ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rust

R AH1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rust-, *rust*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
breach of trust(n) การทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rust(n) สนิม, See also: ขี้สนิม, Syn. corrosion, oxidation
rust(n) โรคใบสนิม, See also: โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่ง, Syn. blight, mildew
rust(vi) เป็นสนิม, See also: ขึ้นสนิม, Syn. corrode, oxidize
rust(vt) ทำให้เป็นสนิม, Syn. corrode, oxidize
rust(vi) ติดโรคใบสนิม
rust(vi) เสื่อม, See also: เสียไป, Syn. decompose, deteriorate
rust(adj) เป็นสีสนิม, See also: เป็นสีน้ำตาลอมแดง, Syn. reddish-brown
rusty(adj) เป็นสนิม, Syn. corroded, oxidized
rusty(adj) ขาดการฝึกฝน, Syn. stale, unpractised, unskillful
rusty(adj) เป็นสีสนิม, Syn. reddish-brown, russet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rust(รัสทฺ) n. สนิมเหล็ก, สนิม, ขี้สนิม, สีสนิม, สิ่งที่ทำให้เสื่อม, นิสัยขี้เกียจ, โรคพืชที่เนื่องจากเชื้อราจำ, สีน้ำตาลอมแดง, สีสนิม vi. ขึ้นสนิม, ติดโรคพืชดังกล่าว, เสื่อมโทรม, กลายเป็นสีสนิม vt. ติดโรคพืชดังกล่าว, ทำให้เสื่อมโทรม, ทำให้เป็นสีสนิม
rustic(รัส'ทิค) adj. เกี่ยวกับชีวิตชนบท, บ้านนอก, ธรรมดา ๆ , เกี่ยวกับคนบ้านนอก, เงอะงะ, (หิน) มีผิวหยาบ n. คนบ้านนอก, ชาวชนบท, See also: rustical adj. rustically adv. rusticalness n. rusticness n., Syn. rural, unrefined, Ant. so
rusticate(รัส'ทิเคท) vi., vt. (ส่งไป, ทำให้เป็น) บ้านนอก, อยู่บ้านนอก, ทำให้ผิว (หิน) หยาบ, See also: rustication n. rusticator n.
rusticity(รัสทิส'ซิที) n. ลักษณะบ้านนอก, ความเป็นคนบ้านนอก, นิสัยบ้านนอก, ชีวิตบ้านนอก, บรรยากาศบ้านนอก, ความประหยัด, ความเงอะงะ, ความหยาบคาย
rustle(รัส'เซิล) vi., vt. (ทำให้) เกิดเสียงกรอบแกรบ (คล้ายเสียงเสียดสีกันของใบไม้เป็นต้น) , เกิดเสียงดังกล่าว, กระทำอย่างกระฉับกระเฉง, กระทำอย่างฉับไว, ขโมยปศุสัตว์ออกหาอาหารกิน, n. เสียงดังกล่าว, See also: rustingly adv.
rustler(รัส'เลอะ) n. (ผู้) สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงกรอบแกรบหรือเสียงเสียดสี, ผู้ขโมยวัวหรือควาย
rustproof(รัสทฺ'พรูฟ) adj. กันสนิม
rusty(รัส'ที) adj. เป็นสนิม, (พืช) เป็นโรคเนื่องจากราจำพวก Uredinales, โกรธ, ฉุนเฉียว, เดือดดาล
antitrust(แอนทีทรัส'ทฺ) adj. ต่อต้านการผูกขาด (ธุรกิจการค้า) (opposed to monopolies)
crust(ครัสทฺ) { crusted, crusting, crusts } n. เปลือกขนมปัง, เปลือกนอก, เปลือกหอย, กระดอง, สะเก็ดแผลหรือสะเก็ดผิวหนัง, เปลือกตะกอนในเหล้าองุ่น, ความหน้าด้าน. vt. คลุมไปด้วยเปลือก, กลายเป็นเปลือก vi. เกาะเป็นเปลือก, Syn. coating

