Search result for

amulet

(51 entries)
(0.0094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amulet-, *amulet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amulet[N] เครื่องราง, See also: ของดี, ของขลัง, Syn. charm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amulet(แอม' มิวเลท) n. เครื่องราง (talisman)

English-Thai: Nontri Dictionary
amulet(n) เครื่องราง,ของขลัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amuletsเครื่องราง [TU Subject Heading]
Amulets (Buddhism)เครื่องราง (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The other day I sent Atsushi an amulet and a charm.วันหลังจะฝากเครื่องรางไปให้อัตสึชิ Akai ito (2008)
An amulet.เครื่องราง Good God, Y'All (2009)
An amulet.เครื่องราง Dark Side of the Moon (2010)
Magic amulet or not, you won't be able to find him.เครื่องรางวิเศษหรือไม่ก็ตาม พวกนายไม่มีวันหาเขาพบ Dark Side of the Moon (2010)
Back when he was younger and less fall-y apart-y, he was wearing this amulet around his neck--ตอนที่เขายังเด็กๆ และตัวไม่ลอก เขาใส่เครื่องรางไว้ Death Didn't Become Him (2011)
Then you'll know there's a reflecting pool with a very special amulet at the bottom of it...งั้นเธอคงรู้ว่าที่นั่นมีสระน้ำ ที่มีเครื่องรางวิเศษอยู่ที่ก้นสระ Advanced Dungeons & Dragons (2011)
An amulet that allows the wearer full control over...เครื่องรางที่จะทำให้ผู้สวมใส่ มีอำนาจควบคุม... Advanced Dungeons & Dragons (2011)
Riding atop his shoulders, naked as the day he was born, and controlling Draconis with the amulet is...ที่กำลังอยู่บนบ่าของมัน ร่างเปลือยเปล่าซึ่งกำลังควบคุม Draconis ด้วยเครื่องรางอยู่ก็คือ... Advanced Dungeons & Dragons (2011)
I take the sword of Duquesne, and I throw it at the amulet around the sad, naked man's neck.ผมหยิบดาบ Duquesne แล้วขว้างมันไปที่เครื่องราง ที่อยู่ที่คอชีเปลือย Advanced Dungeons & Dragons (2011)
The sword smashes the amulet, freeing Draconis from its spell.ปลดปล่อย Draconis จากมนต์สะกด Advanced Dungeons & Dragons (2011)
He stole this -- You're looking at a one-of-a-kind 3,500-year-old amulet.เขาขโมยนี่ไป-- ที่คุณเห็น คือเครื่องรางหนึ่งเดียวในโลก อายุ 3,500 ปี On the Fence (2011)
The amulet of the lost pharaoh.เครื่องรางของฟาโรห์ที่สาปสูญ On the Fence (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amuletTake an amulet for safety's sake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องราง[N] amulet, See also: charm, fetish, talisman, Syn. ของขลัง, Example: ูหมอดูทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้เช่าเครื่องรางของขลังต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำรายได้เข้ากระเป๋าเป็นจำนวนมาก, Count unit: ชิ้น, ชุด, Thai definition: ของที่นับถือว่าป้องกันอันตราย ยิงไม่ออก ฟันไม่เข้า เช่น ตะกรุด ผ้ายันต์ เหล็กไหล
พิสมร[N] amulet, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องรางชนิดหนึ่งรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม ร้อยสาย สำหรับป้องกันอันตราย ม้วนร้อยสลับกับตะกรุด
ของขลัง[N] amulet, See also: charm, Syn. เครื่องราง, Example: ร่างกายของเขาฟันไม่เข้าเพราะเขามีของขลังป้องกันตัว, Thai definition: สิ่งของที่เชื่อกันว่ามีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอาจบันดาลให้สำเร็จได้ดังประสงค์
ของดี[N] charm, See also: amulet, protective talisman, Syn. ของขลัง, Example: ไฟไหม้ไม่ลามมาถึงบ้านเราก็เพราะเรามีของดีอยู่ในบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องราง[n.] (khreūangrāng) EN: amulet ; charm ; fetish ; talisman   FR: amulette [f] ; talisman [m]
ควายธนู [n. exp.] (khwāi thanu) EN: amulet   
กริ่ง[n.] (kring) EN: medal Buddha image   FR: amulette représentant le Bouddha [f]
เหล็กไหล[n.] (leklai) EN: metal charm ; metal amulet ; mythical metal which melts like lead but is as hard as steel ; metal amulet said to melt at candle temperature   
ลูกอม[n.] (lūk om) EN: round amulet (held in the mouth)   
พระเครื่อง[n.] (Phrakhreūang) EN: amulet ; small Buddha image   FR: amulette [f] ; figurine représentant le Bouddha [f]
พระกริ่ง[n.] (phra kring) EN: metal Buddha image   FR: amulette représentant le Bouddha [f]
พระศักดิ์สิทธิ์[n.] (phrasaksit) EN: monk believed to have spiritual power ; amulet believed to have spiritual power   
ปล่อยของ[v. exp.] (plǿikhøng) EN: let the magic thing go ; release an amulet to harm the other ; spell an object to do harm ;   
ตะกรุด[n.] (takrut) EN: tiny rolled metal amulet inscribed with sacred words ; magic gold or silver cylinder worn around the waist or the neck   FR: amulette [f] ; talisman [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMULET    AE1 M Y AH0 L AH0 T
AMULETS    AE1 M Y AH0 L AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amulet    (n) (a1 m y u l i t)
amulets    (n) (a1 m y u l i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amulett {n}amulet [Add to Longdo]
Amulettkapsel {f}amulet capsule [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お守り(P);御守り;お守;御守[おまもり, omamori] (n) charm; amulet; (P) [Add to Longdo]
御札;お札[おふだ, ofuda] (n) type of household amulet or talisman, issued by a Shinto shrine, hung in the house for protection [Add to Longdo]
護符;御符;御封[ごふ;ごふう, gofu ; gofuu] (n) (See 御札・おふだ) talisman; amulet; charm [Add to Longdo]
札所[ふだしょ, fudasho] (n) temple which issues amulets [Add to Longdo]
守り(P);護り;守(io)[まもり, mamori] (n) (1) protection; defense; defence; (2) providence; (3) (abbr) (See 守り札,守り袋) amulet; charm; talisman; (P) [Add to Longdo]
呪符[じゅふ, jufu] (n) amulet; charm [Add to Longdo]
神札[しんさつ, shinsatsu] (n) (See 護符) type of amulet sold at Shinto shrines [Add to Longdo]
神符[しんぷ, shinpu] (n) amulet; a charm [Add to Longdo]
魔除け;魔よけ[まよけ, mayoke] (n) charm against evil spirits; talisman; amulet [Add to Longdo]
霊符[れいふ, reifu] (n) charm; amulet; talisman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amulet \Am"u*let\, n. [L. amuletum: cf. F. amulette.]
   An ornament, gem, or scroll, or a package containing a relic,
   etc., worn as a charm or preservative against evils or
   mischief, such as diseases and witchcraft, and generally
   inscribed with mystic forms or characters.
 
   Note: [Also used figuratively.]
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amulet
   n 1: a trinket or piece of jewelry usually hung about the neck
      and thought to be a magical protection against evil or
      disease [syn: {amulet}, {talisman}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 amulet [amylɛt]
   amulet; charm; talisman
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top