Search result for

pander

(41 entries)
(0.0423 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pander-, *pander*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pander[VI] ชักนำไปในทางชั่ว, Syn. indulge
pander[N] ผู้ชักนำไปในทางชั่ว, Syn. panderer, pimp
pander[N] แม่เล้า, See also: ผู้ชักนำให้เป็นโสเภณี, Syn. panderer, pimp
pander to[PHRV] เป็นแม่สื่อหาผู้หญิงให้, See also: เป็นแม่เล้าจัดหาผู้หญิงให้กับ, Syn. primp for
pander to[PHRV] ตามใจ, See also: ยอมตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pander(แพน'เดอะ) n. ผู้ชักพาไปในทางชั่ว.

English-Thai: Nontri Dictionary
pander(n) ผู้สนับสนุน,ผู้ชักพา,แม่สื่อ
pander(vt) สนับสนุน,ส่งเสริม,ชักนำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panderชักพา, ล่อไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pandererผู้ชักพาหญิง (ไปเป็นโสเภณี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Come on Panders, we're out of here.มานี่เลย แพนด้า Cook (2009)
For what, pandering? He'll be out in 40 minutes.ข้อหาอะไรล่ะ พ่อเล้าเหรอ แค่ 40 นาทีเขาก็หลุดออกไปได้แล้ว Bone Voyage (2009)
Don't pander with me kid.-ไม่ต้องมาโอ๋ผมเลยไอ้น้อง Star Trek (2009)
It's pandering and it's been done before in every bad movie you've ever seen.มันคือการชักนำไปในทางชั่ว มันเคยเกิดขึ้นก่อน... ...ในหนังห่วยๆทุกเรื่อง พวกเธอเคยดูมาแล้ว โอเค Easy A (2010)
I disagree. Too much emotion, and it's gonna feel like pandering. Okay, why don't you let me do the public relations, and you do the legal paperwork, okay?ผมเข้าใจ ซูซาน ความผิดผมเองแหละ ไม่ใช่ความผิดของคุณหรอก บ๊อบบี้ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
You want to make it look like I'm pandering to a vampire?คุณต้องการที่จะทำให้มันดูเหมือนว่า ผมกำลังสนับสนุนพวกแวมไพร์? Dog Eat Dog (2010)
Now, that is just cheap pandering.นั่นแค่การหลอกล่อไร้ราคาที่สุด Original Song (2011)
I didn't even like to be pandered to when I was a stripper!ไม่ต้องให้ใครมาล่ออีก ในเมื่อฉันเป็นนักเต้นรูดเสา! Original Song (2011)
They're just trying to pander to your demographics' well-documented historical vanity.พวกเขากำลังพยายามชักนำคุณ ด้วยเรื่องมานในอดีต ห้ามใจไว้! Regional Holiday Music (2011)
- Perhaps if you- - I refuse to pander to fanatics.- เป็นไปได้ไหมคะ ถ้าท่าน-- ผมขอปฏิเสธนะที่จะปลุกระดมผู้เลื่อมใสทั้งหลายนั่น Let's Boot and Rally (2012)
They agreed that her statement will help make the murder and pandering charges stick.พวกนั้นเห็นด้วยว่าคำให้การของเธอจะช่วยให้ คดีนี้ดูมีน้ำหนักมากขึ้น Worth (2012)
I used to think this place was all about... pandering to your baser instincts.ผมเคยคิดนะว่าที่แห่งนี้มันทำให้ ปลดปล่อยสัญชาตญาณพื้นฐานของเราออกมา Trompe L'Oeil (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
panderThat party is always pandering to the middle class.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บำเรอ[V] pander, See also: lavish attention on, entertain, amuse, tend, Example: เธอบำเรอเขาทุกอย่างเพราะรักเขาอย่างไม่ลืมหูลืมตา, Thai definition: ปรนนิบัติให้เป็นที่ชอบใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy   FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บำรุงบำเรอ[v. exp.] (bamrung-bamroē) EN: pander to ; indulge   FR: se prêter aux exigences de ; se plier à
ประโลม[v.] (pralōm) EN: console ; solace ; comfort ; pander ; entertain ; delight   

CMU English Pronouncing Dictionary
PANDER    P AE1 N D ER0
PANDERED    P AE1 N D ER0 D
PANDERING    P AE1 N D ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pander    (v) (p a1 n d @ r)
panders    (v) (p a1 n d @ z)
pandered    (v) (p a1 n d @ d)
pandering    (v) (p a1 n d @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキスパンダー[, ekisupanda-] (n) expander [Add to Longdo]
拡大管[かくだいかん, kakudaikan] (n) expanding pipe; diffuser; expander; reducer [Add to Longdo]
客引き[きゃくひき, kyakuhiki] (n,vs) touting; tout; barker; pander; customer puller [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pander \Pan"der\, v. i.
   To act the part of a pander.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pander \Pan"der\, n. [From Pandarus, a leader in the Trojan
   army, who is represented by Chaucer and Shakespeare as having
   procured for Troilus the possession of Cressida.]
   [1913 Webster]
   1. A male bawd; a pimp; a procurer.
    [1913 Webster]
 
       Thou art the pander to her dishonor. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, one who ministers to the evil designs and passions
    of another.
    [1913 Webster]
 
       Those wicked panders to avarice and ambition.
                          --Burke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pander \Pan"der\, v. t. [imp. & p. p. {Pandered}; p. pr. & vb.
   n. {Pandering}.]
   To play the pander for.
   [1913 Webster]
 
   {to pander to} v. t. To appeal to (base emotions or less
    noble desires), so as to achieve one's purpose; to exploit
    (base emotions, such as lust, prejudice, or hate).
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pander
   n 1: someone who procures customers for whores (in England they
      call a pimp a ponce) [syn: {pimp}, {procurer}, {panderer},
      {pander}, {pandar}, {fancy man}, {ponce}]
   v 1: yield (to); give satisfaction to [syn: {gratify}, {pander},
      {indulge}]
   2: arrange for sexual partners for others [syn: {pander},
     {pimp}, {procure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top