ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disconsolate

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disconsolate-, *disconsolate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disconsolate[ADJ] เศร้าใจ, See also: หดหู่ใจ, Syn. sad
disconsolately[ADV] อย่างเศร้าใจ, See also: อย่างหดหู่ใจ, Syn. sadly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disconsolate(ดิสคอน'ซะลิท) adj. หดหู่ใจ,เศร้า

English-Thai: Nontri Dictionary
disconsolate(adj) สิ้นหวัง,เศร้าสลด,สิ้นหวัง,หดหู่,กลัดกลุ้ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหยหวน[ADJ] disconsolate, See also: crooning, plaintive, mournful, Example: หากไม่เพราะเสียงโหยหวนของรถสรรพสินค้า ผมก็อาจหลับต่อจนถึงเที่ยง, Thai definition: ดังวังเวงใจ, ร้องไห้คร่ำครวญไม่รู้จักหยุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ๋อย[adj.] (jǿi) EN: disconsolate ; dejected   
วังเวง[adv.] (wangwēng) EN: disconsolately   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disconsolate    (j) dˈɪskˈɒnsələt (d i1 s k o1 n s @ l @ t)
disconsolately    (a) dˈɪskˈɒnsələtliː (d i1 s k o1 n s @ l @ t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
trostlos {adj} | trostloser | am trostlosestendisconsolate | more disconsolate | most disconsolate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遣る瀬無い;遣る瀬ない;やる瀬ない[やるせない, yarusenai] (adj-i) helpless; cheerless; miserable; disconsolate; dreary; downhearted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disconsolate \Dis*con"so*late\, n.
   Disconsolateness. [Obs.] --Barrow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disconsolate \Dis*con"so*late\, a. [LL. disconsolatus; L. dis- +
   consolatus, p. p. of consolari to console. See {Console}, v.
   t.]
   1. Destitute of consolation; deeply dejected and dispirited;
    hopelessly sad; comfortless; filled with grief; as, a
    bereaved and disconsolate parent.
    [1913 Webster]
 
       One morn a Peri at the gate
       Of Eden stood disconsolate.      --Moore.
    [1913 Webster]
 
       The ladies and the knights, no shelter nigh,
       Were dropping wet, disconsolate and wan. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Inspiring dejection; saddening; cheerless; as, the
    disconsolate darkness of the winter nights. --Ray.
 
   Syn: Forlorn; melancholy; sorrowful; desolate; woeful;
     hopeless; gloomy. -- {Dis*con"so*late*ly}, adv. --
     {Dis*con"so*late*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disconsolate
   adj 1: sad beyond comforting; incapable of being consoled;
       "inconsolable when her son died" [syn: {inconsolable},
       {disconsolate}, {unconsolable}] [ant: {consolable}]
   2: causing dejection; "a blue day"; "the dark days of the war";
     "a week of rainy depressing weather"; "a disconsolate winter
     landscape"; "the first dismal dispiriting days of November";
     "a dark gloomy day"; "grim rainy weather" [syn: {blue},
     {dark}, {dingy}, {disconsolate}, {dismal}, {gloomy}, {grim},
     {sorry}, {drab}, {drear}, {dreary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top