ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-frame-

F R EY1 M   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: frame, *frame*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frame[N] โครงสร้างพื้นฐาน, See also: โครงสร้าง, Syn. scaffold, structure
frame[N] กรอบ, See also: กรอบหน้าต่าง, กรอบภาพ, กรอบประตู
frame[N] โครง, See also: ฉาก
frame[N] ร่างกาย, See also: โครงสร้างร่างกาย
frame[VT] ใส่กรอบ, See also: ตีกรอบ, วางกรอบ
frame[VT] วางแผน, See also: ร่าง, Syn. organize, plan, prepare
frame[N] ภาพหนึ่งในฟิล์มภาพยนตร์
frame[N] รอบในกีฬาโบว์ลิ่ง
frame[VT] ใส่ร้าย (คำสแลง), See also: ใส่ความ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frame(เฟรม) n. กรอบ,โครง,ร่าง,ร่างกาย,โครงสร้าง,องค์ประกอบ,ระบบ,สภาพของจิตใจ,รอบหนึ่ง (การตีเบสบอล) ,ยกหนึ่ง ๆ (มวย) vt. ประกอบก่อ,สร้าง,ติดตั้ง,ร่าง,กำหนด,คิด,วางแผน,ประพันธ์,ใส่กรอบ,ใส่วงกบ,ใส่ความ,ใส่ร้าย vi. พยายาม,ให้ความหวัง,พาตัวไป. -framable,frameable ad

English-Thai: Nontri Dictionary
frame(n) โครง,รูปร่าง,โครงร่าง,กรอบ,สะดึง,องค์ประกอบ
frame(vt) ประกอบ,ติดตั้ง,ทำโครงร่าง,วางโครง,ใส่กรอบ,กำหนด,วางแผน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frameกรอบ, กรอบความ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
frameโครงรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
frame๑. โครง๒. กรอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frameเฟรม,รูปร่าง,โครงประกอบ,กรอบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We simply drop the tinker toy frame to the ground, the elastic stretches, taking in te impact allowing the egg to remain gently in its resting place, Michelles bootyเยอะไปแล้ว! Full House (1987)
I'll just keep my shoulders down, my head up... my frame locked, stay on my toes...ฉันต้องทำไหล่ให้ต่ำ เชิดหน้าขึ้น... ตั้งกรอบไว้ ยืนบนหัวนิ้วเท้า... Dirty Dancing (1987)
No. Don't look at my feet, keep my head up, my eyes open... tension in my arms, my frame locked, seat pulled up...ไม่ ต้องไม่มองต่ำ เชิดหน้าเอาไว้ ลืมตาขึ้น... Dirty Dancing (1987)
But I've got my country's 500th anniversary to plan, my wedding to arrange, my wife to murder, and Guilder to frame for it.แต่ข้าต้องวางแผนงานฉลงอครบรอบ 500 ปี วางแผนงานแต่งงาน วางแผนฆ่าภรรยา และวางแผนการกล่าวโทษกิลเดรอ์ ข้ายุ่งมาก The Princess Bride (1987)
The guy drops 20 stories in perfect focus, centre frame while I smoothly go from F1 6 to F56.กล้าดียังไงถึงยังลอยหน้าอยู่ที่นี่อีกน่ะห๊ะ Hero (1992)
I'm going to project myself into the main frame computer.ผมจะย้ายตัวเองลงสู่คอมพิวเตอร์หลัก The Lawnmower Man (1992)
Erase the files from the main frame there... then transport it all here personally.จากนั้นลบข้อมูลทุกอย่าง ในคอมพิวเตอร์หลักซะ แล้วส่งข้อมูลทั้งหมด มาที่ช่องทางส่วนบุคคล The Lawnmower Man (1992)
Someone's hacking the main frame from the outside.มีบางคนเจาะ ระบบคอมพิวเตอร์หลักจากภายนอก The Lawnmower Man (1992)
The main frame will be totally isolated... in less than two minutes.มันกำลังตัดขาดจากการเชื่อมต่อของเรา ในอีกไม่ถึงสองนาทีนี้ The Lawnmower Man (1992)
- It's just noise. - Trying frame two.มันเป็นเพียงเสียง พยายามกรอบสอง Contact (1997)
Those interlaced frames we thought were noise?ผู้เฟรมทับกันราคิดว่าเป็นเสียง? Contact (1997)
The Adolf transmission used 25 frames per second but we're receiving 50.ส่งอดอล์ฟที่ใช้ 25 เฟรม ต่อวินาที แต่เราได้รับ 50 Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frameBob mounted the portrait in a fancy frame, but it was upside down.
frameEvery experiment required a protected environment and an entirely objective frame of mind.
frameHe framed the picture he had bought on the street.
frameHe has a small frame.
frameHe is framed for hard work.
frameHe stood under the door frame.
frameHe was framed for a murder.
frameHis portrait was mounted in the fancy frame.
frameI need to buy new spectacle frames.
frameI was dwarfed by his gigantic frame.
frameI was nicely framed.
frameLight shines through the large windows outside the picture frame.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใส่ความ[V] slander, See also: frame, Syn. หาความ, ให้ร้าย, ใส่ไฟ, กล่าวหา, ใส่ร้าย, Example: คำสอนของศาสนาคริสต์บัญญัติห้ามไม่ให้ฆ่าคน อย่าผิดประเวณี อย่าลักขโมย อย่าโกหก ใส่ความผู้อื่น, Thai definition: พูดหาเหตุร้าย, กล่าวหาเรื่องร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ใส่ไคล้[V] slander, See also: frame, Syn. ใส่ความ, ใส่ร้าย, หาความ, ใส่ไฟ, Example: ถ้อยคำเหล่านี้ล้วนเป็นถ้อยคำของพวกที่ต้องการใส่ไคล้ฉันทั้งนั้น, Thai definition: หาความไม่ดีป้ายผู้อื่น
ใส่ร้าย[V] slander, See also: frame, Syn. ใส่ความ, ใส่ไฟ, ใส่ร้ายป้ายสี, Example: ดร.ป๋วยอึ๊งภากรณ์ท่านนั่งทำงานที่นี่อยู่ 2 ปีก่อนที่จะถูกใส่ร้ายป้ายสีจนต้องออกไปอยู่อังกฤษ, Thai definition: หาความร้ายป้ายผู้อื่น
กรอบ[N] frame, See also: border, margin, Syn. วง, ขอบ, Example: กรอบรูปอันนี้ทำด้วยไม้สัก, Count unit: กรอบ, Thai definition: สิ่งที่ประกอบริมวัตถุมีรูปภาพเป็นต้น
กรอบเช็ดหน้า[N] frame, See also: window or door frame, Syn. เช็ดหน้า, วงกบ, Example: กรอบเช็ดหน้าที่บ้านของเขาทำด้วยไม้สักสวยงามมาก, Count unit: วง, Thai definition: กรอบประตูหรือหน้าต่าง

