ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forswear

F AO0 R S W EH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forswear-, *forswear*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forswear(vt) สาบานว่าจะไม่กระทำ, Syn. abjure, recant, renounce
forswear(vi) ให้การเท็จ, See also: เบิกความเท็จ, Syn. perjure
forswear oneself(idm) สาบานเท็จ, See also: เป็นพยานเท็จ, Syn. perjure oneself

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forswear(ฟอร์ซฺแวร์') {forswore,forsworn,forswearing,forswears} vt. สาบานว่าจะเลิก,เบิกความเท็จ,สาบานเท็จ

English-Thai: Nontri Dictionary
forswear(vt) ทวนสาบาน,เบิกความเท็จ,เป็นพยานเท็จ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I will forswear ever feeding on you again if that's what it takes to convince you of that.และผมขอสาบานว่า ผมจะไม่ดื่มเลือดคุณอีก ถ้ามันจะทำให้คุณเชื่อผม I Smell a Rat (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
FORSWEAR F AO0 R S W EH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forswear (v) fˈɔːswˈɛəʳr (f oo1 s w e@1 r)
forswears (v) fˈɔːswˈɛəʳz (f oo1 s w e@1 z)
forswearing (v) fˈɔːswˈɛəʳrɪŋ (f oo1 s w e@1 r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forswear \For*swear"\, v. t. [imp. {Forswore}; p. p. {Forsworn};
   p. pr. & vb. n. {Forswearing}.] [OE. forsweren, forswerien,
   AS. forswerian; pref. for- + swerian to swear. See {For-},
   and {Swear}, v. i.]
   1. To reject or renounce upon oath; hence, to renounce
    earnestly, determinedly, or with protestations.
    [1913 Webster]
 
       I . . . do forswear her.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To deny upon oath.
    [1913 Webster]
 
       Like innocence, and as serenely bold
       As truth, how loudly he forswears thy gold!
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {To forswear one's self}, to swear falsely; to perjure one's
    self. "Thou shalt not forswear thyself." --Matt. v. 33.
 
   Syn: See {Perjure}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forswear \For*swear"\, v. i.
   To swear falsely; to commit perjury. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forswear
   v 1: formally reject or disavow a formerly held belief, usually
      under pressure; "He retracted his earlier statements about
      his religion"; "She abjured her beliefs" [syn: {abjure},
      {recant}, {forswear}, {retract}, {resile}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top