Search result for

ซึ่ง

(105 entries)
(0.0059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซึ่ง-, *ซึ่ง*.
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
homotggous[โฮะมอล-โอะกัซ] (adj ) ซึ่งมีความสัมพันธ์เดียวกัน,คล้ายคลึงกัน,สายเดียวกัน
See also: S. homologue,homology,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซึ่ง    [PRON] which, See also: that, where, what, Example: เราต้องการหนังสือซึ่งใช้อ้างอิงได้, Thai definition: คำใช้แทนนามหรือข้อความที่อยู่ข้างหน้า
ซึ่งหน้า    [ADV] face to face, See also: openly, directly, straight, Syn. ต่อหน้า, ซึ่งๆ หน้า, Example: เขาคิดว่าถ้าสู้ซึ่งหน้าไม่ได้ ก็ต้องใช้อุบายวิธีต่างๆ ทำให้มันอ่อนกำลังลง
ซึ่งกันและกัน    [ADV] each other, See also: mutually, reciprocally, one another, Syn. กัน, ต่อกัน, กันและกัน, Example: พวกเราต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซึ่งส. คำใช้แทนนามหรือข้อความที่อยู่ข้างหน้า เช่น บ้านของเขาอยู่ในป่าซึ่งห่างจากชุมชน.
ซึ่งบ. คำสำหรับนำหน้านามที่เป็นผู้ถูกกระทำ เช่น รักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม.
ซึ้ง ๑น. ภาชนะสำหรับนึ่งของ ทำด้วยโลหะมีลักษณะทรงกระบอกเตี้ย ๆ ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ๒-๓ ชั้น ชั้นล่างใส่น้ำสำหรับต้มให้มีไอน้ำร้อน ชั้นที่ซ้อนข้างบนเจาะเป็นรู ๆ ที่ก้น เพื่อให้ไอน้ำร้อนผ่านให้ของในชั้นที่ซ้อนสุก มีฝาครอบคล้ายฝาชี, ลังถึง หรือ ถึง ก็ว่า.
ซึ้ง ๒ว. รู้สึกเอิบอาบซาบซ่านแผ่ไปทั่วร่างกายและจิตใจ เช่น ภาพนี้มองดูซึ้ง ฟังเขาพูดแล้วรู้สึกซึ้งมาก.
ซึ้ง ๓ว. ลึก เช่น น้ำลึกพานเชี่ยวซึ้ง สุดพาย (โลกนิติ), เขียนเป็น ซรึ้ง ก็มี เช่น คูคอบสามชั้นซรึ้ง ขวากแขวง (ยวนพ่าย).
ซึ่งหน้า, ซึ่ง ๆ หน้าว. ต่อหน้า เช่น กระทำความผิดซึ่งหน้า.
สด ๆ, สด ๆ ร้อน ๆซึ่ง ๆ หน้า เช่น เจ้าข้าเอ่ยบุคคลผู้ใดเลย ในโลกนี้ที่น่าจะเจรจาตลบเลี้ยวลดสด ๆ ร้อน ๆ เหมือนเจ้าพระยาเวสสันดรชีไพรเป็นว่าหามิได้นี้แล้วแล (เวสสันดร), โกหกสด ๆ ร้อน ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hereafterซึ่งต่อไปข้างหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hereinafterซึ่งต่อไปใน...นี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quod erat demonstrandum (Q.E.D.)ซึ่งต้องพิสูจน์ (ซ.ต.พ.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quod erat faciendum (Q.E.F.)ซึ่งต้องสร้าง (ซ.ต.ส.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
verifiableซึ่งอาจพิสูจน์ว่าเป็นจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
falsifiableซึ่งอาจพิสูจน์ว่าเป็นเท็จ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
functus officio (L.)ซึ่งได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซึ่ง[X] (seung) EN: who ; that ; so that ; which ; where   FR: qui ; que ; dont ; où
ซึ้ง[adj.] (seung) EN: deep ; profound   FR: profond ; pénétrant
ซึ่ง ๆ หน้า[adv.] (seung-seung nā) EN: face to face   
ซึ่งกัด [adj.] (seung kat) FR: mordant
ซึ่งกันและกัน[adv.] (seung kan lae kan) EN: each other   FR: mutuellement
ซึ่งดูด [adj.] (seung dūt) FR: absorbant
ซึ่งต้องพิสูจน์ (ซ.ต.พ.)[X] (seung tǿng phisūt) EN: Q.E.D. ; quod erat demonstrandum   
ซึ่งพิมพ์ได้[adj.] (seung phim dāi) FR: publiable
ซึ่งมากกว่า[X] (seung māk kwā) EN: with more than   FR: de plus de ; supérieur à
ซึ่งมีการแข่งขันสูง[adj.] (seung mī kān khaengkhan sūng) EN: competitive   FR: compétitif

