ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

auxiliary

AA0 G Z IH1 L Y ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auxiliary-, *auxiliary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auxiliary(n) เครื่องสนับสนุน, See also: เครื่องช่วย, ผู้ที่ช่วยสนับสนุน, Syn. supplement, assistant, helper
auxiliary(adj) สำรอง, Syn. reserve
auxiliary(adj) เสริม, See also: ซึ่งเป็นองค์ประกอบ, ซึ่งช่วยเหลือ, Syn. additional, supplementary
auxiliary verb(n) กริยานุเคราะห์, See also: กริยาช่วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auxiliary(ออกซิล'เลียรี) adj. เป็นองค์ประกอบ, ช่วย, เพิ่ม, สนับสนุน, หนุน, สำรอง, อยู่ในสังกัด. -n. เครื่องช่วย, เครื่องสนับสนุน, ผู้ช่วย, ผู้สนับสนุน, บุคคลในสังกัด, Syn. assisting, subordinate, helper, Ant. principal
auxiliary equipmentบริภัณฑ์ช่วย <คำแปล>อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องอ่านบัตร (card reader) , หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เป็นต้น
auxiliary memoryหน่วยความจำช่วย <คำแปล>หมายถึงหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพิ่มไปจากหน่วยความจำหลัก) เช่น จานบันทึก เมื่อใดที่ต้องการใช้ ก็ให้เครื่องคอมพิวเตอร์นำมาเก็บในเครื่อง จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แล้วเก็บลงใหม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อมิให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์
auxiliary storageหน่วยเก็บช่วย <คำแปล>หมายถึงหน่วยความจำหรือหน่วยเก็บที่ใช้เก็บข้อมูลนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพิ่มไปจากหน่วยความจำหลัก) เช่น จานบันทึก เมื่อใดที่ต้องการใช้ ก็ให้เครื่องคอมพิวเตอร์นำมาเก็บในเครื่อง จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แล้วเก็บลงใหม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อมิให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์มีความหมายเหมือน auxiliary memory
auxiliary verbกริยานุเคราะห์

