Search result for

อากูล

(5 entries)
(0.0572 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อากูล-, *อากูล*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา อากูล มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *อากูล*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อากูล    [ADJ] undone, See also: unfinished, Syn. คั่งค้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อากูล(-กูน) ว. คั่งค้าง เช่น การงานไม่อากูลเป็นมงคลอันสูงสุด.
อนากูลว. ไม่อากูล, ไม่คั่งค้าง, เช่น การงานอนากูลเป็นมงคลอันสูงสุด.

Are you satisfied with the result?

Go to Top