English-Thai: Nontri Dictionary
rust(n) คราบสนิม, สนิมเหล็ก, สีสนิม
rust(vi) ขึ้นสนิม, เป็นสนิม, เสื่อมโทรม
rust(vt) ทำให้เป็นสนิม, ทำให้ขึ้นสนิม, ทำให้เลื่อมโทรม
rustic(adj) ไม่งดงาม, บ้านนอก, เงอะงะ, ธรรมดา
rustic(n) คนชนบท, คนบ้านนอก
rustiness(n) ความเป็นสนิม
rustle(n) เสียงกรอบแกรบ
rustle(vi) ส่งเสียงกรอบแกรบ
rustle(vt) ขโมย(สัตว์), ทำเสียงกรอบแกรบ, เร่งรีบ, ออกหาอาหาร
rustler(n) คนขโมยสัตว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rustราสนิม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rustlingการลักสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rusty sputumเสมหะสีสนิม(เหล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
rusty(slang) ฝืด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His thinking powers rust and freezeพลังความคิดของเค้าจะฝืดและหยุดนิ่ง Charlie and the Chocolate Factory (2005)
But it seem like I got a little rust on the tools down here.แต่ดูเหมือนอาวุธฉันจะฝืดๆ ชอบกล Four Brothers (2005)
Can rust your bolts and freeze your...สามารถสนิมกลอนของคุณและ แช่แข็งของคุณ ... Cars (2006)
For example, when rust collects on the underside of a car, right?ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดสนิมก่อตัวขึ้น ใต้ท้องรถ ถูกไหม Crazy Handful of Nothin' (2008)
Itching, wretching, rust in my arse.ไอ้สนิมบ้ามันเข้าวิน ที่เป็นจุดอ่อน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Well, it's a rust bucket, what can I tell you?อื้ม มันก็เหมือนรถบรรทุก จะให้ผมบอกว่าไง? Subversion (2010)
I just want off this goddamn rust bucket!อยากออกจากกระป๋องผุๆนี่เต็มที่แล้ว! Guadalcanal/Leckie (2010)
There's something strange down at the rust bucket. I'm heading out.มีอะไรแปลกๆ ที่รัส บัคเก็ต ผมกำลังจะออกไป Butterfly (2010)
- No rust on these chains...-ไม่มีสนิมเลยนี่ บนโซ่นี่ Butterfly (2010)
- Tell us about the rust bucket.-บอกเราเรื่อง รัส บัคเก็ต หน่อยสิ Butterfly (2010)
Hanna, do you have anything that you may want to tell us about what happened at the rust bucket?ฮันน่า คุณมีบางอย่างที่อาจอยาก - จะบอกเราเรื่องที่เกิดขึ้นที่รัส บัคเก็ตมั้ย - ไม่ อืม ขอโทษด้วย... Butterfly (2010)
And I don't think you're telling us everything about why you were at the rust bucket.และฉันไม่คิดว่าคุณจะบอกอะไรเรา ว่าทำไมคุณถึงไปที่เดอะรัสท์ บัคเก็ต Butterfly (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rustA bicycle will rust if you leave it in the rain.
rustActivity keeps the mind from rusting.
rustAs rust eats iron, so care eats the heart. [ Proverb ]
rustAs we entered the shopping district Haruna's gaze darted about, just like she was a rustic from the hills, as she looked over the area.
rustBetter wear out than rust out.
rustHe rubbed the rust off with a file.
rustHey, rust is eating away the metal.
rustI heard the leaves rustling.
rustIron not used soon rusts.
rustIt is better to wear out than to rust out.
rustMy rusty Ford broke down, obstructing the intersection.
rustRust ate away the iron bar.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวชนบท(n) rustic, See also: rural people, countryman, Syn. คนต่างจังหวัด, คนบ้านนอก, Ant. ชาวกรุง, คนเมือง, คนกรุง, Example: ชาวชนบทยังนิยมยาและการรักษาพยาบาลแบบโบราณในขณะที่ชาวเมืองสนใจการรักษาพยาบาลสมัยใหม่
สนิม(n) rust
เป็นสนิม(v) rust, See also: corrode, Syn. ขึ้นสนิม, Example: พวกเครื่องมือโลหะจะเป็นสนิมได้ง่ายถ้าถูกน้ำฝน, Thai Definition: แปรสภาพไปจากเดิมเนื่องด้วยปฏิกิริยาเคมีเป็นสาเหตุให้เกิดการผุกร่อน
มล(n) rust, Syn. สนิม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กรอกแกรก(adv) rustlingly, Example: เสียงคนเหยียบใบไม้แห้งดังกรอกแกรก, Thai Definition: เสียงอย่างเสียงใบไม้แห้งกระทบกัน
กรอบแกรบ(adv) rustlingly, See also: cracking sound, Syn. เปราะ, Ant. เหนียว, Example: ในป่านี้เราจะได้ยินเสียงดังกรอบแกรบของใบไม้แห้งเสมอ, Thai Definition: เสียงดังอย่างเสียงเหยียบถูกของกรอบ
คนบ้านนอก(n) rustic, See also: country person, rural person, Syn. คนชนบท, คนต่างจังหวัด, Ant. คนเมือง, คนกรุง, Example: ทรรศนะของเขาแตกต่างไปจากคนบ้านนอกทั่วไป, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่อาศัยอยู่ในชนบท มักใช้เปรียบเปรยคนที่มาจากชนบท มีกิริยาท่าทางเซ่อซ่า ไม่ทันสมัย
กันสนิม(adj) rust-proof, Example: เดี๋ยวนี้แม่บ้านนิยมเครื่องซักผ้าที่มีตัวถังแบบกันสนิม, Thai Definition: ที่มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิม
สนิม(n) rust, Example: หีบไม้เก่าคร่ำคร่าจนบานพับเกิดสนิม, Thai Definition: ส่วนของผิวโลหะที่แปรสภาพไปจากเดิมเนื่องด้วยปฏิกิริยาเคมีเป็นสาเหตุให้เกิดการผุกร่อน