English-Thai: Nontri Dictionary
auxiliary(adj) เป็นองค์ประกอบ, เป็นปัจจัยส่งเสริม
auxiliary(n) ผู้ช่วย, เครื่องช่วย, เครื่องสนับสนุน, ความช่วยเหลือ
AUXILIARY auxiliary verb(n) กริยาช่วย, กริยานุเคราะห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
auxiliary agency; agency, auxiliaryหน่วยงานสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
auxiliary contour; supplementary contousเส้นชั้นแทรก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
auxiliary equationสมการช่วย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
auxiliary equipmentบริภัณฑ์ช่วย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
auxiliary fault; branch faultรอยเลื่อนแขนง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
auxiliary mineralแร่ประกอบรอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
auxiliary restส่วนพักเสริม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
auxiliary springแหนบเสริม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
auxiliary storageหน่วยเก็บช่วย [ มีความหมายเหมือนกับ secondary storage ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
auxiliary storageหน่วยเก็บช่วย [ มีความหมายเหมือนกับ secondary storage ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
auxiliary spillwayauxiliary spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นเสริม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't know. The auxiliary power's out, so the gauges don't work.ฉันไม่รู้ ออกมาเสริมพลังของ 2010: The Year We Make Contact (1984)
And the Women's Auxiliary barfed all over the Benevolent Order of Antelopes.และพวกสงเคราะห์สตรีอ้วก รด คณะผู้เมตตากวางแอนเทโล้ป Stand by Me (1986)
Initiating auxiliary booster sequence.เริ่มลำดับสนับสนุนเสริม Contact (1997)
We have auxiliary ignition.เรามีการเผาไหม้ช่วย Contact (1997)
- Ghost, kill all auxiliary systems.- โกสท์ปลดระบบเครื่องทุ่นเเรงให้หมด The Matrix Revolutions (2003)
An auxiliary exit that leads directly outside.ออกช่วยที่นำไปสู่​​ด้านนอก Cubeº: Cube Zero (2004)
Do us a tinsy favour and use Mr. Wynn's auxiliary monitor.ทำเราโปรดปราน tinsy และใช้จอแสดงผลช่วยนายวิลเลียม Cubeº: Cube Zero (2004)
And there's supposed to be an auxiliary exit.และมีควรจะเป็นทางออกช่วย Cubeº: Cube Zero (2004)
- The auxiliary exit.- ออกช่วย Cubeº: Cube Zero (2004)
I am checking the auxiliary generator.ผมไปตรวจดูเครื่องสำรองระบบไฟฟ้า Mr. Monk and the Blackout (2004)
It was another bomb. At an auxiliary station.มีการวางระเบิดอีกครั้งค่ะ ที่โรงไฟฟ้า Mr. Monk and the Blackout (2004)
- Is this about the ladies' auxiliary again?นี่มันเรื่องตำแหน่งผู้ช่วยหญิงอีกแล้วหรอ ก็ใช่อ่ะสิ Sunday (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
auxiliary'can' is an auxiliary verb, so in question sentences it is brought to the start of the phrase.
auxiliaryThis sentence is in the present perfect. 'have' is not a verb, but an auxiliary verb.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำช่วยกริยา(n) auxiliary verb, Syn. กริยานุเคราะห์, Count Unit: คำ, Thai Definition: คำในหมวดกริยาที่ใช้ประกอบกริยาอื่น เช่น จะ คง
หน่วยความจำเสริม(n) auxiliary memory, Syn. หน่วยความจำสำรอง, Ant. หน่วยความจำหลัก, Example: แผ่นดิสก์เป็นสื่อบันทึกข้อมูล ซึ่งจัดอยู่ในประเภทหน่วยความจำเสริม, Count Unit: หน่วย, Thai Definition: หน่วยความจำเสริมที่ช่วยหน่วยความจำหลัก ทำงานได้ช้ากว่าหน่วยความจำหลัก และไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในหน่วยความจำเสริมได้โดยตรง
กริยานุเคราะห์(n) auxiliary verb, Syn. กริยาช่วย, Example: คำว่า คงจะ เป็นกริยานุเคราะห์, Thai Definition: คำในหมวดกริยาที่ใช้ประกอบกริยาอื่น เช่น จะ คง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้[dāi = dai] (v) EN: [ auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense ]  FR: [ verbe auxiliaire servant à former le passé ]
กริยาช่วย[kriyā chūay] (n, exp) EN: auxiliary verb  FR: auxiliaire [ m ]
กริยานุเคราะห์[kriyānukhrǿ] (n, exp) EN: auxiliary verb  FR: auxiliaire [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AUXILIARY AA0 G Z IH1 L Y ER0 IY0
AUXILIARY AA0 G Z IH1 L IY0 EH0 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
auxiliary (n) ˈɔːgzˈɪlɪəʳriː (oo1 g z i1 l i@ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来着[lái zhe, ㄌㄞˊ ㄓㄜ˙,   /  ] auxiliary showing sth happened in the past #10,066 [Add to Longdo]
辅料[fǔ liào, ㄈㄨˇ ㄌㄧㄠˋ,   /  ] auxiliary ingredients (in a cooking recipe) #24,386 [Add to Longdo]
助动词[zhù dòng cí, ㄓㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ,    /   ] auxiliary verb; modal verb #95,406 [Add to Longdo]
语助词[yǔ zhù cí, ㄩˇ ㄓㄨˋ ㄘˊ,    /   ] auxiliary word #228,462 [Add to Longdo]
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] auxiliary; spare; deputy; second; sub- #737,510 [Add to Longdo]
将会[jiāng huì, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ,   /  ] auxiliary verb introducing future action: may (be able to); will (cause); should (enable); going to [Add to Longdo]
补助组织[bǔ zhù zǔ zhī, ㄅㄨˇ ㄓㄨˋ ㄗㄨˇ ㄓ,     /    ] auxiliary organizations [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Analoghilfseingang { m }auxiliary analog input [Add to Longdo]
Betriebsstromversorgung { f }auxiliary power supply [Add to Longdo]
Hilfsantrieb { m }auxiliary drive [Add to Longdo]
Hilfsbetrieb { m }auxiliary plant [Add to Longdo]
Hilfsdatei { f } [ comp. ]auxiliary file [Add to Longdo]
Hilfsfeld { n }auxiliary field [Add to Longdo]
Hilfsfunktion { f }auxiliary function [Add to Longdo]
Hilfsgerät { n }; Hilfsausrüstung { f }auxiliary equipment; ancillary equipment [Add to Longdo]
Hilfshubwerk { n }auxiliary hoist [Add to Longdo]
Hilfskontakt { m }auxiliary contactor [Add to Longdo]
Hilfsmatrix { f } [ math. ]auxiliary matrix [Add to Longdo]
Hilfsölpumpe { f } [ techn. ]auxiliary oil pump [Add to Longdo]
Hilfspolizei { f }auxiliary police [Add to Longdo]
Hilfsprogramm { n }auxiliary program; auxiliary routine [Add to Longdo]
Hilfsschütz { n } [ electr. ]auxiliary contactor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せる;させる[seru ; saseru] (aux-v, v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions #540 [Add to Longdo]
[ふく, fuku] (n, pref) (1) assistant; associate; vice-; sub-; deputy; substitute; auxiliary; supplementary; additional; collateral; (n) (2) duplicate; copy; (P) #848 [Add to Longdo]
行く(P);往く(oK);逝く(oK)[いく(P);ゆく(P), iku (P); yuku (P)] (v5k-s, vi) (1) (See 来る・くる) to go; (2) (い sometimes omitted in auxiliary use) (See 旨く行く) to proceed; to take place; (3) (逝く only) to die; to pass away; (aux-v) (4) to continue; (P) #2,232 [Add to Longdo]
付属(P);附属(P)[ふぞく, fuzoku] (n, vs, adj-no) attached; belonging (to); included; enclosed; affiliated; annexed; associated; subordinate; incidental; dependent; auxiliary; (P) #2,727 [Add to Longdo]
とる[toru] (v5r) (equiv. of -ている indicating continuing action as a verb ending; poss. contraction of -て ending + おる auxiliary verb) is being #3,217 [Add to Longdo]
補助[ほじょ, hojo] (n, vs, adj-no) (1) assistance; support; aid; help; (2) subsidy; supplement; subvention; grant-in-aid; (3) auxiliary; subsidiary; (4) spot (in bodybuilding); (P) #3,440 [Add to Longdo]
[そろ;そう;さう;す, soro ; sou ; sau ; su] (aux) (arch) (pol) (See 候ふ) to be (auxiliary used in place of "aru" after "de" or "ni" when forming a copula); to do (auxiliary used in place of "-masu" after a -masu stem) #7,743 [Add to Longdo]
さす[sasu] (v5s, vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v, v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden #14,090 [Add to Longdo]
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP [Add to Longdo]
せられる[serareru] (v1, aux-v) (1) (hon) verb used as an honorific for others' actions; (aux-v, v1) (2) (hon) (See せる・4) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
外部記憶[がいぶきおく, gaibukioku] external storage, auxiliary storage [Add to Longdo]
補助コンソール[ほじょコンソール, hojo konso-ru] auxiliary console [Add to Longdo]
補助デスクリプタ[ほじょデスクリプタ, hojo desukuriputa] auxiliary descriptor [Add to Longdo]
補助バッテリ[ほじょバッテリ, hojo batteri] auxiliary battery [Add to Longdo]
補助記憶[ほじょきおく, hojokioku] external storage, auxiliary storage [Add to Longdo]
補助記憶装置[ほじょきおくそうち, hojokiokusouchi] auxiliary storage [Add to Longdo]
補助装置[ほじょそうち, hojosouchi] auxiliary device, auxiliary equipment [Add to Longdo]
補助入力装置[ほじょにゅうりょくそうち, hojonyuuryokusouchi] auxiliary input device [Add to Longdo]
補足編[ほそくへん, hosokuhen] auxiliary part [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Auxiliary \Aux*il"ia*ry\ (?; 106), a. [L. auxiliarius, fr.
   auxilium help, aid, fr. augere to increase.]
   Conferring aid or help; helping; aiding; assisting;
   subsidiary; as auxiliary troops.
   [1913 Webster]
 
