ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

porous

P AO1 R AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -porous-, *porous*, porou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
porous(adj) ที่มีรูพรุน, Syn. permeable, pervious, penetrable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
porous(พอ'เริส) adj. พรุน,มีรูมาก,แทรกผ่านหรือซึมได้.
saporous(แซพ'เพอเริส) adj. มีรสเข้มข้น,มีรส,มีรสชาติ., See also: saporosity n.
vaporous(เว'เพอะเริส) adj. เป็นไอ,เต็มไปด้วยไอ,มีไอมาก,มีหมอกมาก,คลุมเครือไปด้วยหมอก,ไม่สำคัญ., See also: vaporousness n. vapourousness n. vaporosity n. vapourosity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
porous(adj) พรุน,มีรูมาก,เป็นรูพรุน
vaporous(adj) เหมือนไอ,เป็นไอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
porous๑. พรุน๒. มีรูฝอย๓. มีรูเปิดเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porous slag; inflated slagขี้เชื่อมพรุน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
porous woodเนื้อไม้มีเวสเซล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Porous materialวัสดุรูพรุน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Porous materialsวัสดุพรุน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Used cheap porous envelopesใช้ซองจดหมายราคาถูกที่มีรูพรุน Amplification (2009)
The casimir effect should produce a thinner, more porous region of space-time.ปรากฏการณ์แคสสิเมียร์จะทำให้ผนัง บางขึ้น, ทำให้ พื้นผิวของ พื้นที่-เวลา มีรูพรุนมากขึ้น Peter (2010)
We were putting eyes on an extremely porous border.เราไปติดกล้องบริเวณชายแดน The Outsiders (2011)
- Okay. - These walls are too porous to pull any prints.โอเค ผนังพวกเนี่ยมันมีรูมากเกินไป Flash of Two Worlds (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
POROUS P AO1 R AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
porous (j) pˈɔːrəs (p oo1 r @ s)
porousness (n) pˈɔːrəsnəs (p oo1 r @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
porös {adj} | poröser | am porösestenporous | more porous | most porous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黒ぼく;黒ぼこ[くろぼく(黒ぼく);くろぼこ(黒ぼこ), kuroboku ( kuro boku ); kuroboko ( kuro boko )] (n) (1) (obsc) (See ぼくぼく) crumbly black topsoil; (2) porous hardened lava [Add to Longdo]
多孔[たこう, takou] (n,adj-no) porous; cavernous; open (weave) [Add to Longdo]
多孔質材[たこうしつざい, takoushitsuzai] (n) porous material [Add to Longdo]
脱国境[だっこっきょう, dakkokkyou] (n) (See 無国境) weakened border; porous border; open border [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Porous \Por"ous\, a. [Cf. F. poreux. See {Pore}, n.]
   Full of pores; having interstices in the skin or in the
   substance of the body; having spiracles or passages for
   fluids; permeable by liquids; as, a porous skin; porous wood.
   "The veins of porous earth." --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 porous
   adj 1: able to absorb fluids; "the partly porous walls of our
       digestive system"; "compacting the soil to make it less
       porous"
   2: full of pores or vessels or holes [syn: {porous},
     {poriferous}] [ant: {nonporous}]
   3: allowing passage in and out; "our unfenced and largely
     unpoliced border inevitably has been very porous" [syn:
     {holey}, {porous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top