เด็กบ้านนอก(n) rustic boy, See also: country boy, Syn. เด็กต่างจังหวัด, เด็กชนบท, Ant. เด็กกรุงเทพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทจัดการลงทุน[børisat jatkān longthun] (n, exp) EN: investment trust
เชื่อใจ[cheūajai] (v) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in  FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อใจได้[cheūajai dāi] (v, exp) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on  FR: compter sur
เชื่อมั่น[cheūaman] (v) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in  FR: être confiant ; être convaincu
เชื่อถือ[cheūatheū] (v) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe  FR: croire en ; avoir foi en
เด็กบ้านนอก[dek bānnøk] (n, exp) EN: rustic boy ; country boy  FR: enfant de la campagne [ m, f ] ; petit provincial [ m ] ; petite provinciale [ f ]
เด็กชนบท[dek chonnabot] (n, exp) EN: rustic boy ; country boy  FR: enfant de la campagne [ m, f ]
เด็กต่างจังหวัด[dek tāngjangwat] (n, exp) EN: rustic boy ; country boy
อึดอัดใจ[eut-atjai] (v) EN: frustrate
ฝาก[fāk] (v) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide  FR: déposer ; confier ; remettre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RUST R AH1 S T
RUSTS R AH1 S T S
RUSTY R AH1 S T IY0
RUSTED R AH1 S T AH0 D
RUSTED R AH1 S T IH0 D
RUSTAD R AH1 S T AH0 D
RUST'S R AH1 S T S
RUSTYS R AH1 S T IY0 Z
RUSTON R AH1 S T AH0 N
RUSTIN R AH1 S T IH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rust (v) rˈʌst (r uh1 s t)
rusts (v) rˈʌsts (r uh1 s t s)
rusty (j) rˈʌstiː (r uh1 s t ii)
rusted (v) rˈʌstɪd (r uh1 s t i d)
rustic (n) rˈʌstɪk (r uh1 s t i k)
rustle (v) rˈʌsl (r uh1 s l)
rustics (n) rˈʌstɪks (r uh1 s t i k s)
rustier (j) rˈʌstɪəʳr (r uh1 s t i@ r)
rusting (v) rˈʌstɪŋ (r uh1 s t i ng)
rustled (v) rˈʌsld (r uh1 s l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乡村[xiāng cūn, ㄒㄧㄤ ㄘㄨㄣ, / ] rustic; village; countryside #5,028 [Add to Longdo]
[bǐ, ㄅㄧˇ, ] rustic; low; base; mean #21,443 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, ] rustic; slang (abbr. for 俚語|俚语) #30,608 [Add to Longdo]
铁锈[tiě xiù, ㄊㄧㄝˇ ㄒㄧㄡˋ, / ] rust #56,462 [Add to Longdo]
锈铁[xiù tiě, ㄒㄧㄡˋ ㄊㄧㄝˇ, / ] rusty iron [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Brust(n) |die, nur Sg.| หน้าอก, ส่วนหน้าอกของร่างกาย
Brustwarze(n) |die, pl. Brustwarzen| หัวนม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rost { m } (Eisen, auch [ bot. ]) | Rost ansetzenrust | to start to rust [Add to Longdo]
Rostumwandler { m }rust converter [Add to Longdo]
rustikal { adj }country-style; rustic; rustic-style [Add to Longdo]
Goldkappentangare { f } [ ornith. ]Rust & Yellow Tanager [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
依頼[いらい, irai] (n, vs) (1) request; commission; dispatch; despatch; (2) dependence; trust; (P) #52 [Add to Longdo]
信頼[しんらい, shinrai] (n, vs) reliance; trust; faith; confidence; (P) #1,096 [Add to Longdo]
伝;伝手[つて, tsute] (n) intermediary; influence; good offices; connections; someone to trust; go-between; pull #1,400 [Add to Longdo]
[しん, shin] (adv, n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P) #1,828 [Add to Longdo]
[ひ, hi] (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) #2,186 [Add to Longdo]
らしい[rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf, adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) #2,865 [Add to Longdo]
[みみ, mimi] (n) (1) ear; (2) hearing; (3) edge; crust; (4) selvedge (non-fray machined edge of fabrics); selvage; (P) #3,627 [Add to Longdo]
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P) #4,027 [Add to Longdo]
委託[いたく, itaku] (n, vs) consign (goods (for sale) to a firm); entrust (person with something); commit; (P) #4,107 [Add to Longdo]
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い燕) younger man involved with an older woman; (P) #5,944 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
信頼[しんらい, shinrai] trust [Add to Longdo]
信頼できるホスト[しんらいできるホスト, shinraidekiru hosuto] trusted host [Add to Longdo]
信頼できる機能[しんらいできるきのう, shinraidekirukinou] trusted functionality [Add to Longdo]
新連邦評価基準[しんれんぽうひょうかきじゅん, shinrenpouhyoukakijun] FTSC, Federal Trust Criteria [Add to Longdo]
トラスティ[とらすてい, torasutei] trustee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rust \Rust\, v. t.
   1. To cause to contract rust; to corrode with rust; to affect
    with rust of any kind.
    [1913 Webster]
 