   {Auxiliary scales} (Mus.), the scales of relative or
    attendant keys. See under {Attendant}, a.
 
   {Auxiliary verbs} (Gram.). See {Auxiliary}, n., 3.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Auxiliary \Aux*il"ia*ry\, n.; pl. {Auxiliaries}.
   1. A helper; an assistant; a confederate in some action or
    enterprise.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) pl. Foreign troops in the service of a nation at
    war; (rarely in sing.), a member of the allied or
    subsidiary force.
    [1913 Webster]
 
   3. (Gram.) A verb which helps to form the voices, modes, and
    tenses of other verbs; -- called, also, an {auxiliary
    verb}; as, have, be, may, can, do, must, shall, and will,
    in English; [^e]tre and avoir, in French; avere and
    essere, in Italian; estar and haber, in Spanish.
    [1913 Webster]
 
   4. (Math.) A quantity introduced for the purpose of
    simplifying or facilitating some operation, as in
    equations or trigonometrical formul[ae]. --Math. Dict.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 auxiliary
   adj 1: functioning in a supporting capacity; "the main library
       and its auxiliary branches" [syn: {auxiliary},
       {subsidiary}, {supplemental}, {supplementary}]
   2: furnishing added support; "an ancillary pump"; "an adjuvant
     discipline to forms of mysticism"; "The mind and emotions are
     auxiliary to each other" [syn: {accessory}, {adjunct},
     {ancillary}, {adjuvant}, {appurtenant}, {auxiliary}]
   n 1: someone who acts as assistant [syn: {aide}, {auxiliary}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top