Search result for

amazed

(52 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amazed-, *amazed*, amaz, amaze
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amazed[ADJ] น่าทึ่ง, See also: น่าอัศจรรย์, น่าแปลกใจ, Syn. bewildered, open-mounthed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amazed(อะเมซดฺ') adj. ประหลาดใจ. -amazedness n., Syn. surprised

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was truly amazed.จริงเหรอ ประหลาดใจจริงๆ Heartbreak Library (2008)
I'm amazed you have the energy.ยังมีแรงเหลืออีกเหรอ Burn After Reading (2008)
I'm still a little amazedผมยังรู้สึกประหลาดใจ Eagles and Angels (2008)
Well,you'd be amazed what you can do with a lifted I.D.Badge, a $4 tie,and a west baltimore accent.อืม,คุณจะแปลกใจว่า จะทำอะไรกับบัตรที่ถูกยกเลิก เนคไทราคา 4 เหรียญ และสำเนียงบาลติมอร์ตะวันตก Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Hell, I'm amazed you got this far.ห่าเอ้ย ฉันเสียดายที่พวกนายเดินมาไกลถึงขนาดนี้ Mandala (2009)
There's nothing to incriminate you so I'd be amazed if you got placed under arrest.เรื่องการเสียชีวิตแบบนี้ จะเอาผิดอะไรนายไม่ได้ ฉันคงจะทึ่งมาก ถ้านายถูกจับกุม ABQ (2009)
I'm amazed that the court system just glossed over the warning signs.ผมแปลกใจ ที่ระบบพิจารณาคดีได้บิดเบือนสัญญานเตือน Cowboys and Indians (2009)
I'm sure you'll be amazed# ฉันมั่นใจว่าคุณต้องทึ่ง # Showmance (2009)
Really I'm always amazed at their advancements.จริงๆ แล้วผมประหลาดใจ อยู่เสมอในความก้าวหน้า ของพวกเขา Earthling (2009)
They would be amazed, and I would be their king.พวกมันจะต้องทึ่ง และตั้งฉันเป็นราชาของมัน The Adhesive Duck Deficiency (2009)
[Ben] You're really gonna be amazed by this.เยี่ยม. นี่คือทั้งหมดที่เรามี. ฉันเสียใจ G-Force (2009)
I'm amazed that someone as ordinary as me could be the father of someone as extraordinary as you.พ่อประหลาดใจมาก ว่าคนธรรมดาๆอย่างพ่อ.. จะมีลูกที่มีความพิเศษมากขนาดนี้.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amazedHe amazed everyone by passing his driving test.
amazedHe was amazed at his foolishness.
amazedHe was amazed at the news.
amazedHe was amazed at the sight.
amazedI am amazed at your audacity.
amazedI amazed at the results.
amazedI am constantly amazed at the energy of my grandparents.
amazedI am too amazed at him to say anything.
amazedIf I were to tell you all I know, you would be amazed.
amazedIf I were to tell you the whole truth, you would be amazed.
amazedI'm amazed at his rapid progress in English.
amazedI'm amazed at your fluency in English.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel   FR: émerveiller
มหัศจรรย์ใจ[v.] (mahatsajan) EN: be amazed ; be astonished ; wonder ; marvel   
งงงาย[v.] (ngong ngāi) EN: be amazed ; be stunned   FR: être stupéfait
แปลกใจ[v.] (plaēkjai) EN: be surprised ; be astonished ; be interested ; be amazed ; surprise ; wonder ; astonish ; amaze   FR: être surpris ; être étonné
ตะลึง[v.] (taleung) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured   
ตะลึง[adj.] (taleung) EN: enraptured ; enrapt ; amazed ; stunned ; immovable   FR: pétrifié (fig.) ; terrifié
ทึ่ง[v.] (theung) EN: be interested ; be convinced ; be surprised ; be amazed ; be astonished   FR: s'intéresser à ; être intéressé ; être impressionné
ตกตะลึง[v.] (toktaleung) EN: be amazed ; be surprised ; be stupefied   
ตกตะลึง[adj.] (toktaleung) EN: amazed ; surprised ; stupefied ; taken aback ; electrified   