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
legendaryซึ่งเป็นตำนาน
Pygmalion(n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น
snail mail(n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
e.g.(abbrev) ตัวอย่างเช่น, มาจากภาษาละตินว่า exempli gratia ซึ่งหมายความว่า เพื่อแสดงเป็นตัวอย่าง (for the sake of example), S. for example,
paste(vt) วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ เลือก text หรือ object อื่นๆ, ตัด (cut) ลบออก หรือ ทำสำเนา (copy) (ซึ่งจะนำเก็บเข้าในกระดานทด หรือ clipboard ไว้ด้วย) แล้ว วาง, แปะ (paste) ไปยังที่อื่นๆ เป็นการย้าย หรือทำสำเนา text, object นั้นๆ)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anachronistic (adj ) ซึ่งไม่เข้ากับยุคสมัย
archetypal (adj ) ซึ่งเป็นตัวอย่าง
See also: S. typical, model, representative, standard, archetypical, classic, exemplary, conve
cataclysmic (adj ) ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือหายนะอย่างฉับพลันและรุนแรง
despondently[dih-spon-duhnt] (adv ) ซึ่งหมดหวัง,ซึ่งท้อแท้
See also: S. disheartened,downhearted,melancholy,blue,hopeless , A. happy,hopeful,
doe-eyed (adj ) ซึ่งทำตาแป๋ว, ซึ่งทำตาไร้เดียงสา, ใสซื่อ, ไร้เดียงสา, เชื่อคนง่าย, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
See also: S. naive,
elusive (adj ) ซึ่งหลบหลีก
groovier[กรู-วิ-เออร์] (adj ) ซึ่งดึงดูดกว่า, ซึ่งกระตุ้นแรงกว่า (V.2 ของ Groovy)
grooviest[(กรูฟ-วิ-เอสท์)] (adj ) ซึ่งดึงดูดที่สุด, ซึ่งกระตุ้นอย่างแรงที่สุด (V.3 ของ Groovy)
inevasible (adj ) ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, ซึ่งหลบเลี่ยงไม่ได้
See also: S. imminent, necessary, unavoidable ,
life-saving (adj ) ซึ่งช่วยชีวิต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abducent    [ADJ] ซึ่งดึงออก
abeam    [ADV] ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง
aberrant    [ADJ] ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ
abortive    [ADJ] ซึ่งไร้ผล, See also: ซึ่งไม่สำเร็จ, Syn. stillborn, unsuccessful
abrasive    [ADJ] ซึ่งกัดกร่อน, See also: ซึ่งกัดเซาะ
abrupt    [ADJ] ซึ่งขาดตอน, See also: ซึ่งไม่ติดต่อกัน
absent    [ADJ] ซึ่งไม่ให้ความสนใจ
absorbent    [ADJ] ซึ่งไม่สะท้อน
absorbent    [ADJ] ซึ่งอุ้มน้ำไว้, See also: ซึ่งสามารถดูดซึม, Syn. porous, spongy, permeable, Ant. impermeable
abusive    [ADJ] ซึ่งเป็นอันตราย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
a-bandเป็นแถบของเส้นใยไมโอซิน ซึ่งค่อนข้างหยาบและทึบแสง
aaronic(แอร็อน' นิค) adj. ซึ่งเกี่ยวกับ Aaron
abaxial(แอบแบค' เซียล) adj. ซึ่งอยู่ห่างจากแกน (being away from the axis)
abbatial(อะเบ' เชิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับอธิการวัดวาอาราม (of an abbot, abbess)
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
abdominal(แอบดอม' มิเนิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่องท้อง (of the abdomen)
abdominous(แอบคอม' มินัส) adj. ซึ่งมีพุงใหญ่ (potbellied)
abducent(แอบดู' เซนท) adj. ดึงออก, ซึ่งลักพา (abducting)

English-Thai: Nontri Dictionary
abortive(adj) ซึ่งแท้ง,ซึ่งคลอดก่อนกำหนด
absorbent(adj) ซึ่งสามารถดูดซึม,ซึ่งสามารถซึมซับ,ซึ่งสามารถดึงดูด
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
abstract(adj) ซึ่งเข้าใจยาก,เป็นนามธรรม
accessible(adj) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
accordant(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งกลมกลืนกัน
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน,ซึ่งรับผิดชอบ,ซึ่งอธิบายได้
actionable(adj) ซึ่งฟ้องร้องได้
addicted(adj) ซึ่งติดยาเสพติด,ซึ่งติดเป็นนิสัย
additional(adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น,ซึ่งรวม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
互い[たがい, tagai] ซึ่งกันและกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
欺瞞的[ぎまんてき, gimanteki] (adj) ซึ่งฉ้อโกง
骨董[こっとう, kottou] (n) ซึ่งเป็นของโบราณ , See also: S. b, A. bb, R. bbb
画期的[かっきてき, kakkiteki] (adj ) ซึ่งเป็นการเปิดศักราชใหม่,ซึ่งเป็นการแบ่งยุคแบ่งสมัย
やむを得ない[やむをえない, yamuwoenai] (adj ) ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

