ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accede

AE0 K S IY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accede-, *accede*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accede(vi) ขึ้นครองอำนาจ, See also: ขึ้นครองราชย์
accede(vi) ลงนามในสนธิสัญญา
accede(vi) เห็นด้วย, See also: ยินยอม, ยอมรับ, Syn. agree, consent
accede to(phrv) ยอมทำตาม, See also: ยอมรับ, ยินยอมรับ, Syn. succeed to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม, กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.

English-Thai: Nontri Dictionary
accede(vi) ยอม, ยอมจำนน, เห็นพ้อง, ยอมตาม, บรรลุ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As long as the requests are reasonable, we should accede to his wishes.ตราบใดที่คำขอนั้นมีเหตุผล, เราต้องทำตามที่เค้าปรารถนา The Fourth Man in the Fire (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accedeAccede to her request.
accedeHe acceded to my proposal.
accedeHe acceded to the office.
accedeShe acceded to our demands.
accedeShe willingly acceded to my request.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอออวย(v) accede, See also: agree, concur, accord, Syn. เออออห่อหมก, เออออ, เห็นด้วย, Ant. คัดค้าน, Thai Definition: พลอยเห็นตามไปด้วย, เห็นดีด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโลม[anulōm] (v) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify  FR: accéder ; satisfaire ; adapter
เข้าถึง[khaotheung] (v) EN: access  FR: accéder
ขึ้น[kheun] (v) EN: get on ; get in ; board  FR: monter dans/sur ; accéder à ; monter à bord de
ลุ[lu] (v) EN: reach ; attain ; arrive at  FR: atteindre ; arriver à ; accéder ; parvenir à
โอนอ่อน[ōn-øn] (v) EN: comply ; acquiesce ; assent ; accede ; yield  FR: transiger ; concéder
ผ่านประตู[phān pratū] (v, exp) FR: accéder ; franchir la porte
เสวยราชย์[sawoēi rāt] (v, exp) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned  FR: accèder au trône
ยอมตาม[yømtām] (v) EN: yield ; give way to ; acquiesce ; conform ; accord  FR: accéder à ; obéir ; suivre ; se conformer ; se plier à ; se soumettre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACCEDE AE0 K S IY1 D
ACCEDED AE0 K S IY1 D IH0 D
ACCEDES AE0 K S IY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accede (v) ˈəksˈiːd (@1 k s ii1 d)
acceded (v) ˈəksˈiːdɪd (@1 k s ii1 d i d)
accedes (v) ˈəksˈiːdz (@1 k s ii1 d z)

French-Thai: Longdo Dictionary
accéder(vt) นำไปถึง ex: Cette porte accède au jardin. เข้าถึง(สถานที่), ไปถึง, Syn. parvenir, atteindre

Japanese-English: EDICT Dictionary
就く(P);即く[つく, tsuku] (v5k) (1) (See 付く・つく・1) to ascend (the throne); to accede; (2) (就く only) to take (seat, position, course, etc.); to assume; (3) (就く only) to start (on a journey); to commence; to depart; (4) (就く only) to study (under teacher); to be an apprentice; (P) #12,618 [Add to Longdo]
将軍家[しょうぐんけ, shougunke] (n) family positioned to accede to the shogunate #18,083 [Add to Longdo]
聞き入れる;聞入れる[ききいれる, kikiireru] (v1, vt) to grant (a wish); to accede; to comply with [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accede \Ac*cede"\, v. i. [imp. & p. p. {Acceded}; p. pr. & vb.
   n. {Acceding}.] [L. accedere to approach, accede; ad + cedere
   to move, yield: cf. F. acc['e]dere. See {Cede}.]
   [1913 Webster]
   1. To approach; to come forward; -- opposed to {recede}.
    [Obs.] --T. Gale.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter upon an office or dignity; to attain.
    [1913 Webster]
 
       Edward IV., who had acceded to the throne in the
       year 1461.              --T. Warton.
    [1913 Webster]
 
       If Frederick had acceded to the supreme power.
                          --Morley.
    [1913 Webster]
 
   3. To become a party by associating one's self with others;
    to give one's adhesion. Hence, to agree or assent to a
    proposal or a view; as, he acceded to my request.
    [1913 Webster]
 
       The treaty of Hanover in 1725 . . . to which the
       Dutch afterwards acceded.       --Chesterfield.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To agree; assent; consent; comply; acquiesce; concur.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accede
   v 1: yield to another's wish or opinion; "The government bowed
      to the military pressure" [syn: {submit}, {bow}, {defer},
      {accede}, {give in}]
   2: take on duties or office; "accede to the throne" [syn:
     {accede}, {enter}]
   3: to agree or express agreement; "The Maestro assented to the
     request for an encore" [syn: {assent}, {accede}, {acquiesce}]
     [ant: {dissent}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top