ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

栩栩

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -栩栩-, *栩栩*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
栩栩如生[xǔ xǔ rú shēng, ㄒㄩˇ ㄒㄩˇ ㄖㄨˊ ㄕㄥ, ] vivid and lifelike; true to life; realistic, #24,378 [Add to Longdo]
栩栩[xǔ xǔ, ㄒㄩˇ ㄒㄩˇ, ] vivid, #93,541 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This one seems alive. Lt looks like he's breathing.[CN] 这个栩栩如生 就好象他在呼吸 La bambola di Satana (1969)
Her complexion is remarkably rosy, as if she were alive.[CN] 我昨天看見她 她看起來栩栩如生, 大家都期望她站起來... Cremator (1969)
Looks like alive, huh?[CN] 栩栩如生,是吧? Eyes Wide Shut (1999)
I've seen birds stuffed and mounted so lifelike... you'd swear you saw them breathing.[CN] 我看见过如此栩栩如生的被装添的鸟的标本。 。 。 The Crow: Salvation (2000)
Gosh, they're so lifelike.[CN] 哇 它如此栩栩如生 Amazon Women on the Moon (1987)
It's really sanctuary! Nice pictures. Really?[CN] 果然栩栩如生,活灵活现 Flirting Scholar (1993)
Ripping a throat out is a strong visual.[CN] 撕裂喉咙是个栩栩如生的的警告 不是含糊的 Ripping a throat out is a strong visual. Teacher's Pet (1997)
Wonderful. So light.[CN] 很美,栩栩如生 Anatomy (2000)
Incredibly life like.[CN] 栩栩如生啊 Angel's Flight (1999)
I only wish I could describe it with the incomparable panache, the consummate verve, the enthralling cadences, the delicate gestures, the evocative expressions of America's greatest tragic actress, Harriet Belinda.[CN] 真想把它讲得完美一些 用无与伦比的自信 栩栩如生的神韵 Murder on the Orient Express (1974)
He breathes life into inanimate objects.[CN] 他让没有生命的木偶 栩栩如生 Being John Malkovich (1999)
Let me tell you something: That's when history comes alive.[CN] 在那里 历史栩栩如生 Night at the Museum (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top