ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aristocrat

ER0 IH1 S T AH0 K R AE2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aristocrat-, *aristocrat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aristocrat(n) ผู้ที่สนับสนุนการปกครองโดยคนชั้นสูง
aristocrat(n) สมาชิกของชนชั้นสูง, See also: คนชั้นสูง, ผู้ดี, Syn. nobleman, noble, peer
aristocratic(adj) เกี่ยวกับชนชั้นสูง, Syn. noble, blue-blooded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aristocrat(อะริส'โทแครท) n. คนชั้นสูง, ขุนนาง, ผู้นิยมและสนับสนุนระบอบการปกครองแบบคณาธิปไตย, Syn. noblewoman, nobleman, peer, Ant. plebeian, commoner
aristocratic(อะริสโทแครท'ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) , มีลักษณะของคนชั้นสูง
aristocratical(อะริสโทแครท'ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) , มีลักษณะของคนชั้นสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
aristocrat(n) ขุนนาง, ชนชั้นสูง, ผู้ดี
aristocratic(adj) เกี่ยวกับขุนนาง, ที่มีลักษณะของชนชั้นสูง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our aristocrats have slept with lower class women for fun.ราชวงศ์ของเราบางคน ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงชั้นต่ำ เพื่อความสำราญ Vampire Hunter D (1985)
A messenger from the aristocrat is here.คนส่งสารของ ราชวงศ์รัตติกาล มาที่นี่ Vampire Hunter D (1985)
My blood is mixed with the aristocrats whom you hate.ในตัวของฉัน มีเลือดของราชวงศ์ รัตติกาลที่เธอเกลียด Vampire Hunter D (1985)
Thus, the aristocrats control the lowly humans.เป็นความจริงที่ ราชวงศ์รัตติกาล ปกครองพวกชั้นต่ำ Vampire Hunter D (1985)
Poor humans live their small lives while aristocrats like us... rule their land.เหล่ามนุษย์ผู้น่าสมเพช อาศัยในเมืองเล็กๆ ขณะที่ราชสกุลเช่นเรา ปกครองเมืองของเขา Vampire Hunter D (1985)
"between the aristocrat and the tramp..."ความต่างของ ชนชั้นสูง กับ คนจรจัด The Dreamers (2003)
The aristocrats really like this stuffsพวกขุนนางชอบแบบนี้มากๆ Iljimae (2008)
The aristocrats have to act like aristocrats, so you could live up to being an aristocrat then you could be a young masterเจ้าต้องทำตัวเป็นผู้ดี และอยู่อย่างผู้ดี ดังนั้นท่านจะเป็นนายน้อย Iljimae (2008)
Were you under the impression that all aristocrats are created equal?เจ้าได้รับความสนใจจากเหล่าขุนนาง แล้วจะทำให้เจ้ามีสถานะเท่ากับข้าเหรอ? Iljimae (2008)
I don't have that kind of birth rights but I have to attend such an aristocrat school.ฉันไม่ได้เกิดมาในตระกูลดีๆ\ แต่ฉันต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียนของพวกชนชั้นสูง Episode #1.3 (2009)
I called an aristocrat an aristocrat. What's wrong with that?ข้าเรียกผู้ดีว่าผู้ดี มันผิดตรงไหนหรือ? Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
In the beginning there were no aristocrats or servants.จุดเริ่มต้นจะเริ่มจากไม่มีผู้ดี ไม่มีทาส Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aristocratHe's a genuine aristocrat.
aristocratHe was a so-called aristocrat by birth.
aristocratHis dress and bearing somehow give an aristocratic feel.
aristocratI admire his aristocratic manners.
aristocratThe aristocrat clings to the glory of his past.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ดีเก่า(n) aristocrat, See also: noble, well-mannered person, respected person, Example: ตระกูลนี้สืบเชื้อสายผู้ดีเก่าจากต้นตระกูลที่เป็นถึงขุนน้ำขุนนางในสมัยรัชกาลที่ 4, Thai Definition: เรียกอ้างถึงผู้อยู่ในตระกูลสูงหรือมีสถานะสูงในสังคมเก่า
ผู้ลากมากดี(n) elite, See also: aristocrat, refined person, noble man/woman, Syn. ผู้ดี, ผู้มีสกุลสูง, ผู้ดีมีสกุล, Ant. ไพร่, Example: ท่าทางของหล่อนสง่าราวกับเป็นพวกผู้ลากมากดี
ผู้ดีมีสกุล(n) aristocrat, See also: blue blood, Syn. สายเลือดผู้ดี, Example: เป็นเพราะท่านได้เกิดอยู่ในคฤหาสน์ของผู้ดีมีสกุลจนเติบใหญ่ ท่านจึงมีกิริยาเรียบร้อยเช่นนี้, Thai Definition: คนที่เกิดในตระกูลดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตย์[ammāt] (n) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite  FR: élite bureaucratique [ f ] ; nomenklatura [ f ] ; aristocratie [ f ]
