ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amazed

AH0 M EY1 Z D   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amazed-, *amazed*, amaz, amaze
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amazed[ADJ] น่าทึ่ง, See also: น่าอัศจรรย์, น่าแปลกใจ, Syn. bewildered, open-mounthed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amazed(อะเมซดฺ') adj. ประหลาดใจ. -amazedness n., Syn. surprised

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'You'd be amazed at what a receptionist picks up.-แมรี่: - ตุณจะต้องแปลกใจว่าพนักงานต้อนรับรู้ The Six Thatchers (2017)
'Oh you'd be amazed at what a receptionist picks up.''โอ้ คุณจะต้องทึ่งมากถ้าได้คุยกับพนักงานต้อนรับ' The Six Thatchers (2017)
You'd be amazed how many military historians see that as just a detail.คุณจะประหลาดใจหลายวิธีที่นัก ประวัติศาสตร์ทหารเห็นว่าเป็นเพียงแค่รายละเอียด Denial (2016)
I was absolutely amazed by the strength and resiliency of the human spirit exhibited in these individuals.จากเหตุระเบิดในงานวิ่งมาราธอนบอสตัน ผมทึ่งในความเข้มแข็งและฟื้นตัว ของจิตวิญญาณมนุษย์ที่เห็นในคนเหล่านี้ Patriots Day (2016)
i am amazed you trust me with it.- ฉันทึ่งที่คุณกล้าฝากฉันไว้ - ฉันก็เหมือนกัน This Beautiful Fantastic (2016)
Well, I'm just amazed that at the ripe old age of 31, without having been locked in a cupboardมันไม่เจ๋งเลยที่ เธอกำลังดูมันกับ คนอายุ 35 ที่เสเเสร้งว่ามันดี Me Before You (2016)
I am just amazed that you could reach the ripe old age of - what?มันดีที่เธอสามารถ... Me Before You (2016)
I'm kind of amazed at myself.ผมก็ประหลาดใจตัวเองอยู่นิดหน่อย Rise of the Villains: Scarification (2015)
I'm amazed by how far you've come in 5 months, and I'm under no illusions that this isn't a violent life.ฉันดีใจที่คุณมาได้ขนาดนี้ในเวลา 5 เดือน และฉันไม่ได้หลอกตัวเองว่ามันไม่ใช้ชีวิตที่อันตราย Green Arrow (2015)
You'd be just as amazed how quickly it goes.คุณจะต้องประหลาดใจเช่นเดียวกับวิธีการอย่างรวดเร็ว มันไป Jupiter Ascending (2015)
Its heroes come from many times and places-- an Ancient Chinese philosopher, a wizard who amazed the caliphs of 11th-century Iraq, a poor German orphan enslaved to a harsh master.และไม่มีที่สิ้นสุด วีรบุรุษของมันมาจากหลาย ต่อหลายครั้งและสถานที่ ปราชญ์จีนโบราณ Hiding in the Light (2014)
Frankly, I'm amazed so many of us turned up at all.แฟรงกี้ ฉันประหลาดใจจริงๆ ที่เห็นพวกเราหลายคนพากันเชิดหน้า The Blood Is the Life (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amazedHe amazed everyone by passing his driving test.
amazedHe was amazed at his foolishness.
amazedHe was amazed at the news.
amazedHe was amazed at the sight.
amazedI am amazed at your audacity.
amazedI amazed at the results.
amazedI am constantly amazed at the energy of my grandparents.
amazedI am too amazed at him to say anything.
amazedIf I were to tell you all I know, you would be amazed.
amazedIf I were to tell you the whole truth, you would be amazed.
amazedI'm amazed at his rapid progress in English.
amazedI'm amazed at your fluency in English.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel   FR: émerveiller
มหัศจรรย์ใจ[v.] (mahatsajan) EN: be amazed ; be astonished ; wonder ; marvel   
งงงาย[v.] (ngong ngāi) EN: be amazed ; be stunned   FR: être stupéfait
แปลกใจ[v.] (plaēkjai) EN: be surprised ; be astonished ; be interested ; be amazed ; surprise ; wonder ; astonish ; amaze   FR: être surpris ; être étonné
ตะลึง[v.] (taleung) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured   
ตะลึง[adj.] (taleung) EN: enraptured ; enrapt ; amazed ; stunned ; immovable   FR: pétrifié (fig.) ; terrifié
ทึ่ง[v.] (theung) EN: be interested ; be convinced ; be surprised ; be amazed ; be astonished   FR: s'intéresser à ; être intéressé ; être impressionné
ตกตะลึง[v.] (toktaleung) EN: be amazed ; be surprised ; be stupefied   
ตกตะลึง[adj.] (toktaleung) EN: amazed ; surprised ; stupefied ; taken aback ; electrified   

