ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vivi

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vivi-, *vivi*
Possible hiragana form: う゛ぃう゛ぃ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vivid(adj) เจิดจ้า, See also: สว่างไสว, Syn. brilliant
vivid(adj) มีชีวิตชีวา, Syn. lively
vivid(adj) ที่ชัดแจ้ง, Syn. clear, bright, Ant. unclear
vivify(vt) ให้ชีวิตแก่, Syn. animate, vitalize, Ant. deaden, kill
vivify(vt) ทำให้มีชีวิตชีวา, Syn. enliven
vividly(adv) อย่างชัดเจน
vivifier(n) ผู้ทำให้มีชีวิตชีวา
vivisect(vi) ผ่าตัดร่างกายสัตว์
vivisect(vt) ผ่าตัดร่างกายสัตว์
vivisect(vt) ชำแหละ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vivid(วิฟ'วิด) adj. สว่างจ้า, สีจ้า, สีแจ๊ด, มีชี-วิตชีวา, เต็มไปด้วยชีวิต, เต็มไปด้วยพลังชีวิต, ร่าเริง, สดใส, เห็นจริงเห็นจัง, ชัดแจ้ง, ชัดเจน., See also: vividly adv. vividness n., Syn. striking, lively, strong, Ant. dispirited, pale
vivify(วิฟ'วะไฟ) vt. ให้ชีวิตแก่, ทำให้มีชีวิตชีวา, ทำให้คม, ทำให้คล่องแคล่ว., See also: vivification n., Syn. animate, quicken
vivipara(ววิพ'เพอระ) n., pl. สัตว์ที่ออกลูกเป็นตัว
viviparous(ไววิพ'เพอเริส) adj. ออกลูกเป็นตัว, (พืช) ให้เมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้น., See also: viviparity n. viviparously adv.
vivisect(วิฟ'วิเซคทฺ) vt., vi. ผ่าตัดสัตว์มีชีวิตเพื่อการศึกษา, ชำแหละ, กระทำศัลยกรรม., See also: vivisector n. vivisection วิฟ'วิเซค'เชิน n. การผ่าตัด ร่างของสัตว์, การชำแหละ, ศัลยกรรม, การผ่าตัดสัตว์มีชีวิตเพื่อการศึกษา. vivisectional adj. vivisectio
convivial(คันวิฟ'เวิล) adj. เจ้าสำราญ, ชอบกินเลี้ยง, ชอบดื่มหาสำราญ, เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง, See also: convivialist n. ดูconvivial conviviality n. ดูconvivial

English-Thai: Nontri Dictionary
vivid(adj) ชัดแจ้ง, สดใส, ร่าเริง, แจ่มใส
vivify(vt) ทำให้มีชีวิตจิตใจ, ให้ชีวิตแก่
vivisection(n) การผ่าตัด, ศัลยกรรม, การชำแหละ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
viviparous-ตกลูกเป็นตัว [ มีความหมายเหมือนกับ zoogenous ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
viviparousงอกคาต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vivipationการสืบพันธุ์โดยตกลูกเป็นตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
viviDickens' thoughts come across along with the vivid depiction of downtown London.
viviDreams may be vivid and memorable.
viviHe has a very vivid imagination.
viviHe made a vivid impression.
viviHer face came back vividly to my memory.
viviI am pleased with this vivid portrait in particular.
viviI'm still haunted by a vivid nightmare I had last night.
viviI remember the event as vividly as if it was just yesterday.
viviIt is strange how vividly I remember the scene.
viviMy memory of that is still vivid.
viviNothing is left so vividly in our mind as the impressions we received in our younger days.