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAME F R EY1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frame (v) frˈɛɪm (f r ei1 m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baugröße {f}frame size; size [Add to Longdo]
Bezugssystem {n}frame of reference [Add to Longdo]
Gehäusemasse {f}frame ground [Add to Longdo]
Gemütsverfassung {f}; Gemütszustand {m} | Gemütsverfassungen {pl}frame of mind | frames of mind [Add to Longdo]
Gestellbelegung {f}frame layout [Add to Longdo]
Kulissenproblem {n}frame problem [Add to Longdo]
Rahmen {m} | Rahmen {pl} | ohne Rahmenframe | frames | unframed [Add to Longdo]
Rahmenhandlung {f}frame story [Add to Longdo]
Schraffurhilfskontur {f}frame for hatching [Add to Longdo]
Steilwandzelt {n}frame tent [Add to Longdo]
Teppichstange {f}frame for beating carpets [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frame \Frame\, v. t. [imp. & p. p. {Framed}; p. pr. & vb. n.
   {Framing}.] [OE. framen, fremen, to execute, build, AS.
   fremman to further, perform, effect, fr. fram strong,
   valiant; akin to E. foremost, and prob. to AS. fram from,
   Icel. fremja, frama, to further, framr forward, G. fromm
   worthy, excellent, pious. See {Foremost}, {From}, and cf.
   {Furnish}.]
   1. (Arch. & Engin.) To construct by fitting and uniting the
    several parts of the skeleton of any structure;
    specifically, in woodwork, to put together by cutting
    parts of one member to fit parts of another. See
    {Dovetail}, {Halve}, v. t., {Miter}, {Tenon}, {Tooth},
    {Tusk}, {Scarf}, and {Splice}.
    [1913 Webster]
 
   2. To originate; to plan; to devise; to contrive; to compose;
    in a bad sense, to invent or fabricate, as something
    false.
    [1913 Webster]
 
       How many excellent reasonings are framed in the mind
       of a man of wisdom and study in a length of years.
                          --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   3. To fit to something else, or for some specific end; to
    adjust; to regulate; to shape; to conform.
    [1913 Webster]
 
       And frame my face to all occasions.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We may in some measure frame our minds for the
       reception of happiness.        --Landor.
    [1913 Webster]
 
       The human mind is framed to be influenced. --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause; to bring about; to produce. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Fear frames disorder, and disorder wounds. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To support. [Obs. & R.]
    [1913 Webster]
 
       That on a staff his feeble steps did frame.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   6. To provide with a frame, as a picture.
    [1913 Webster]
 
   7. to manufacture false evidence against (an innocent
    person), so as to make the person appear guilty of a
    crime. The act of framing a person is often referred to as
    a {frame-up}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frame \Frame\, v. i.
   1. To shape; to arrange, as the organs of speech. [Obs.]
    --Judg. xii. 6.
    [1913 Webster]
 
