ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

depone

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -depone-, *depone*
Possible hiragana form: でぽね
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
deponent(n) ผู้ให้ถ้อยคำเป็นพยาน เช่น In ensuring that the deponent's evidence is recorded in full, the court or the examiner may permit it to be recorded on audiotape.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depone(ดีโพน') vt., vi. เป็นพยาน
deponentadj. เกี่ยวกับคำกริยาผิดรูป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deponentผู้ให้การเป็นพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deponent(n) ผู้ให้ถ้อยคำ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deponent (n) dˈɪpˈounənt (d i1 p ou1 n @ n t)
deponents (n) dˈɪpˈounənts (d i1 p ou1 n @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deponens { n }deponent; deponent verb [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
供述者[きょうじゅつしゃ, kyoujutsusha] (n) deponent; testifier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depone \De*pone"\ (d[-e]*p[=o]n"), v. t. [imp. & p. p. {Deponed}
   (-p[=o]nd"); p. pr. & vb. n. {Deponing}.] [L. deponere,
   depositum, to put down, in LL., to assert under oath; de- +
   ponere to put, place. See {Position}, and cf. {Deposit}.]
   1. To lay, as a stake; to wager. [Obs.] --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay down. [R.] --Southey.
    [1913 Webster]
 
   3. To assert under oath; to depose. [A Scotticism]
    [1913 Webster]
 
       Sprot deponeth that he entered himself thereafter in
       conference.              --State
                          Trials(1606).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depone \De*pone"\, v. i.
   To testify under oath; to depose; to bear witness. [A
   Scotticism]
   [1913 Webster]
 
      The fairy Glorians, whose credibility on this point can
      not be called in question, depones to the confinement
      of Merlin in a tree.           --Dunlop.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 depone
   v 1: make a deposition; declare under oath [syn: {swear},
      {depose}, {depone}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top