Search result for

ยอมตาม

(44 entries)
(0.0484 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยอมตาม-, *ยอมตาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยอมตาม[V] yield, See also: give way to, Syn. เออออห่อหมก, ตามใจ, Ant. ขัดขวาง, Example: เขาเป็นคนหัวอ่อน ยอมตามคนอื่นๆ ไม่ค่อยตั้งคำถามสงสัยเกี่ยวกับอะไรมากนัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Since they have refused to do so, it has forced me to bring my case public;ในเมื่อพวกเขาไม่ยอมตามหาลูกชายให้ดิฉัน ทำให้ดิฉันจำต้องนำเรื่องนี้มาเปิดเผยต่อสาธารณะ Changeling (2008)
They filed a motion to dismiss, but there's no way that judge Abrams honors it.พวกเขายื่นคำร้องขอจำหน่ายคดี แต่ ไม่มีทางที่ผู้พิพากษาเอบรัมส์จะยอมตามแน่ Law Abiding Citizen (2009)
- So why'd you come with me?แล้วทำไมนายถึง ยอมตามชั้นมา Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
To reduce your bond to $100. Thank you, your honor.ศาลยอมตามคำร้องขอของคุณไฟย์เกอร์ ที่จะลดค่าประกันตัวคุณลงเหลือ 100 ดอลลาร์ You Don't Know Jack (2010)
I'd leave you all the time you wanted for your books and similes and such, your uncle says you've a passion for landscape gardening which I'm happy to indulge.ผมจะปล่อยให้คุณใช้เวาลาเต็มที่กับ ทุกสิ่งที่คุณอยากทำ หนังสืออุปมา คุณลุงคุณท่านบอกว่าคุณหลงใหลในการจัดสวน ความงดงาม ซึ่งผมเองยินดีที่จะยอมตามใจ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I cannot believe I let you talk me into this whole thing. I cannot believe it.ฉันไม่อยากเชื่อว่า ฉันยอมตามแกมาทำอย่างนี้ Horrible Bosses (2011)
Give me that, and I'll never bug you again.ยอมตามฉัน แล้วจะไม่มากวนใจเธออีก Born This Way (2011)
Have you considered improving your socialization skills, thus allowing you to communicate more effectively with other people?เธอเคยคิดไหมว่าเธอควรเพิ่มทักษะทางสังคม ทำให้คนยอมตามเธอ ด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อคนอื่น? The Thespian Catalyst (2011)
Every relationship's a power play, with or without the props.ทุกความสำคัญต้องมีการบังคับให้ยอมตาม จะมีหรือไม่มีของประกอบก็ได้ Rubber Man (2011)
It's better to indulge him.มันจะดีกว่าถ้าเรายอมตามเค้า Bringing Out the Dead (2012)
And so as a group, do you always indulge Abed in these little misadventures?- อ่าฮะ งั้นพวกคุณทั้งกลุ่มก็ยอมตามใจอาเบด กับการผจญภัยผิดเพี้ยนของเขาเหรอ? Curriculum Unavailable (2012)
They squirm for a day or two, reevaluate, and come back to us on our terms.เขาจะอึดอัดใจวันหรือสองวัน ประเมินผลใหม่ และกลับมายอมตามเงื่อนไขเรา Discovery (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยอมตาม[v.] (yømtām) EN: yield ; give way to ; acquiesce ; conform ; accord   FR: accéder à ; obéir ; suivre ; se conformer ; se plier à ; se soumettre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back down[PHRV] ยอมตาม, See also: ยอมอ่อนข้อให้, ยอมจำนน, Syn. back off, climb down
bend before[PHRV] ยอมทำตาม, See also: ยอมตาม, ยินยอม, ยอมอ่อนข้อให้, Syn. bow before
indulge[VT] ยอมตามใจ, See also: ยอมตาม, ยอมให้ทำสิ่งที่ชอบ, Syn. spoil, Ant. mistreat
indulge[VI] ยอมตามใจ, See also: ยอมตาม, ยอมให้ทำสิ่งที่ชอบ, Syn. spoil, Ant. mistreat
pander to[PHRV] ตามใจ, See also: ยอมตาม
submit[VI] ยอม, See also: ยอมตาม, เชื่อฟัง, Syn. agree, comply, surrender
supple[ADJ] ยอมตาม, See also: คล้อยตาม, เชื่อฟัง, Syn. compliant, obedient
submit to[PHRV] ยินยอมต่อ, See also: ยอมตาม, Syn. defer to
succumb to[PHRV] ยอมตาม, See also: ยอมจำนน
surrender to[PHRV] ยอมจำนน, See also: ยอมตาม, Syn. yield to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
accord(อะคอร์ด') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow,
appease(อะพีซ') vt. ทำให้สงบ,ปลอบใจ,ยอมตาม,สนองความอยากรู้อยากเห็น,แก้กระหาย.
compliant(คัมไพล'เอินทฺ) adj. ซึ่งยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ซึ่งเชื่อฟัง, Syn. complaisant
deferent(เดฟ'เฟอเรินทฺ) adj. เกี่ยวกับการยอมตาม,เกี่ยวกับการคล้อยตาม,ซึ่งอนุโลม,ซึ่งนำส่ง,เกี่ยวกับการส่งออก,เกี่ยวกับท่อน้ำกาม
denial(ดิไน'เอิล) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,การไม่ยอมรับ,การบังคับใจตัวเอง,การไม่ยอมตามใจตัวเอง
follow(ฟอล'โล) vt. ติดตาม,ตาม,ตามหลัง,ยอมตาม,ทำตาม,มองตาม,ลอกตาม,เอาอย่าง,เดินไปตาม,เชื่อฟัง,เนื่องมาจาก,เป็นผลสืบเนื่องจาก,ดำเนินต่อไป,เข้าใจ vi. ต่อมา,เป็นผลสืบเนื่องมาจาก,รับใช้,ตามไป. -Phr. (follow up ติดตามอย่างใกล้ชิด.), See also: followable adj.
humor(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
humour(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
obey(โอเบ') {obeyed,obeying,obeys} vi.,vt. เชื่อฟัง,ยอมตาม, See also: obeyer n. obeyingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
accede(vi) ยอม,ยอมจำนน,เห็นพ้อง,ยอมตาม,บรรลุ
compliance(n) การยินยอม,การยอมตาม,การเชื่อฟัง,การอ่อนข้อ
compliant(adj) ยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย,ซึ่งเชื่อฟัง
concede(vt) ยอมรับ,ยกให้,ยอมให้,ยอมตาม,ยินยอม
defer(vi) คล้อยตาม,ยอมตาม,อนุโลม,เชื่อตาม
deference(n) การคล้อยตาม,การยอมตาม,การอนุโลม,การเชื่อฟัง,ความเคารพ
deferential(adj) ซึ่งยอมตาม,ซึ่งอนุโลม,ว่าง่าย,นอบน้อม,น่าเคารพ
disoblige(vt) ไม่ยอมตาม,ขัดขืน,ดื้อ
indulge(vi,vt) ยอมตาม,อภัย,ผ่อนผัน,ปล่อยตัว,มั่วสุม,ซ่องเสพ,หมกมุ่น
indulgence(n) การมั่วสุม,การยอมตาม,การผ่อนผัน,การปล่อยตัว,การหมกมุ่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top