ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hereafter

HH IH0 R AE1 F T ER0   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hereafter-, *hereafter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hereafter[ADV] ต่อไปนี้, See also: หลังจากนี้, ต่อจากนี้ไป, Syn. from now on, henceforth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hereafter(เฮียร์อาฟ'เทอะ) adv. ต่อจากนี้,หลังจากนี้ต่อไป. n. ชีวิตในโลกหน้า,ชาติหน้า
thereafter(แธร์อาฟ'เทอะ) adv. หลังจากนั้น, Syn. thenceforth

English-Thai: Nontri Dictionary
hereafter(adv) ต่อจากนี้,ภายหลังจากนี้
thereafter(adv) ภายหลังจากนั้น,ต่อมาภายหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hereafterซึ่งต่อไปข้างหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hereafter set forthดังจะกล่าวต่อไปข้างหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We receive this child into the congregation of Christ's flock, and assign him to the sign of the cross, in token that, hereafter, he shall not be ashamed to confess the faith of Christ crucified,เราขอต้อนรับเด็กนี้ เข้าสู่กลุ่ม ของชาวคริสต์ และมอบเขา ต่อหน้าไม้กางเขน Wuthering Heights (1992)
It'll be your chief diversion hereafter.มันช่วย เบี่ยงเบนจิตใจเธอนับแต่นี้ไป Wuthering Heights (1992)
- You will know her better hereafter!- จะรู้จักแน่... หลังจากนี้ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
I hope to call her hereafter my sister."ความงดงาม ความสำเร็จ ฉันหวังว่า จากนี้ไป จะเรียกเธอว่าน้องสาวของฉัน" Pride & Prejudice (2005)
The enlargement of the escape scope hereafter is expected.คาดว่าระยะการหลบหนีจะกว้างขึ้นไปจากเดิมแล้วนะ Last Order: Final Fantasy VII (2005)
Ut I feared she would haunt me from the hereafter."ซึ่งผมเองก็รู้สึกกลัวว่า เธอจะตามหลอกหลอน ผมไปเรื่อยๆ Children of the Damned (2010)
If any man can show any just cause why these two may not lawfully be joined together, let him now speak, or else hereafter forever hold his peace.ถ้าผู้ใดสามารถแสดงใด ๆ เพียงแค่ทำให้เกิด เหตุผลที่ทั้งสองอาจจะไม่ \ N ถูกต้องตามกฎหมายจะเข้าร่วมด้วยกัน จงพูดอนนี้ G.G. (2012)
Here or hereafter.ตั้งแต่นี้และตลอดไป Last Grimm Standing (2012)
It's the sweet hereafter, Bernard.นี่คือชีวิตหลังความตาย เบอร์นาด The Bicameral Mind (2016)
After all, none of my people sent Gianna D'Antonio... to the hereafter.อีกอย่าง ไม่ใช่ลูกน้องฉัน ที่ส่งเจียนน่า แด แอนโตนิโอ ไปลงหลุม John Wick: Chapter 2 (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อไปนี้[ADV] hereafter, See also: from now on, in the days to come, in future, Syn. หลังจากนี้, Ant. ก่อนหน้านี้, Example: ต่อไปนี้วิทยากรจะอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของแม่เหล็ก
ปรโลก[N] next world, See also: hereafter, Syn. โลกหน้า, ชีวิตหลังความตาย, โลกหลังความตาย, Example: ผมหวังว่าเราคงได้พบกันในปรโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรโลก[n.] (paralōk = pøralōk) EN: next world ; hereafter ; next life ; afterworld ; another world   FR: autre monde [m]
เป็นต้นไป[adv.] (pen ton pai) EN: from now on ; henceforth ; hereafter ; henceforward   FR: à partir de maintenant ; dorénavant ; désormais
ภพหน้า[n. exp.] (phop nā) EN: the next world ; the hereafter   FR: le monde futur
ต่อไปนี้[adv.] (tøpainī) EN: next ; following ; as follows ; hereafter ; from now on ; in the days to come ; in future   FR: désormais ; dorénavant

CMU English Pronouncing Dictionary
HEREAFTER    HH IH0 R AE1 F T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hereafter    (n) hˈɪəʳrˈaːftər (h i@1 r aa1 f t @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
今后[jīn hòu, ㄐㄧㄣ ㄏㄡˋ, / ] hereafter; henceforth; in the future; from now on, #1,488 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
今後[こんご, kongo] Thai: วนสนส English: hereafter

Japanese-English: EDICT Dictionary
その後;其の後[そのご;そのあと;そののち, sonogo ; sonoato ; sononochi] (n-adv,n-t) after that; afterwards; thereafter [Add to Longdo]
以往;已往(oK)[いおう, iou] (n-adv,n-t) hereafter; the future; formerly; in ancient times [Add to Longdo]
以後(P);已後[いご, igo] (n-adv,n-t) (1) after this; from now on; hereafter; (2) (esp. after あれ, それ) thereafter; since (verb) (after -te form of verb); after (time); since (then); (P) [Add to Longdo]
以降[いこう, ikou] (n-adv,n-t) on and after; as from; hereafter; thereafter; since; (P) [Add to Longdo]
向後;嚮後[こうご;きょうこう;きょうご, kougo ; kyoukou ; kyougo] (n-adv,n-t) hereafter [Add to Longdo]
今後[こんご, kongo] (n-adv,n-t) from now on; hereafter; (P) [Add to Longdo]
死出[しで, shide] (n) death (and entering the hereafter) [Add to Longdo]
爾後;而後(oK)[じご, jigo] (n-adv,n-t) thereafter [Add to Longdo]
而今而後[じこんじご, jikonjigo] (n-adv) (arch) in the future; from now on; henceforth; hereafter [Add to Longdo]
自今;爾今;而今(oK)[じこん, jikon] (n-adv) from now on; hereafter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hereafter \Here*aft"er\, adv. [AS. h[=e]r[ae]fter.]
   In time to come; in some future time or state.
   [1913 Webster]
 
      Hereafter he from war shall come.    --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hereafter \Here*aft"er\, n.
   A future existence or state.
   [1913 Webster]
 
      'Tis Heaven itself that points out an hereafter.
                          --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hereafter
   adv 1: in a subsequent part of this document or statement or
       matter etc.; "the landlord demises unto the tenant the
       premises hereinafter called the demised premises"; "the
       terms specified hereunder" [syn: {hereinafter},
       {hereafter}, {hereunder}]
   2: in a future life or state; "hope to win salvation hereafter"
   3: following this in time or order or place; after this;
     "hereafter you will no longer receive an allowance"
   n 1: life after death [syn: {afterlife}, {hereafter}]
   2: the time yet to come [syn: {future}, {hereafter}, {futurity},
     {time to come}] [ant: {past}, {past times}, {yesteryear}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top