ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

depose

D IH0 P OW1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -depose-, *depose*
Possible hiragana form: でぽせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depose(vt) ปลดตำแหน่ง, See also: ขับไล่ออกจากตำแหน่ง, เนรเทศ, Syn. dethrone, discrown, divest
deposer(n) ผู้ที่ถูกปลดออกจากตำแหน่ง, See also: ผู้ที่ถูกขับไล่ออกจากตำแหน่ง
depose to(phrv) ให้การเป็นพยานในเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depose(ดีโพซ') vt. ปลด, ขับไล่, ให้การเป็นพยาน. vi. ให้การเป็นพยาน., See also: deposable adj. deposer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
depose(vt) ปลดจากตำแหน่ง, ทำให้ว่างลง, ขับไล่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
depose๑. ถอดถอน, ขับออกจากตำแหน่ง (ก. ปกครอง)๒. ให้การ (ก. วิ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let her depose me.ทำให้เธอปลดตำแหน่งฉัน I Lied, Too. (2009)
You are going to depose Joe. Ask him.เดี๋ยวคุณก็ต้องไปถาม คำให้การโจ ถามเขาดูสิ Your Secrets Are Safe (2010)
Yeah, why would you even need to depose her?เหรอ ทำไมต้องให้เธอ ให้การด้วย The Social Network (2010)
because Travis Tanner is gonna depose them under oath.เตรียมการสำหรับทุกคน เริ่มจากเจสสิกาจนถึงเลขาของคุณ เพราะว่า เทรวิส แทนเนอร์จะให้เพวกเขาให้การภายใต้คำสาบาน Break Point (2012)
You don't want to depose me.คุณไม่ต้องการที่จะขับไล่ฉัน Jack Reacher (2012)
-We depose those in power.แล้วไงต่อ? Insurgent (2015)
Show all the citizens of Meereen that you are better than those who would depose you.แสดงให้พลเมืองชาวเมียร์รีนเห็นว่า ท่านมีดียิ่งกว่าคนที่คิดจะล้มล้างท่าน The House of Black and White (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deposeDeposed in a military coup in September 2006 and having effectively been in exile, the Former premier of Thailand Thaksin has returned after about a year and a half.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกความ[boēkkhwām] (v) EN: give evidence ; testify ; make a statement  FR: témoigner ; déposer
ฝาก[fāk] (v) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide  FR: déposer ; confier ; remettre
ฝากเงิน[fāk ngoen] (v, exp) EN: deposit money ; make a deposit  FR: déposer de l'argent
ให้การ[haikān] (v) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead  FR: témoigner ; déposer
สิทธิถอดแบบ[sitthi thøt baēp] (n, exp) FR: modèle déposé [ m ]
ส่ง[song] (v) EN: accompany ; escort ; lift ; see off  FR: accompagner ; déposer (qqn)
วาง[wāng] (v) EN: lay down ; set down ; put down ; remain ; rest ; put ; place ; set ; dispose ; lay ; deposit ; paste ; leave ; formulate  FR: mettre ; poser ; déposer ; disposer ; placer
วางอาวุธ[wāng āwut] (v, exp) EN: lay down arms ; surrender  FR: déposer les armes
วางลง[wāng long] (v, exp) FR: déposer
วางเงิน[wāng ngoen] (v, exp) EN: give a deposit ; leave a deposit ; pay down  FR: déposer de l'argent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEPOSE D IH0 P OW1 Z
DEPOSED D IH0 P OW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depose (v) dˈɪpˈouz (d i1 p ou1 z)
deposed (v) dˈɪpˈouzd (d i1 p ou1 z d)
deposes (v) dˈɪpˈouzɪz (d i1 p ou1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
廃す[はいす, haisu] (v5s, vt) (1) (See 廃する) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose [Add to Longdo]
廃する;廢する(oK)[はいする, haisuru] (vs-s) (1) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depose \De*pose"\, v. i.
   To bear witness; to testify under oath; to make deposition.
   [1913 Webster]
 
      Then, seeing't was he that made you to despose,
      Your oath, my lord, is vain and frivolous. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depose \De*pose"\, v. t. [imp. & p. p. {Deposed}; p. pr. & vb.
   n. {Deposing}.][FF. d['e]poser, in the sense of L. deponere
   to put down; but from pref. d['e]- (L. de) + poser to place.
   See {Pose}, {Pause}.]
   1. To lay down; to divest one's self of; to lay aside. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thus when the state one Edward did depose,
       A greater Edward in his room arose.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To let fall; to deposit. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Additional mud deposed upon it.    --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   3. To remove from a throne or other high station; to
    dethrone; to divest or deprive of office.
    [1913 Webster]
 
       A tyrant over his subjects, and therefore worthy to
       be deposed.              --Prynne.
    [1913 Webster]
 
   4. To testify under oath; to bear testimony to; -- now
    usually said of bearing testimony which is officially
    written down for future use. --Abbott.
    [1913 Webster]
 
       To depose the yearly rent or valuation of lands.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. To put under oath. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Depose him in the justice of his cause. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 depose
   v 1: force to leave (an office) [syn: {depose}, {force out}]
   2: make a deposition; declare under oath [syn: {swear},
     {depose}, {depone}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top