ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impermeable

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impermeable-, *impermeable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impermeable(adj) ซึ่งซึมผ่านไม่ได้, See also: ซึ่งไม่สามารถผ่านได้, Syn. impenetrable, Ant. permeable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impermeable(อิมเพอ' เมียเบิล) adj. ซึ่งผ่านไม่ได้, ไม่สามารถผ่านได้, ผ่านไม่ได้., See also: impermeability, impermeableness n. impermeably adv., Syn. impassable

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impermeable-ซึมไม่ได้, -ซึมผ่านไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impermeable rock; impervious rockหินเนื้อตัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impermeableไม่ซึมซาบผ่าน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impermeableThis is impermeable to water.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กันฝน[kanfon] (adj) EN: rainproof  FR: imperméable
เสื้อกันฝน[seūa kan fon] (n, exp) EN: raincoat ; waterproof  FR: imperméable [ m ] ; vêtement de pluie [ m ] ; K-way [ m ] (TM)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impermeable

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
undurchlässig; undurchdringlich { adj } | undurchlässiger | am undurchlässigstenimpermeable | more impermeable | most impermeable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impermeable \Im*per"me*a*ble\, a. [Pref. im- not + permeable:
   cf. F. imperm['e]able, L. impermeabilis.]
   Not permeable; not permitting passage, as of a fluid. through
   its substance; impervious; impenetrable; as, India rubber is
   impermeable to water and to air. -- {Im*per"me*a*ble*ness},
   n. -- {Im*per"me*a*bly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impermeable
   adj 1: preventing especially liquids to pass or diffuse through;
       "impermeable stone"; "an impermeable layer of scum"; "a
       coat impermeable to rain" [ant: {permeable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top