Search result for

abrupt

(67 entries)
(0.0052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abrupt-, *abrupt*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abrupt    [ADJ] ชัน
abrupt    [ADJ] ซึ่งขาดตอน, See also: ซึ่งไม่ติดต่อกัน
abrupt    [ADJ] ทันทีทันใด, See also: ฉับพลัน, Syn. sudden, unespected
abruptly    [ADV] อย่างทันที, See also: ฉับพลัน, อย่างปัจจุบันทันด่วน, ในทันที, กะทันหัน, Syn. suddenly, awiftly

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abrupt pulseชีพจรฉับไว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abruptio placentaeรกลอกก่อนกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abruptly pinnate; even-pinnate; paripinnateแบบขนนกปลายคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abruptio Placentaeรกลอกตัวก่อนกำหนด, รกลอกตัวก่อนคลอด, การลอกตัวของรกก่อนกำหนดคลอด, รกตำแหน่งปกติลอกตัวก่อนเวลา, รกลอกตัวก่อนเวลา, การลอกตัวก่อนเวลาของทารก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abruptThe taxi abruptly turned left.
abruptThe policeman was rather abrupt with me.
abruptThe car turned abruptly.
abruptThe car came to an abrupt stop.
abruptThe car made an abrupt turn.
abruptThe story concluded abruptly.
abruptBill's abrupt manner causes him to be misunderstood.
abruptI was charmed with it, adopted it, dropped my abrupt contradiction and positive argumentation, and put on the humble inquirer and doubter.
abruptI was amazed at his abrupt resignation.
abruptHis untidy room announced that he had abruptly departed.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)

English-Thai: Nontri Dictionary
abrupt(adj) ฉับพลัน,ผลุนผลัน,ปุบปับ,ทันทีทันใด
abruptly(adv) อย่างฉับพลัน,อย่างทันทีทันใด,อย่างปุบปับ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่มีหางเสียง [ADV] without tone of voice, See also: abruptly, Syn. ไม่เพราะ, ห้วน, Example: วัยรุ่นสมัยนี้พูดไม่มีหางเสียงกันแล้ว ฟังแล้วห้วนๆ ไม่น่ารัก, Thai definition: ไม่มีคำลงท้ายที่แสดงความเคารพหรือความสุภาพ
โดยฉับพลัน [ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, อย่างฉับพลัน, Example: เขาตัดสินใจโดยฉับพลัน ไม่รอฟังความคิดเห็นของคนอื่น, Thai definition: อย่างทันทีทันใด, อย่างทันทีทันควัน
โดยกะทันหัน [ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, โดยฉับพลัน, ฉับพลัน, Example: เขาต้องไปต่างประเทศโดยกะทันหันเพราะเกิดปัญหาที่บริษัทแม่, Thai definition: อย่างปัจจุบันทันด่วน, อย่างจวนแจ
กึก    [ADV] suddenly, See also: abruptly, precipitately, headlong, impetuously, Syn. ทันที, Example: เสียงกลองและฉาบดังสนั่นหวั่นไหวสุดขีดแล้วก็หยุดกึกพร้อมกันทำให้หัวใจของผู้ยืนล้อมวงสะดุ้งตื่น
เร็ว [ADV] suddenly, See also: abruptly, immediately, unexpectedly, Syn. ด่วน, ไว, รวดเร็ว, Ant. ช้า, Example: โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้เร็วขึ้น, Thai definition: เกี่ยวกับการใช้เวลาน้อย
พรวด    [ADV] suddenly, See also: abruptly, quickly, hastily all of sudden, Syn. อย่างเร็ว, อย่างเร่งรีบ, ทันที, Example: ผมหงุดหงิดขึ้นมาทันใด ลุกพรวดไปที่หน้าต่าง แล้วก็โผล่หัวออกไปสบถอย่างหัวเสีย, Thai definition: อาการที่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง
พรวดพราด    [ADV] suddenly, See also: abruptly, quickly, hastily, precipitately, Syn. ทันที, Ant. เนิบนาบ, Example: เมื่อตื่นแล้วอย่าลุกพรวดพราด ให้นอนนิ่งๆ สักพัก จะไม่เวียนหัว, Thai definition: เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง
ปุบปับ    [ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุ๊บปั๊บ, Ant. ช้า, Example: อาการเจ็บป่วยปุบปับกระทันหันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน, Thai definition: อาการที่ทำโดยรีบร้อนทันทีทันใด
ปุ๊บปั๊บ    [ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ปุบปับ, ทันที, รวดเร็ว, ฉับพลัน, Ant. ช้า, Example: เขาเดินทางปุ๊บปั๊บก็เลยไม่มีใครไปส่ง
ปุ๊บ    [ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุบปับ, Example: พอเขาได้รับโทรศัพท์ปุ๊บ ก็รีบออกจากบ้านทันที, Thai definition: ทันทีทันใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัน[adj.] (chan) EN: steep ; erect ; precipitous ; sheer   FR: escarpé ; à pic ; abrupt ; pentu
ฉับ[adv.] (chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly   FR: soudainement ; abruptement
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly   FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement
เฉียบพลัน[adv.] (chīepphlan) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly   
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly   FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
ฝนไล่ช้าง[n.] (fonlaichāng) EN: heavy brief and abrupt rain   
ฝนซู่[n.] (fonsū) EN: heavy brief and abrupt rain   FR: pluie battante [f] ; drache [f] (Belg.)
เฮือก[adv.] (heūak) EN: with violence ; violently ; abruptly   FR: brutalement ; brusquement
ห้วน[adj.] (hūan = huan) EN: short ; abrupt ; brusque ; curt   FR: laconique ; concis
ห้วน[adv.] (hūan = huan) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly   

