Search result for

legendary

(47 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -legendary-, *legendary*
English-Thai: Longdo Dictionary
legendaryซึ่งเป็นตำนาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
legendary(เลจ'เจินเดอรี) adj. เกี่ยวกับ legend (ดู) n. หนังสือรวบรวมเรื่องเล่าลือหรือตำนานต่าง ๆ, See also: legendarily adv., Syn. fanciful

English-Thai: Nontri Dictionary
legendary(adj) ซึ่งเป็นนิทาน,ซึ่งเป็นตำนาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
legendary serviceบริการที่น่าจดจำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Champion of the legendary lost weekend.แชมป์ของบุคคลที่ใช้สุดสัปดาห์ได้เหลวแหลกทีสุด New Haven Can Wait (2008)
They called him The Gilded Man. His lust for gold was legendary.เขาถูกเรียกว่าหนุ่มหน้าทอง เพราะความกระสันทองจนเป็นตำนาน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You are legendary!นายคือตำนานจริงๆ ! Bolt (2008)
Legend tells of a legendary warrior whose kung fu skills were the stuff of legend.เทพนิยายที่กล่าวขานถึงตำนานนักรบ ผู้ที่มีทักษะด้านกังฟูในตำนาน Kung Fu Panda (2008)
The legendary Urn of Whispering Warriors.เหยือกแห่งนักรบในตำนาน Kung Fu Panda (2008)
So you're the legendary Dragon Warrior?ท่านเป็นนักรบในตำนานรึ ? Kung Fu Panda (2008)
Our battle will be legendary!การต่อสู้ของเราจะเป็นตำนาน Kung Fu Panda (2008)
Roanoke found out his wife, Prudence, was dating the L.A. Kings' legendaryโรอาโน้คพบว่า พรูเดนซ์ ภรรยาของเขา ไปควงคู่กับตำนานของทีมแอลเอ คิงส์ The Love Guru (2008)
I am honored to work under the command of the legendary L.ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำงาน ภายใต้การบัญชาการของแอล ผู้เป็นตำนาน Death Note: L Change the World (2008)
We've thrown some legendary bashes there.เราเคย มีปาร์ตี้เจ๋งๆกันที่นั่น Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
For many of us, the American dream is embodied by a legendary name.สำหรับพวกเราหลายคน, ความฝันของอเมริกา มีตัวตนจากนิทานปรัมปรา Home (2009)
Damn, it's the legendary shinobi!ข้าอยากซื้อสัญญาลงนามนั่น Goemon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
legendaryBill is still a legendary figure in this company.
legendaryYou couldn't tell it by looking, but she has the legendary tale of having eaten two whole cakes when a child.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลับแล[N] legendary town which can be found by chance, See also: hidden city, Syn. เมืองลับแล, แดนลับแล, Example: หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านปิดราวกับเป็นเมืองลับแล, Thai definition: ชื่อเมืองที่เร้นลับ ถือกันว่าจะพบได้ก็แต่โดยบังเอิญ ถ้าตั้งใจไปไม่พบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดนลับแล[X] (daēn laplaē) EN: legendary town which can be found by chance   
หงส์[n.] (hong) EN: Chinese legendary phoenix   
ลับแล[n.] (laplaē) EN: legendary town which can be found by chance   

CMU English Pronouncing Dictionary
LEGENDARY    L EH1 JH AH0 N D EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
legendary    (j) (l e1 jh @ n d r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sagenhaft; legendär {adj} | sagenhafter | am sagenhaftestenlegendary | more legendary | most legendary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
英雄伝説[えいゆうでんせつ, eiyuudensetsu] (n) (1) heroic legendary tale; (2) Legend of Heroes (video game series) [Add to Longdo]
黄金国[おうごんこく, ougonkoku] (n) El Dorado; legendary land of wealth [Add to Longdo]
皇祖[こうそ, kouso] (n) (divine, historical or legendary) founder of an empire [Add to Longdo]
三韓出兵[さんかんしゅっぺい, sankanshuppei] (n) (obsc) legendary military invasion of Korea in the 3rd century [Add to Longdo]
三韓征伐[さんかんせいばつ, sankanseibatsu] (n) (arch) legendary military invasion of Korea in the 3rd century [Add to Longdo]
神武[じんむ, jinmu] (n) legendary founding Emperor of Japan [Add to Longdo]
説話文学[せつわぶんがく, setsuwabungaku] (n) legendary literature; narrative literature [Add to Longdo]
伝奇的[でんきてき, denkiteki] (adj-na) legendary [Add to Longdo]
伝説上[でんせつじょう, densetsujou] (adj-no) legendary; fabled; fabulous [Add to Longdo]
麻姑[まこ;まご, mako ; mago] (n) (1) Ma Gu; legendary Taoist immortal with long talon-like fingernails; (2) (See 孫の手) backscratcher [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传奇[chuán qí, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, / ] legendary; fantasy saga; romance; short stories of the Tang and Song Dynasty [Add to Longdo]
传奇人物[chuán qí rén wù, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ ㄖㄣˊ ˋ, / ] legendary person; legend (i.e. person) [Add to Longdo]
嫦娥[Cháng é, ㄔㄤˊ ㄜˊ, ] legendary Moon goddess; PRC spacecraft moon probe [Add to Longdo]
猿玃[yuán jué, ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, ] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls [Add to Longdo]
玃猿[jué yuán, ㄐㄩㄝˊ ㄩㄢˊ, ] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls [Add to Longdo]
隐土[yǐn tǔ, ˇ ㄊㄨˇ, / ] legendary land of hermits; secret land; the back of beyond [Add to Longdo]
隐身草[yǐn shēn cǎo, ˇ ㄕㄣ ㄘㄠˇ, / ] legendary grass conferring invisibility; fig. to conceal oneself or one's plans [Add to Longdo]
[zhèn, ㄓㄣˋ, / ] legendary bird whose feathers can be used as poison; poisonous; to poison sb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Legendary \Leg"end*a*ry\ (l[e^]j"[e^]n*d[asl]*r[y^]), a.
   Of or pertaining to a legend or to legends; consisting of
   legends; like a legend; fabulous. "Legendary writers." --Bp.
   Lloyd.
   [1913 Webster]
 
      Legendary stories of nurses and old women. --Bourne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Legendary \Leg"end*a*ry\, n. [Cf. OF. legendaire, LL.
   legendarius.]
   1. A book of legends; a tale or narrative.
    [1913 Webster]
 
       Read the Countess of Pembroke's "Arcadia," a gallant
       legendary full of pleasurable accidents. --James I.
    [1913 Webster]
 
   2. One who relates legends. --Bp. Lavington.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 legendary
   adj 1: so celebrated as to having taken on the nature of a
       legend; "the legendary exploits of the arctic
       trailblazers"
   2: celebrated in fable or legend; "the fabled Paul Bunyan and
     his blue ox"; "legendary exploits of Jesse James" [syn:
     {fabled}, {legendary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top