ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enthrall

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enthrall-, *enthrall*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enthrall[VT] ทำให้หลงใหล, See also: ทำให้ติดตรึงใจ, Syn. captivate, enchant, fascinate
enthrall with[PHRV] ทำให้ติดใจ, See also: ทำเป็นตื่นเต้นกับ, ทำเป็นยินดีกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enthrall(เอนธรอล') vt. ทำให้ติดใจ,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เป็นทาส., See also: enthraler n. ดูenthral enthraller n. ดูenthral enthralingly adv. ดูenthral enthrallingly adv. ดูenthral enthralment n. ดูenthral enthrallment n. ดูenthral คำที่มีค
disenthrall(ดิสเอนธรอล') vt. ทำให้อิสระ,ปล่อยทาส -enthralment,enthrallment n., Syn. liberate

English-Thai: Nontri Dictionary
enthrall(vt) ทำให้เป็นทาส,ขังไว้,ทำให้ติดใจ,ทำให้หลงเสน่ห์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enthrallI find myself being enthralled by her reaction each time I replay it.
enthrallThe children were enthralled by the fairy tale.

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTHRALLED EH0 N TH R AO1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enthrall (v) ˈɪnθrˈɔːl (i1 n th r oo1 l)
enthralls (v) ˈɪnθrˈɔːlz (i1 n th r oo1 l z)
enthralled (v) ˈɪnθrˈɔːld (i1 n th r oo1 l d)
enthralling (v) ˈɪnθrˈɔːlɪŋ (i1 n th r oo1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
醉心[zuì xīn, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄣ, ] enthralled; fascinated, #39,765 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとりさせる[, uttorisaseru] (v1) (See うっとり,うっとりする) to enchant; to enrapture; to enthrall (enthral); to charm [Add to Longdo]
気を奪われる[きをうばわれる, kiwoubawareru] (exp,v1) to be engrossed; to be enthralled [Add to Longdo]
身をやつす;身を窶す[みをやつす, miwoyatsusu] (exp,v5s) (1) to be enthralled by; (2) to be disguised as [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inthrall \In*thrall"\, v. t. [imp. & p. p. {Inthralled}; p. pr.
   & vb. n. {Inthralling}.] [Cf. {Enthrall}.] [Written also
   {inthral}, {enthral}, and {enthrall}.]
   To reduce to bondage or servitude; to make a thrall, slave,
   vassal, or captive of; to enslave.
   [1913 Webster]
 
      She soothes, but never can inthrall my mind. --Prior.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enthrall \En*thrall"\, v. t. [Pref. en- + thrall. Cf.
   {Inthrall}.] [Written also {enthral}.]
   To hold in thrall; to enslave. See {Inthrall}.
   [1913 Webster]
 
      The bars survive the captive they enthrall. --Byron.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enthrall
   v 1: hold spellbound [syn: {enchant}, {enrapture}, {transport},
      {enthrall}, {ravish}, {enthral}, {delight}] [ant:
      {disenchant}, {disillusion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top