Search result for

documented

(20 entries)
(0.0258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -documented-, *documented*.
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undocumentedไม่มีเอกสารอธิบายโดยปกติ ฮาร์ดแวร์ก็ดี ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมก็ดี เมื่อผู้ผลิตทำการผลิตออกมาแล้ว ก็จะต้องมีเอกสารอธิบายถึงส่วนประกอบ วิธีใช้ ตลอดถึงข้อแนะนำต่าง ๆ เอกสารดังกล่าวนี้ มักจะเรียกกันว่า "คู่มือ" (manual) แต่มีในบางกรณี ผู้ผลิตอาจไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่ หรืออาจคิดว่าไม่จำเป็น จึงไม่จัดทำเอกสารดังกล่าวไว้ให้ ซึ่งผู้ใช้ต้องเสียเวลาค่อย ๆ คลำหาทางเอาเอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The effects of the Marker are like nothing documented in the religious texts.ผลกระทบของสัญลักษณ์ไม่เหมือนกับในคำถีร์ Dead Space: Downfall (2008)
This footage was acquired from Nome psychologist Dr. Abigail Tyler, who has personally documented over 65 hours of video and audio materials during the time of the incidents.ฟุตเทจ นี้เป็นของจิตแพทย์ที่ชื่อ ดร.อบิเกล ไทเลอร์ ผู้ที่บันทึกทั้งภาพและเสียงไว้เป็นเวลากว่า 65 ชั่วโมง เป็นการส่วนตัว ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น The Fourth Kind (2009)
This needs to be documented.ที่ต้องการ คือทำเอกสาร Air: Part 1 (2009)
He documented them all in detail.เขาบันทึกรายละเอียดของเหยื่อไว้ To Hell... And Back (2009)
He's documented a potential victim pool in detroit.เขาทำบันทึกรายชื่อผู้อาจตกเป็นเหยื่อทั้งหมดในดีทรอยท์ To Hell... And Back (2009)
Hunters might know the terrain,but it's word of mouth. Nothing documented.นักล่ามักรู้เส้นทาง จากการบอกเล่า ที่ไม่มีการบันทึกไว้ To Hell... And Back (2009)
It has been documented in rats.มันต้องยืนยันข้อมูล กับหนูทดลอง Dream Logic (2009)
But he documented his passion by hiding her initials in some of his paintings.แต่ เรื่องของเสนห์หาที่ถูก ซ่อน ก็ปลดปล่อยด้วยภาพวาด When in Rome (2010)
I've read documented cases of coma patients waking up and claiming that they had moved, spirit-like, to remote locations and witnessed events they couldn't possibly have knowledge of.พ่ออ่านกรณีศึกษา มีผู่ป่วยโคม่าที่รอดได้บางคน อ้างว่าพวกเค้าได้ไป คล้ายๆวิญญาณ Unearthed (2010)
Just because no one has documentedแค่เพราะว่าไม่มีใครเคยบันทึกถึง Johari Window (2010)
Well, unfortunately, my testimony's already been documented.อ้อ ช่างโชคร้ายจังเลย คำให้การของฉันถูกส่งไปเรียบร้อยแล้ว NS (2010)
We documented everything for identification.เราเก็บทุกอย่างเพื่อเป็นการระบุตัว Exit Wounds (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
DOCUMENTED    D AA1 K Y AH0 M EH2 N T AH0 D
DOCUMENTED    D AA1 K Y AH0 M EH2 N AH0 D
DOCUMENTED    D AA1 K Y UW0 M EH2 N T AH0 D
DOCUMENTED    D AA1 K Y UW0 M EH2 N AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
documented    (v) (d o1 k y u m e n t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
証憑[しょうひょう, shouhyou] (n) documented evidence (contract, voucher, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 documented
   adj 1: furnished with or supported by documents; "the first
       documented case of shark attack in those waters" [ant:
       {undocumented}]
   2: established as genuine [syn: {attested}, {authenticated},
     {documented}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top