   2. To proceed; to go. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The bauty of this sinful dame
       Made many princes thither frame.   --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frame \Frame\, n.
   1. Anything composed of parts fitted and united together; a
    fabric; a structure; esp., the constructional system,
    whether of timber or metal, that gives to a building,
    vessel, etc., its model and strength; the skeleton of a
    structure.
    [1913 Webster]
 
       These are thy glorious works, Parent of good,
       Almighty! thine this universal frame. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The bodily structure; physical constitution; make or build
    of a person.
    [1913 Webster]
 
       Some bloody passion shakes your very frame. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       No frames could be strong enough to endure it.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   3. A kind of open case or structure made for admitting,
    inclosing, or supporting things, as that which incloses or
    contains a window, door, picture, etc.; that on which
    anything is held or stretched; as:
    (a) The skeleton structure which supports the boiler and
      machinery of a locomotive upon its wheels.
    (b) (Founding) A molding box or flask, which being filled
      with sand serves as a mold for castings.
    (c) The ribs and stretchers of an umbrella or other
      structure with a fabric covering.
    (d) A structure of four bars, adjustable in size, on which
      cloth, etc., is stretched for quilting, embroidery,
      etc.
    (e) (Hort.) A glazed portable structure for protecting
      young plants from frost.
    (f) (Print.) A stand to support the type cases for use by
      the compositor.
    (f) a pair of glasses without the lenses; that part of a
      pair of glasses that excludes the lenses.
      [1913 Webster +PJC]
 
   4. (Mach.) A term applied, especially in England, to certain
    machines built upon or within framework; as, a stocking
    frame; lace frame; spinning frame, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. Form; shape; proportion; scheme; structure; constitution;
    system; as, a frameof government.
    [1913 Webster]
 
       She that hath a heart of that fine frame
       To pay this debt of love but to a brother. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Put your discourse into some frame.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Particular state or disposition, as of the mind; humor;
    temper; mood; as, to be always in a happy frame. Same as
    {{frame of mind}}
    [1913 Webster +PJC]
 
   7. Contrivance; the act of devising or scheming. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       John the bastard
       Whose spirits toil in frame of villainies. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. In games:
    (a) In pool, the triangular form used in setting up the
      balls; also, the balls as set up, or the round of
      playing required to pocket them all; as, to play six
      frames in a game of 50 points.
    (b) In bowling, as in tenpins, one of the several innings
      forming a game.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Balloon frame}, {Cant frames}, etc. See under {Balloon},
    {Cant}, etc.
 
   {Frame building} or {Frame house}, a building of which the
    form and support is made of framed timbers. [U.S.] --
   {Frame level}, a mason's level.
 
   {Frame saw}, a thin saw stretched in a frame to give it
    rigidity.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frame
   n 1: the framework for a pair of eyeglasses
   2: a single one of a series of still transparent pictures
     forming a cinema, television or video film
   3: alternative names for the body of a human being; "Leonardo
     studied the human body"; "he has a strong physique"; "the
     spirit is willing but the flesh is weak" [syn: {human body},
     {physical body}, {material body}, {soma}, {build}, {figure},
     {physique}, {anatomy}, {shape}, {bod}, {chassis}, {frame},
     {form}, {flesh}]
   4: (baseball) one of nine divisions of play during which each
     team has a turn at bat [syn: {inning}, {frame}]
   5: a single drawing in a comic_strip
   6: an application that divides the user's display into two or
     more windows that can be scrolled independently
   7: a system of assumptions and standards that sanction behavior
     and give it meaning [syn: {frame of reference}, {frame}]
   8: the hard structure (bones and cartilages) that provides a
     frame for the body of an animal [syn: {skeletal system},
     {skeleton}, {frame}, {systema skeletale}]
   9: the internal supporting structure that gives an artifact its
     shape; "the building has a steel skeleton" [syn: {skeleton},
     {skeletal frame}, {frame}, {underframe}]
   10: a framework that supports and protects a picture or a
     mirror; "the frame enhances but is not itself the subject of
     attention"; "the frame was much more valuable than the miror
     it held" [syn: {frame}, {framing}]
   11: one of the ten divisions into which bowling is divided
   v 1: enclose in or as if in a frame; "frame a picture" [syn:
      {frame}, {frame in}, {border}]
   2: enclose in a frame, as of a picture
   3: take or catch as if in a snare or trap; "I was set up!"; "The
     innocent man was framed by the police" [syn: {ensnare},
     {entrap}, {frame}, {set up}]
   4: formulate in a particular style or language; "I wouldn't put
     it that way"; "She cast her request in very polite language"
     [syn: {frame}, {redact}, {cast}, {put}, {couch}]
   5: make up plans or basic details for; "frame a policy" [syn:
     {frame}, {compose}, {draw up}]
   6: construct by fitting or uniting parts together [syn: {frame},
     {frame up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top