CMU English Pronouncing Dictionary
AMAZED    AH0 M EY1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amazed    (v) (@1 m ei1 z d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erstaunt; verblüfft {adj} | erstaunter; verblüffter | am erstauntesten; am verblüfftestenamazed | more amazed | most amazed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
肝をつぶす;肝を潰す[きもをつぶす, kimowotsubusu] (exp,v5s) to be frightened out of one's wits; to be amazed; to be astounded; to be stunned [Add to Longdo]
吃驚(P);喫驚[びっくり(gikun)(P);ビックリ, bikkuri (gikun)(P); bikkuri] (vs,adv) (1) (uk) (on-mim) to be surprised; to be amazed; to be frightened; to be astonished; (adj-f) (2) (uk) (on-mim) surprise (e.g. surprise party); (P) [Add to Longdo]
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed [Add to Longdo]
驚き入る[おどろきいる, odorokiiru] (v5r,vi) to be astonished; to be amazed [Add to Longdo]
仰天[ぎょうてん, gyouten] (n,vs) being amazed; being horrified; being taken aback; (P) [Add to Longdo]
呆れる(P);惘れる[あきれる, akireru] (v1,vi) to be amazed; to be shocked; to be astonished; to be astounded; to be disgusted; (P) [Add to Longdo]
呆れ顔[あきれがお, akiregao] (n) amazed or stunned expression [Add to Longdo]
呆れ入る[あきれいる, akireiru] (v5r,vi) to be dumbfounded; to be amazed [Add to Longdo]
呆れ返る;あきれ返る[あきれかえる, akirekaeru] (v5r,vi) to be utterly amazed; to be stunned [Add to Longdo]
目を見張る;目をみはる[めをみはる, mewomiharu] (exp,v5r) to be wide-eyed (in surprise); to open one's eyes wide (in wonder); to be amazed (at, by) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甚感诧异[shèn gǎn chà yì, ㄕㄣˋ ㄍㄢˇ ㄔㄚˋ ㄧˋ, / ] amazed; astonished; deeply troubled [Add to Longdo]
惊讶[jīng yà, ㄐㄧㄥ ㄧㄚˋ, / ] amazed; astonished; to surprise; amazing; astonishment; awe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amaze \A*maze"\, v. t. [imp. & p. p. {Amazed}; p. pr. & vb. n.
   {Amazing}.] [Pref. a- + maze.]
   1. To bewilder; to stupefy; to bring into a maze. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A labyrinth to amaze his foes.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To confound, as by fear, wonder, extreme surprise; to
    overwhelm with wonder; to astound; to astonish greatly.
    "Amazing Europe with her wit." --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       And all the people were amazed, and said, Is not
       this the son of David?        --Matt. xii.
                          23.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To astonish; astound; confound; bewilder; perplex;
     surprise.
 
   Usage: {Amaze}, {Astonish}. Amazement includes the notion of
      bewilderment of difficulty accompanied by surprise. It
      expresses a state in which one does not know what to
      do, or to say, or to think. Hence we are amazed at
      what we can not in the least account for. Astonishment
      also implies surprise. It expresses a state in which
      one is stunned by the vastness or greatness of
      something, or struck with some degree of horror, as
      when one is overpowered by the ?normity of an act,
      etc.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amazed
   adj 1: filled with the emotional impact of overwhelming surprise
       or shock; "an amazed audience gave the magician a
       standing ovation"; "I stood enthralled, astonished by the
       vastness and majesty of the cathedral"; "astounded
       viewers wept at the pictures from the Oklahoma City
       bombing"; "stood in stunned silence"; "stunned scientists
       found not one but at least three viruses" [syn: {amazed},
       {astonied}, {astonished}, {astounded}, {stunned}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top