN: win a wife of high station ; marry an aristocratic girl
เจ้า = จ้าว[jao = jāo] (n) EN: prince ; royalty ; king  FR: aristocrate [ m ] ; noble [ m ] ; prince [ m ] ; roi [ m ]
เจ้านาย[jaonāi] (n) EN: aristocrat  FR: noble [ m ] ; prince [ m ] ; seigneur [ m ] ; maître [ m ]
ผู้ดีเก่า[phūdī kao] (n, exp) EN: aristocrat ; noble ; well-mannered person ; respected person ; old upper class
ผู้ดีมีสกุล[phūdī mī sakun] (n, exp) EN: aristocrat ; blue blood  FR: aristocrate [ m ]
ผู้ดีแปดสาแหรก[phūdīpaētsāraēk] (n) EN: scion of eight aristocratic lines
ผู้ลากมากดี[phūlākmākdī] (n) EN: elite ; aristocrat ; high-class person ; refined person ; noble man ; noble woman   FR: aristocrate [ m ]
ตระกูลขุนนาง[trakūn khunnāng] (n, exp) EN: aristocratic family ; noble family  FR: famille aristocratique [ f ] ; famille noble [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
aristocrat
aristocrats
aristocratic

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aristocrat
aristocrats
aristocratic
aristocratically

WordNet (3.0)
aristocrat(n) a member of the aristocracy, Syn. patrician, blue blood
aristocratic(adj) belonging to or characteristic of the nobility or aristocracy, Syn. blue-blooded, aristocratical, gentle, patrician, blue
aristocratically(adv) in an aristocratic manner

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Aristocrat

n. [ F. aristocrate. See Aristocracy. ] 1. One of the aristocracy or people of rank in a community; one of a ruling class; a noble. [ 1913 Webster ]

2. One who is overbearing in his temper or habits; a proud or haughty person. [ 1913 Webster ]

A born aristocrat, bred radical. Mrs. Browning. [ 1913 Webster ]

3. One who favors an aristocracy as a form of government, or believes the aristocracy should govern. [ 1913 Webster ]

His whole family are accused of being aristocrats. Romilly. [ 1913 Webster ]

Aristocratical

{ } a. [ Gr. &unr_;: cf. F. aristocratique. ] 1. Of or pertaining to an aristocracy; consisting in, or favoring, a government of nobles, or principal men; as, an aristocratic constitution. [ 1913 Webster ]

2. Partaking of aristocracy; befitting aristocracy; characteristic of, or originating with, the aristocracy; as, an aristocratic measure; aristocratic pride or manners. -- Ar`is*to*crat"ic*al*ly, adv. -- Ar`is*to*crat"ic*al*ness, n. [ 1913 Webster ]

Variants: Aristocratic
Aristocratism

n. 1. The principles of aristocrats. Romilly. [ 1913 Webster ]

2. Aristocrats, collectively. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贵族化[guì zú huà, ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ ㄏㄨㄚˋ,    /   ] aristocratic #74,573 [Add to Longdo]
贵族论者[guì zú lùn zhě, ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ ㄌㄨㄣˋ ㄓㄜˇ,     /    ] aristocrat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
貴族[きぞく, kizoku] (n, adj-no) noble; aristocrat; (P) #1,684 [Add to Longdo]
夫人[ふじん(P);ぶにん(ok);はしかし(ok), fujin (P); bunin (ok); hashikashi (ok)] (n) (1) (ふじん, はしかし only) (hon) wife; Mrs; madam; (2) (ふじん only) (arch) wife of a nobleman (aristocrat, etc.); (3) (ふじん, ぶにん only) (arch) consort of the emperor; (P) #3,233 [Add to Longdo]
アリストクラット[arisutokuratto] (n) aristocrat [Add to Longdo]
アリストクラティック[arisutokurateikku] (adj-no) aristocratic [Add to Longdo]
階隠し[はしかくし;はしがくし, hashikakushi ; hashigakushi] (n) (See 寝殿造り, 向拝) pent roof built atop the stairs of a shrine or a building in an classic aristocratic villa [Add to Longdo]
貝合わせ;貝合せ[かいあわせ, kaiawase] (n) (1) shell-matching game popular with court aristocrats during the Heian period; (2) (col) (vulg) tribadism [Add to Longdo]
貴人[きじん, kijin] (n) aristocrat; nobleman [Add to Longdo]
貴族的[きぞくてき, kizokuteki] (adj-na) aristocratic [Add to Longdo]
貢進[こうしん, koushin] (n) paying a tribute; contribution; presentation of something to an aristocrat [Add to Longdo]
尊卑[そんぴ, sonpi] (n) high and low; aristocrat and plebeian [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top