ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

countryman

K AH1 N T R IY0 M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -countryman-, *countryman*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
countryman(n) คนต่างจังหวัด, Syn. rustic, farmer
countryman(n) เพื่อนร่วมชาติ, Syn. fellow citizen, national

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
countryman(คัน'ทรีเมิน) n. เพื่อนร่วมชาติ, เพื่อนร่วมประเทศ, ประชากรของประเทศ, คนที่อยู่ในชนบท, Syn. compatriot, rustic -pl. countrymen

English-Thai: Nontri Dictionary
countryman(n) ประชากร, คนชนบท, คนบ้านนอก, เพื่อนร่วมชาติ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let every countryman hear your words.ขอให้ทุกคนร่วมฟังคำพูดของคุณ 300: Rise of an Empire (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนต่างจังหวัด(n) countryman, See also: country person, rustic, rural person, Syn. คนบ้านนอก, คนชนบท, Ant. คนเมือง, คนกรุง, Example: หมอชิตเป็นที่ชุมนุมของคนต่างจังหวัดและเป็นย่านการขนส่งที่คับคั่ง, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนต่างจังหวัด[khon tāngjangwat] (n, exp) EN: countryman  FR: provincial [ m ] ; provinciale [ f ]
เพื่อนร่วมชาติ[pheūoen ruam chāt] (n, exp) EN: compatriot ; fellow-countryman ; countryman  FR: compatriote [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COUNTRYMAN K AH1 N T R IY0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
countryman (n) kˈʌntrɪmən (k uh1 n t r i m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侨胞[qiáo bāo, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄠ,   /  ] countryman living abroad #20,102 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landwirt { m } | Landwirte { pl }countryman | countrymen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
在郷者[ざいごうしゃ, zaigousha] (n) rustic; countryman [Add to Longdo]
田舎者;いなか者[いなかもの, inakamono] (n, adj-no) countryman; provincial; person from the country; provincial person; bumpkin; hick; hillbilly [Add to Longdo]
同国人[どうこくじん, doukokujin] (n) fellow countryman; compatriot; person from same province [Add to Longdo]
邦人[ほうじん, houjin] (n) (1) fellow countryman; (2) Japanese (nationals or residents); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Countryman \Coun"try*man\ (k[u^]n"tr[i^]-man), n.; pl.
   {Countrymen} (-men).
   1. An inhabitant or native of a region. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. One born in the same country with another; a compatriot;
    -- used with a possessive pronoun.
    [1913 Webster]
 
       In perils of waters, in perils of robbers, in perils
       by mine own countrymen.        --2 Cor. xi.
                          26.
    [1913 Webster]
 
   3. One who dwells in the country, as distinguished from a
    townsman or an inhabitant of a city; a rustic; a
    husbandman or farmer.
    [1913 Webster]
 
       A simple countryman that brought her figs. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 countryman
   n 1: a man from your own country
   2: a man who lives in the country and has country ways [syn:
     {countryman}, {ruralist}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top