ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corrosion

K ER0 OW1 ZH AH0 N   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corrosion-, *corrosion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corrosion[N] การกัดกร่อน (โดยเฉพาะโดยสารเคมี)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corrosion(คะโร'เชิน) n. การกัดกร่อน,กระบวนการกัดกร่อน,ภาวะที่ถูกกัดกร่อน,ผลิตผลจากการกัดกร่อน (สนิม)
anticorrosion(แอนทีคะโร' เชิน) n. การป้องกันการสึกกร่อน, การป้องกันสนิม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corrosionการกัดกร่อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
corrosionการกร่อนสลายตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corrosionการกัดกร่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Corrosionการสลายตัว [TU Subject Heading]
Corrosionการกัดกร่อน,การสึกกร่อน [การแพทย์]
corrosionการผุกร่อน, การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของโลหะหรือโลหะผสมบางชนิด โดยการถูกออกซิไดซ์ด้วยตัวออกซิไดซ์  เช่น แก๊สออกซิเจน ความชื้น กรด เบส ทำให้โลหะเปลี่ยนสภาพไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Corrosion and anti-corrosivesการกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Corrosion and anti-corrosivesการสลายตัวและการต่อต้านการสลายตัว [TU Subject Heading]
Corrosion Inhibitorsสารกันการสึกกร่อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tuesday night's plastic corrosion awareness meeting... was, I think, a big success.คืนวันอังคารนี้จะมีการกำจัดพลาสติก เราถึงมาประชุมกัน... แล้ว ฉันคิดว่า, มันเป็นไปได้ด้วยดี. Toy Story (1995)
This is the technique where you can detect corrosion, right?มีเศษบางๆติดอยู่ Wrecking Crew (2008)
Problem is, this level of corrosion's impossible for the human eye to see.บอกว่าอาจจะเป็นพวกดอกลิลลี่ ปัญหาคือมันมีเป็นร้อยชนิด Wrecking Crew (2008)
Blue crystals are usually associated with,uh,pipe corrosion.ผลึกสีฟ้า ปกติมันสัมพันธ์ กับการกัดกร่อนของท่อ Bolt Action (2009)
When implanted under the flesh, microchips can leave behind metal hydride corrosion.เมื่อฝังไว้ภายใต้เนื้อ ไมโครชิฟจะทิ้งรอยสนิมเมทัลไฮโดรไฟร์ Nature of the Beast (2011)
Look, it's cruddy with corrosion.ดูสิ มันหมองแล้วก็เป็นสนิมด้วย Murder House (2011)
Minor corrosion.สึกกร่อนเล็กน้อย Deepwater Horizon (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสึกกร่อน[N] erosion, See also: corrosion, Syn. การเซาะ, การกัด, การสึก, การกร่อน, Example: การสึกกร่อนของเสาปูนเกิดจากความเค็มของน้ำทะเล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกัดกร่อน [n.] (kān katkrǿn) EN: corrosion   FR: corrosion [f]
กันสนิม[adj.] (kansanim) EN: rustproof   FR: antirouille ; anticorrosion
การสึกกร่อน [n.] (kān seukkrǿn) EN: erosion ; corrosion ; abrasion   
สนิม[n.] (sanim) EN: rust   FR: rouille [f] ; corrosion [f]
สารยับยั้งการกัดกร่อน [n. exp.] (sān yapyang kān katkrǿn) EN: corrosion inhibitor   

CMU English Pronouncing Dictionary
CORROSION    K ER0 OW1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corrosion    (n) kˈərˈouʒn (k @1 r ou1 zh n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腐蚀[fǔ shí, ㄈㄨˇ ㄕˊ, / ] corrosion; to corrode (degrade chemically); to rot; corruption, #11,269 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Korrisionserscheinungen {pl}corrosion phenomena [Add to Longdo]
Korrosionsmittel {n}corrosion inhibitor; corrosion preventative [Add to Longdo]
Korrosionsschutz {m}corrosion protection [Add to Longdo]
Korrosionsbeständigkeit {f}corrosion resistance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダクロ[, dakuro] (adj-f) (abbr) Dacrotized (trademark for an anti-corrosion metal coating) (Dacrotised) [Add to Longdo]
ダクロダイズド[, dakurodaizudo] (adj-f) Dacrotized (trademark for an anti-corrosion metal coating) (Dacrotised) [Add to Longdo]
応力腐食割れ[おうりょくふしょくわれ, ouryokufushokuware] (n) stress corrosion cracking [Add to Longdo]
侵食(P);侵蝕[しんしょく, shinshoku] (n,vs) encroachment; erosion; corrosion; (P) [Add to Longdo]
浸食(P);浸蝕[しんしょく, shinshoku] (n,vs) erosion; corrosion; (P) [Add to Longdo]
耐食;耐蝕[たいしょく, taishoku] (n,adj-no) corrosion-resistant [Add to Longdo]
電食;電喰(iK)[でんしょく, denshoku] (n) electrolytic corrosion [Add to Longdo]
腐食(P);腐蝕[ふしょく, fushoku] (n,vs) (1) corrosion; (2) (腐食 only) (See 腐生) saprophagy; (P) [Add to Longdo]
防食;防蝕[ぼうしょく, boushoku] (n,vs) protection against corrosion [Add to Longdo]
溶食;溶蝕[ようしょく, youshoku] (n) corrosion (in geology); dissolution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corrosion \Cor*ro"sion\ (k?r-r?"zh?n), n. [LL. corrosio: cf. F.
   corrosion. See {Corrode}.]
   The action or effect of corrosive agents, or the process of
   corrosive change; as, the rusting of iron is a variety of
   corrosion.
   [1913 Webster]
 
      Corrosion is a particular species of dissolution of
      bodies, either by an acid or a saline menstruum. --John
                          Quincy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corrosion
   n 1: a state of deterioration in metals caused by oxidation or
      chemical action
   2: erosion by chemical action [syn: {corrosion}, {corroding},
     {erosion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top