Search result for

depose

(39 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -depose-, *depose*
Possible hiragana form: でぽせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depose[VT] ปลดตำแหน่ง, See also: ขับไล่ออกจากตำแหน่ง, เนรเทศ, Syn. dethrone, discrown, divest
deposer[N] ผู้ที่ถูกปลดออกจากตำแหน่ง, See also: ผู้ที่ถูกขับไล่ออกจากตำแหน่ง
depose to[PHRV] ให้การเป็นพยานในเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depose(ดีโพซ') vt. ปลด,ขับไล่,ให้การเป็นพยาน. vi. ให้การเป็นพยาน., See also: deposable adj. deposer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
depose(vt) ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ว่างลง,ขับไล่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
depose๑. ถอดถอน, ขับออกจากตำแหน่ง (ก. ปกครอง)๒. ให้การ (ก. วิ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeonsan-Kun meets Shin (mother of deposed Queen Yoon)Yeonsan-Kun meets Shin (mother of deposed Queen Yoon) The Great Jang-Geum (2003)
You know how these deposed dictators are.รู้ไหมไอ้พวกเผด็จการตกกระป๋องมันเป็นยังไง Quantum of Solace (2008)
Let her depose me.ทำให้เธอปลดตำแหน่งฉัน I Lied, Too. (2009)
Once he's in prison, once the family's deposed and your name is cleared, then the world is ready to hear the truth.ทันทีที่เขาเข้าคุก ทันทีคำให้การคนในครอบครัว และชื่อคุณใสสะอาดแล้ว หลังจากนั้นโลกก็พร้อมที่ได้ยินความจริง Your Secrets Are Safe (2010)
You are going to depose Joe. Ask him.เดี๋ยวคุณก็ต้องไปถาม คำให้การโจ ถามเขาดูสิ Your Secrets Are Safe (2010)
-We'll get you deposed by a lawyer-- -No, no. No, I'm sorry, no.เอ็มม่า Edge of Darkness (2010)
Yeah, why would you even need to depose her?เหรอ ทำไมต้องให้เธอ ให้การด้วย The Social Network (2010)
I thought you should know that you're being deposed by a Mr. Lee Heary tomorrow.ผมนึกว่าคุณรู้แล้วว่าคุณ ต้องไปให้การเป็นพยาน ให้กับคุณลี เฮียรี่ในวันพรุ่งนี้ Polly Wants a Crack at Her (2010)
The deposed queen YOON. She's mother of King YEONSAN.มเหสียุนที่ถูกขับไล่ เธอเป็นมารดาของพระเจ้ายอนซัน Death Bell 2: Bloody Camp (2010)
The deposed queen? How did she die?มเหสีที่ถูกขับไล่เหรอ แล้วเธอตายยังไง Death Bell 2: Bloody Camp (2010)
Well, he could move up in the world if you were deposed.เขาคงได้เลื่อนขั้นถ้าคุณถูกปลด It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
You ask-- ask to be deposed?แกถูก.. \ถูกปลดรึ? The Wake-Up Bomb (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deposeDeposed in a military coup in September 2006 and having effectively been in exile, the Former premier of Thailand Thaksin has returned after about a year and a half.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement   FR: témoigner ; déposer
ฝาก[v.] (fāk) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide   FR: déposer ; confier ; remettre
ฝากเงิน[v. exp.] (fāk ngoen) EN: deposit money ; make a deposit   FR: déposer de l'argent
ให้การ[v.] (haikān) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead   FR: témoigner ; déposer
สิทธิถอดแบบ[n. exp.] (sitthi thøt baēp) FR: modèle déposé [m]
ส่ง[v.] (song) EN: accompany ; escort ; lift ; see off   FR: accompagner ; déposer (qqn)
วาง[v.] (wāng) EN: lay down ; set down ; put down ; remain ; rest ; put ; place ; set ; dispose ; lay ; deposit ; paste ; leave ; formulate   FR: mettre ; poser ; déposer ; disposer ; placer
วางอาวุธ[v. exp.] (wāng āwut) EN: lay down arms ; surrender   FR: déposer les armes
วางลง[v. exp.] (wāng long) FR: déposer
วางเงิน[v. exp.] (wāng ngoen) EN: give a deposit ; leave a deposit ; pay down   FR: déposer de l'argent

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPOSE    D AH0 P OW1 Z
DEPOSED    D AH0 P OW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depose    (v) (d i1 p ou1 z)
deposed    (v) (d i1 p ou1 z d)
deposes    (v) (d i1 p ou1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
廃す[はいす, haisu] (v5s,vt) (1) (See 廃する) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose [Add to Longdo]
廃する;廢する(oK)[はいする, haisuru] (vs-s) (1) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depose \De*pose"\, v. i.
   To bear witness; to testify under oath; to make deposition.
   [1913 Webster]
 
      Then, seeing't was he that made you to despose,
      Your oath, my lord, is vain and frivolous. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depose \De*pose"\, v. t. [imp. & p. p. {Deposed}; p. pr. & vb.
   n. {Deposing}.][FF. d['e]poser, in the sense of L. deponere
   to put down; but from pref. d['e]- (L. de) + poser to place.
   See {Pose}, {Pause}.]
   1. To lay down; to divest one's self of; to lay aside. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thus when the state one Edward did depose,
       A greater Edward in his room arose.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To let fall; to deposit. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Additional mud deposed upon it.    --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   3. To remove from a throne or other high station; to
    dethrone; to divest or deprive of office.
    [1913 Webster]
 
       A tyrant over his subjects, and therefore worthy to
       be deposed.              --Prynne.
    [1913 Webster]
 
   4. To testify under oath; to bear testimony to; -- now
    usually said of bearing testimony which is officially
    written down for future use. --Abbott.
    [1913 Webster]
 
       To depose the yearly rent or valuation of lands.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. To put under oath. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Depose him in the justice of his cause. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 depose
   v 1: force to leave (an office) [syn: {depose}, {force out}]
   2: make a deposition; declare under oath [syn: {swear},
     {depose}, {depone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top