ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

活写

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -活写-, *活写*
Japanese-English: EDICT Dictionary
活写[かっしゃ, kassha] (n,vs) vivid description; painting a lively picture of [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And two, don't expect your paychecks reflect the extra time it is gonna take to catch up and pass those bastards.[CN] 第一件事就是要加班熬夜 这是你们未来生活写 Hidden Figures (2016)
The material culture here is the mirror image of the Aryans of the Rig Veda and their ancient Iranian cousins who followed the Zoroastrian religion.[CN] 这 的物质文明是梨俱吠陀中描述的 亚利安人以及追随索罗亚斯德宗教的 古代伊朗同胞的生活写 Beginnings (2007)
It feels like snap-shots from someone else's life[CN] 那一切像是别人的生活写 54 (1998)
It was here that the lost script of the Mauryan Empire was deciphered in 1837 in the Asiatic Society.[CN] 古代伊朗同胞的生活写 The Power of Ideas (2007)
When you return, write a travelogue about the island and show it to those crooked officials.[CN] 回去之后 把我们岛上的生活写成文章 给那些官贼看 Ripples of Desire (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top