CMU English Pronouncing Dictionary
AMAZED    AH0 M EY1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amazed    (v) ˈəmˈɛɪzd (@1 m ei1 z d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊讶[jīng yà, ㄐㄧㄥ ㄧㄚˋ, / ] amazed; astonished; to surprise; amazing; astonishment; awe, #4,811 [Add to Longdo]
甚感诧异[shèn gǎn chà yì, ㄕㄣˋ ㄍㄢˇ ㄔㄚˋ ㄧˋ, / ] amazed; astonished; deeply troubled [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erstaunt; verblüfft {adj} | erstaunter; verblüffter | am erstauntesten; am verblüfftestenamazed | more amazed | most amazed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
肝をつぶす;肝を潰す[きもをつぶす, kimowotsubusu] (exp,v5s) to be frightened out of one's wits; to be amazed; to be astounded; to be stunned [Add to Longdo]
吃驚(P);喫驚[びっくり(gikun)(P);ビックリ, bikkuri (gikun)(P); bikkuri] (vs,adv) (1) (uk) (on-mim) to be surprised; to be amazed; to be frightened; to be astonished; (adj-f) (2) (uk) (on-mim) surprise (e.g. surprise party); (P) [Add to Longdo]
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed [Add to Longdo]
驚き入る[おどろきいる, odorokiiru] (v5r,vi) to be astonished; to be amazed [Add to Longdo]
仰天[ぎょうてん, gyouten] (n,vs) being amazed; being horrified; being taken aback; (P) [Add to Longdo]
呆れる(P);惘れる[あきれる, akireru] (v1,vi) to be amazed; to be shocked; to be astonished; to be astounded; to be disgusted; (P) [Add to Longdo]
呆れ顔[あきれがお, akiregao] (n) amazed or stunned expression [Add to Longdo]
呆れ入る[あきれいる, akireiru] (v5r,vi) to be dumbfounded; to be amazed [Add to Longdo]
呆れ返る;あきれ返る[あきれかえる, akirekaeru] (v5r,vi) to be utterly amazed; to be stunned [Add to Longdo]
目を見張る;目をみはる[めをみはる, mewomiharu] (exp,v5r) to be wide-eyed (in surprise); to open one's eyes wide (in wonder); to be amazed (at, by) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amaze \A*maze"\, v. t. [imp. & p. p. {Amazed}; p. pr. & vb. n.
   {Amazing}.] [Pref. a- + maze.]
   1. To bewilder; to stupefy; to bring into a maze. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A labyrinth to amaze his foes.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To confound, as by fear, wonder, extreme surprise; to
    overwhelm with wonder; to astound; to astonish greatly.
    "Amazing Europe with her wit." --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       And all the people were amazed, and said, Is not
       this the son of David?        --Matt. xii.
                          23.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To astonish; astound; confound; bewilder; perplex;
     surprise.
 
   Usage: {Amaze}, {Astonish}. Amazement includes the notion of
      bewilderment of difficulty accompanied by surprise. It
      expresses a state in which one does not know what to
      do, or to say, or to think. Hence we are amazed at
      what we can not in the least account for. Astonishment
      also implies surprise. It expresses a state in which
      one is stunned by the vastness or greatness of
      something, or struck with some degree of horror, as
      when one is overpowered by the ?normity of an act,
      etc.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amazed
   adj 1: filled with the emotional impact of overwhelming surprise
       or shock; "an amazed audience gave the magician a
       standing ovation"; "I stood enthralled, astonished by the
       vastness and majesty of the cathedral"; "astounded
       viewers wept at the pictures from the Oklahoma City
       bombing"; "stood in stunned silence"; "stunned scientists
       found not one but at least three viruses" [syn: {amazed},
       {astonied}, {astonished}, {astounded}, {stunned}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top