อำมาตย[ammāttaya] (n) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya  FR: élite bureaucratique [ f ] ; nomenklatura [ f ] ; aristocratie [ f ]
เด็ดดอกฟ้า[det døkfā] (v, exp) EN: win a wife of high station ; marry an aristocratic girl
เจ้า = จ้าว[jao = jāo] (n) EN: prince ; royalty ; king  FR: aristocrate [ m ] ; noble [ m ] ; prince [ m ] ; roi [ m ]
เจ้านาย[jaonāi] (n) EN: aristocrat  FR: noble [ m ] ; prince [ m ] ; seigneur [ m ] ; maître [ m ]
ผู้ดีเก่า[phūdī kao] (n, exp) EN: aristocrat ; noble ; well-mannered person ; respected person ; old upper class
ผู้ดีมีสกุล[phūdī mī sakun] (n, exp) EN: aristocrat ; blue blood  FR: aristocrate [ m ]
ผู้ดีแปดสาแหรก[phūdīpaētsāraēk] (n) EN: scion of eight aristocratic lines
ผู้ลากมากดี[phūlākmākdī] (n) EN: elite ; aristocrat ; high-class person ; refined person ; noble man ; noble woman   FR: aristocrate [ m ]
ตระกูลขุนนาง[trakūn khunnāng] (n, exp) EN: aristocratic family ; noble family  FR: famille aristocratique [ f ] ; famille noble [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ARISTOCRAT ER0 IH1 S T AH0 K R AE2 T
ARISTOCRATS ER0 IH1 S T AH0 K R AE2 T S
ARISTOCRATIC ER0 IH2 S T AH0 K R AE1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aristocrat (n) ˈærɪstəkræt (a1 r i s t @ k r a t)
aristocrats (n) ˈærɪstəkræts (a1 r i s t @ k r a t s)
aristocratic (j) ˌærɪstəkrˈætɪk (a2 r i s t @ k r a1 t i k)
aristocratically (a) ˌærɪstəkrˈætɪkliː (a2 r i s t @ k r a1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贵族化[guì zú huà, ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] aristocratic, #74,573 [Add to Longdo]
贵族论者[guì zú lùn zhě, ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ ㄌㄨㄣˋ ㄓㄜˇ, / ] aristocrat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アリストクラット[arisutokuratto] (n) aristocrat [Add to Longdo]
アリストクラティック[arisutokurateikku] (adj-no) aristocratic [Add to Longdo]
階隠し[はしかくし;はしがくし, hashikakushi ; hashigakushi] (n) (See 寝殿造り, 向拝) pent roof built atop the stairs of a shrine or a building in an classic aristocratic villa [Add to Longdo]
貝合わせ;貝合せ[かいあわせ, kaiawase] (n) (1) shell-matching game popular with court aristocrats during the Heian period; (2) (col) (vulg) tribadism [Add to Longdo]
貴人[きじん, kijin] (n) aristocrat; nobleman [Add to Longdo]
貴族[きぞく, kizoku] (n, adj-no) noble; aristocrat; (P) [Add to Longdo]
貴族的[きぞくてき, kizokuteki] (adj-na) aristocratic [Add to Longdo]
貢進[こうしん, koushin] (n) paying a tribute; contribution; presentation of something to an aristocrat [Add to Longdo]
尊卑[そんぴ, sonpi] (n) high and low; aristocrat and plebeian [Add to Longdo]
半臂[はんぴ, hanpi] (n) short-sleeved (or sleeveless) undergarment worn by aristocratic men [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aristocrat \A*ris"to*crat\ (?; 277), n. [F. aristocrate. See
   {Aristocracy}.]
   1. One of the aristocracy or people of rank in a community;
    one of a ruling class; a noble.
    [1913 Webster]
 
   2. One who is overbearing in his temper or habits; a proud or
    haughty person.
    [1913 Webster]
 
       A born aristocrat, bred radical.   --Mrs.
                          Browning.
    [1913 Webster]
 
   3. One who favors an aristocracy as a form of government, or
    believes the aristocracy should govern.
    [1913 Webster]
 
       His whole family are accused of being aristocrats.
                          --Romilly.
    [1913 Webster] Aristocratic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aristocrat
   n 1: a member of the aristocracy [syn: {aristocrat}, {blue
      blood}, {patrician}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top