ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

viviparous

V AY0 V IH1 P ER0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -viviparous-, *viviparous*, viviparou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
viviparous(adj) ที่ออกลูกเป็นตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
viviparous(ไววิพ'เพอเริส) adj. ออกลูกเป็นตัว, (พืช) ให้เมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้น., See also: viviparity n. viviparously adv.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
viviparous-ตกลูกเป็นตัว [ มีความหมายเหมือนกับ zoogenous ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
viviparousงอกคาต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VIVIPAROUS V AY0 V IH1 P ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
viviparous (j) vˈɪvˈɪpərəs (v i1 v i1 p @ r @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
胎生[たいせい, taisei] (n) (1) viparity; (adj-no) (2) viviparous; zoogonous; live-bearing [Add to Longdo]
胎生動物[たいせいどうぶつ, taiseidoubutsu] (n) viviparous animal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Viviparous \Vi*vip"a*rous\, a. [L. viviparus; vivus alive +
   parere to bear, bring forth. Cf. {Viper}.] (Biol.)
   Producing young in a living state, as most mammals, or as
   those plants the offspring of which are produced alive,
   either by bulbs instead of seeds, or by the seeds themselves
   germinating on the plant, instead of falling, as they usually
   do; -- opposed to {oviparous}.
   [1913 Webster]
 
   {Viviparous fish}. (Zool.) See {Embiotocoid}.
 
   {Viviparous shell} (Zool.), any one of numerous species of
    operculated fresh-water gastropods belonging to
    {Viviparus}, {Melantho}, and allied genera. Their young,
    when born, have a well-developed spiral shell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 viviparous
   adj 1: producing living young (not eggs) [syn: {viviparous},
       {live-bearing}] [ant: {oviparous}, {ovoviviparous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top