viviNothing is more vivid than a picture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นคุ้งเป็นแคว(adv) dramatically, See also: vividly, Syn. ยืดยาว, ต่างๆ นาๆ, Example: เขาสามารถอธิบายได้เป็นคุ้งเป็นแควว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไร
โต้งๆ(adv) clearly, See also: vividly, obviously, Syn. ชัดๆ, จะๆ, ชัดแจ้ง, Example: เขาเห็นโต้งๆ ว่าเธอทำผิด, Thai Definition: อย่างชัดๆ
ก่ำ(adv) deeply, See also: vividly, Syn. เข้ม, จัด, จ้า, Ant. ซีด, Example: เขาโกรธจนหน้าแดงก่ำ
ความมีชีวิตชีวา(n) liveliness, See also: vividness, vitality, energy, animation, animateness, Syn. ความร่าเริง, ความสดใส, Example: การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้สร้างความมีชีวิตชีวาให้แก่หลายคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด่นชัด[denchat] (v) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid  FR: ressortir ; être clair
แจ่มชัด[jaemchat] (adj) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear
คึกคัก[kheukkhak] (v) EN: bustle ; fuss ; be busy ; be vivid ; be bustling ; flurry
กระชัง[krachang] (n) EN: hinged floating basket (for keeping fish in water)  FR: nasse [ f ] ; panier-vivier [ m ]
กระจะ[kraja] (adj) EN: distinct ; obvious ; open ; clear ; manifest ; distincly ; vividly  FR: distinct ; évident ; manifeste
นกนิลตวาท้องสีส้ม[nok nintawā thøng sī som] (n, exp) EN: Vivid Niltava  FR: Gobemouche à ventre roux [ m ] ; Niltava de Swinhoe [ m ] ; Cyornis à ventre roux [ m ] ; Niltava à ventre roux [ m ]
เป็นคุ้งเป็นแคว[pen khung pen khwaē] (adv) EN: dramatically ; vividly
เป็นตัวเป็นตน[pen tūa pen ton] (adv) EN: tangibly ; apparently ; evidently ; vividly ; clearly ; visibly
เป็นตุเป็นตะ[pen tu pen ta] (adv) EN: sensibly ; coherently ; vividly ; dramatically
ตะกั่วแดง[takūa daēng] (n, exp) EN: red lead ; minium ; vivid red opaque oxide ; cinnabar  FR: minium [ m ] ; cinabre [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VIVID V IH1 V IH0 D
VIVIE V IH1 V IY0
VIVID V IH1 V AH0 D
VIVIEN V IH1 V IY0 AH0 N
VIVIER V AY1 V IY0 ER0
VIVIAN V IH1 V IY0 AH0 N
VIVIDLY V IH1 V AH0 D L IY0
VIVIANO V IY2 V IY0 AA1 N OW0
VIVIANI V IY2 V IY0 AA1 N IY0
VIVIANA V IH0 V IY0 AE1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vivid (j) vˈɪvɪd (v i1 v i d)
Vivian (n) vˈɪvɪəʳn (v i1 v i@ n)
Vivien (n) vˈɪvɪəʳn (v i1 v i@ n)
vividly (a) vˈɪvɪdliː (v i1 v i d l ii)
Vivienne (n) vˈɪvɪəʳn (v i1 v i@ n)
vivisect (v) vˌɪvɪsˈɛkt (v i2 v i s e1 k t)
vividness (n) vˈɪvɪdnəs (v i1 v i d n @ s)
vivisects (v) vˌɪvɪsˈɛkts (v i2 v i s e1 k t s)
viviparous (j) vˈɪvˈɪpərəs (v i1 v i1 p @ r @ s)
vivisected (v) vˌɪvɪsˈɛktɪd (v i2 v i s e1 k t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生动[shēng dòng, ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ, / ] vivid #6,203 [Add to Longdo]
真切[zhēn qiè, ㄓㄣ ㄑㄧㄝˋ, ] vivid; distinct; clear #15,674 [Add to Longdo]
栩栩如生[xǔ xǔ rú shēng, ㄒㄩˇ ㄒㄩˇ ㄖㄨˊ ㄕㄥ, ] vivid and lifelike; true to life; realistic #24,378 [Add to Longdo]
传神[chuán shén, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄣˊ, / ] vivid; lifelike #30,135 [Add to Longdo]
栩栩[xǔ xǔ, ㄒㄩˇ ㄒㄩˇ, ] vivid #93,541 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vivisektion { f } | Vivisektionen { pl }vivisection | vivisections [Add to Longdo]
vivisezieren | vivisezierend | viviseziert | vivisezierteto vivisect | vivisecting | vivisects | vivisected [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鮮やか(P);鮮か(io)[あざやか, azayaka] (adj-na) (1) vivid; bright; brilliant; clear; fresh; vibrant; (2) skillful; skilful; adept; adroit; deft; brilliant; beautiful; fine; excellent; (P) #18,375 [Add to Longdo]
ありあり[ariari] (adj-f, adv-to) (on-mim) distinct; clear; vivid [Add to Longdo]
まざまざ[mazamaza] (adv-to) (on-mim) plainly; clearly; vividly [Add to Longdo]
ビビッド(P);ヴィヴィッド[bibiddo (P); vividdo] (adj-na) vivid; (P) [Add to Longdo]
フラビウイルス[furabiuirusu] (n) flavivirus [Add to Longdo]
遺臣[いしん, ishin] (n) surviving retainer [Add to Longdo]
雲煙飛動;雲烟飛動[うんえんひどう, un'enhidou] (n) (1) flying clouds and drifting haze; (2) magnificent calligraphy; vivid penmanship [Add to Longdo]
活写[かっしゃ, kassha] (n, vs) vivid description; painting a lively picture of [Add to Longdo]
粥腹[かゆばら, kayubara] (n) surviving on rice gruel [Add to Longdo]
気韻生動[きいんせいどう, kiinseidou] (n) being animated (vivid) with grace (elegance, refinement) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
生体解剖[せいたいかいぼう, seitaikaibou] Vivisektion [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top