German-Thai: Longdo Dictionary
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
in(Präp.) |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้
woที่, ที่ซึ่ง
Hagelschlag(n) |der| การตกอย่างหนักของลูกเห็บ ซึ่งมักก่อความเสียหายแก่เกษตรกร
S-Bahn(n) |die, pl. S-Bahnen| รถไฟเร็วที่วิ่งจากในตัวเมืองถึงหัวเมืองซึ่งในเยอรมนีมีเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น
U-Bahn(n) |die, pl. U-Bahnen| รถไฟใต้ดิน (ซึ่งบางช่วงอาจวิ่งบนดิน) ที่วิ่งเฉพาะในตัวเมืองเท่านั้นหรือวิ่งระยะไม่ไกลเท่ารถประเภท S-Bahn
Maultasche(n) |die, pl. Maultaschen| อาหารพื้นเมืองของคนเยอรมันทางใต้ (รัฐ Baden-Württemberg) คล้ายๆ เกี๊ยวขนาดใหญ่ เป็นแป้งห่อแล้วมีไส้อยู่ข้างใน ซึ่งอาจจะเป็นผัก หรือ เนื้อสัตว์ เสิร์ฟได้หลายแบบ เช่น แบบเปล่าๆ, ราดด้วยน้ำซ้อส หรือ เอาไปหั่นแล้วผัดกับไข่
Image:
Erdgeschoss(n) |das| ชั้นล่างสุด (ไม่ใช่ชั้นใต้ดิน) ซึ่งเท่ากับชั้นที่หนึ่งในภาษาไทย
spüren(vi vt) |spürte, hat gespürt| รู้สึกถึง, รับความรู้สึก, รับรู้ เช่น Du sollst spüren, daß sie immer für dich da ist. นายควรรับรู้ไว้ว่าเธออยู่ตรงนี้เสมอสำหรับนาย (สังเกตความแตกต่างระหว่าง spüren และ fühlen โดยมาก fühlen ใช้บ่งความรู้สึกทางร่างกาย เช่น Ich fühle mich schlecht.ซึ่งจะไม่พูดว่า Ich spüre schlecht. ) , See also: Related: fühlen
1.Geschoss(n) |das| ชั้น 1 ในเยอรมนี ซึ่ง หมายถึงชั้น 2 ในเมืองไทย

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
einanderซึ่งกันและกัน, แก่กันและกัน
quasistable (adj) ซึ่งมีความมั่นคงที่ไม่แน่นอน ,เกี่ยวกับภาวะหรือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง หรือถูกทำลายในที่สุดแต่มีเสถียรภาพพอควร เนื่องจากการปลี่ยรแปลงนั้นเป็นไปอย่างช้าๆ
See also: S. metastable,

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
au revoir!(phrase) แล้วพบกันใหม่ (เวลาจากกันควรพูดคำลา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ฝรั่งเศส)
consonne(n) |f, pl. -s| พยัญชนะ, สระอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท) é: e accent aigu è: e accent grave ê: e accent circonflexe ë: e tréma ç ตัวอักษรที่เรียกว่า cédille (เซดีย์) ใช้เปลี่ยงเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย ca, co, cu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ค ให้เป็น ça, ço, çu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ส
rare(adj) ซึ่งหายาก,ไม่ค่อยมี,ไม่บ่อย เช่น un nom rare, See also: Related: rarement
rarement(adv) ซึ่งหายาก, ไม่ค่อยมี, ไม่บ่อย เช่น un nom qu'on entend rarement, See also: Related: rare
entrée(n) |f, pl. entrées| อาหารจานแรกของมื้อซึ่งมักเป็นสลัดหรือซุป, อาหารเรียกน้ำย่อย , See also: S. hors-d'oeuvre,
bon appétit(phrase) ขอให้เจริญอาหาร ขอให้อร่อย (ใช้พูดก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นธรรมเนียมในฝรั่งเศส)
à droiteซึ่งอยู่ทางขวามือ, See also: A. à gauche,
à gaucheซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ, See also: A. à droite,
OMS(abbrev) องค์การอนามัยโลก ย่อจาก l'Organization Mondiale de la Santé (ซึ่งตรงกับ World Health Organisation (WHO)ในภาษาอังกฤษ)

Are you satisfied with the result?

Go to Top