CMU English Pronouncing Dictionary
ABRUPT    AH0 B R AH1 P T
ABRUPTLY    AH0 B R AH1 P T L IY0
ABRUPTNESS    AH0 B R AH1 P T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abrupt    (j) (@1 b r uh1 p t)
abruptly    (a) (@1 b r uh1 p t l ii)
abruptness    (n) (@1 b r uh1 p t n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwallwelle {f}abrupt wave [Add to Longdo]
abrupt {adj} | abrupter | am abruptestenabrupt | more abrupt | most abrupt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily [Add to Longdo]
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction [Add to Longdo]
ぬっと;ぬうっと;のっと[, nutto ; nuutto ; notto] (adv) (on-mim) suddenly; abruptly [Add to Longdo]
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt) [Add to Longdo]
ぱったり[, pattari] (adv,adv-to) unexpectedly; suddenly; abruptly [Add to Longdo]
ひょこっと[, hyokotto] (adv) suddenly; abruptly; impulsively [Add to Longdo]
ふいと[, fuito] (adv) abruptly; suddenly; unexpectedly [Add to Longdo]
ふっと[, futto] (adv) (1) (on-mim) with a whiff; with a puff; (2) suddenly; abruptly; without warning [Add to Longdo]
ぶっつけ[, buttsuke] (n,adj-na) without preparation; off the cuff; abrupt; outspoken; (at) first [Add to Longdo]
むっくり;むくり[, mukkuri ; mukuri] (adv,adv-to,vs) (1) (rising) abruptly; (2) (むっくり only) plump; rotund [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cù, ㄘㄨˋ, ] abruptly; hurriedly [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] abrupt; hurried [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abrupt \Ab*rupt"\, n. [L. abruptum.]
   An abrupt place. [Poetic]
 
      "Over the vast abrupt."         --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abrupt \Ab*rupt"\, v. t.
   To tear off or asunder. [Obs.] "Till death abrupts them."
   --Sir T. Browne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abrupt \Ab*rupt"\, a. [L. abruptus, p. p. of abrumpere to break
   off; ab + rumpere to break. See {Rupture}.]
   1. Broken off; very steep, or craggy, as rocks, precipices,
    banks; precipitous; steep; as, abrupt places. "Tumbling
    through ricks abrupt," --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. Without notice to prepare the mind for the event; sudden;
    hasty; unceremonious. "The cause of your abrupt
    departure." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Having sudden transitions from one subject to another;
    unconnected.
    [1913 Webster]
 
       The abrupt style, which hath many breaches. --B.
                          Jonson.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) Suddenly terminating, as if cut off. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sudden; unexpected; hasty; rough; curt; unceremonious;
     rugged; blunt; disconnected; broken.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abrupt
   adj 1: marked by sudden changes in subject and sharp
       transitions; "abrupt prose" [syn: {abrupt},
       {disconnected}]
   2: exceedingly sudden and unexpected; "came to an abrupt stop";
     "an abrupt change in the weather"
   3: extremely steep; "an abrupt canyon"; "the precipitous rapids
     of the upper river"; "the precipitous hills of Chinese
     paintings"; "a sharp drop" [syn: {abrupt}, {precipitous},
     {sharp}]
   4: surprisingly and unceremoniously brusque in manner; "an
     abrupt reply"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 abrupt [abrypt]
   abrupt
   abrupt; steep
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 abrupt [ɑbrɵpt]
   abruptly
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top