       Keep up your bright swords, for the dew will rust
       them.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To impair by time and inactivity. --Johnson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rust \Rust\, n. [AS. rust; akin to D. roest, G. & Sw. rost,
   Icel. ry[eth]; -- named from its color, and akin to E. red.
   [root]113. See {Red}.]
   1. (Chem.) The reddish yellow coating formed on iron when
    exposed to moist air, consisting of ferric oxide or
    hydroxide; hence, by extension, any metallic film of
    corrosion.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A minute mold or fungus forming reddish or rusty
    spots on the leaves and stems of cereal and other grasses
    ({Trichobasis Rubigo-vera}), now usually believed to be a
    form or condition of the corn mildew ({Puccinia
    graminis}). As rust, it has solitary reddish spores; as
    corn mildew, the spores are double and blackish.
    [1913 Webster]
 
   Note: Rust is also applied to many other minute fungi which
      infest vegetation, such as the species of {Ustilago},
      {Uredo}, and {Lecythea}.
      [1913 Webster]
 
   3. That which resembles rust in appearance or effects.
    Specifically: (a) A composition used in making a rust
    joint. See {Rust joint}, below.
    (b) Foul matter arising from degeneration; as, rust on
      salted meat.
    (c) Corrosive or injurious accretion or influence.
      [1913 Webster]
 
         Sacred truths cleared from all rust and dross of
         human mixtures.          --Eikon
                          Basilike.
      [1913 Webster]
 
   Note: Rust is used in the formation of compounds of obvious
      meaning; as, rust-colored, rust-consumed, rust-eaten,
      and the like.
      [1913 Webster]
 
   {Rust joint}, a joint made between surfaces of iron by
    filling the space between them with a wet mixture of
    cast-iron borings, sal ammoniac, and sulphur, which by
    oxidation becomes hard, and impervious to steam, water,
    etc.
 
   {Rust mite} (Zool.), a minute mite ({Phytopius oleivorus})
    which, by puncturing the rind, causes the rust-colored
    patches on oranges.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rust \Rust\, v. i. [imp. & p. p. {Rusted}; p. pr. & vb. n.
   {Rusting}.] [AS. rustian.]
   1. To contract rust; to be or become oxidized.
    [1913 Webster]
 
       If gold ruste, what shall iron do?  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Our armors now may rust.       --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To be affected with the parasitic fungus called rust;
    also, to acquire a rusty appearance, as plants.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: To degenerate in idleness; to become dull or
    impaired by inaction.
    [1913 Webster]
 
       Must I rust in Egypt? never more
       Appear in arms, and be the chief of Greece?
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ferrugo \Fer*ru"go\ (f[e^]r*r[udd]"g[-o]), n. [L., iron rust,
   fr. ferrum iron.]
   A disease of plants caused by fungi, commonly called the
   {rust}, from its resemblance to iron rust in color.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rust
   adj 1: of the brown color of rust [syn: {rust}, {rusty}, {rust-
       brown}]
   n 1: a red or brown oxide coating on iron or steel caused by the
      action of oxygen and moisture
   2: a plant disease that produces a reddish-brown discoloration
     of leaves and stems; caused by various rust fungi
   3: the formation of reddish-brown ferric oxides on iron by low-
     temperature oxidation in the presence of water [syn: {rust},
     {rusting}]
   4: any of various fungi causing rust disease in plants [syn:
     {rust}, {rust fungus}]
   v 1: become destroyed by water, air, or a corrosive such as an
      acid; "The metal corroded"; "The pipes rusted" [syn:
      {corrode}, {rust}]
   2: cause to deteriorate due to the action of water, air, or an
     acid; "The acid corroded the metal"; "The steady dripping of
     water rusted the metal stopper in the sink" [syn: {corrode},
     {eat}, {rust}]
   3: become coated with oxide

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 rust /rɵst/
  1. calmness; quietness
  2. calm; quiet; silence
  3. break; intermission; pause; recess
  4. repose; rest
  5. silence
  6. calmness; composure

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top