ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unskillful

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unskillful-, *unskillful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unskillful[ADJ] ซึ่งไม่ชำนาญ, Syn. inept, clumsy, inexpert

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unskillful(อันสคิล'ฟูล) adj. ไม่เชี่ยวชาญ,งุ่มง่าม,ไม่คล่อง,เก้งก้าง., Syn. unskilful., See also: unskillfully,unskilfully adv. unskillfulness,unskilfulness n., Syn. clumsy,awkward ###A. skillful

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มืออ่อน[ADJ] unskillful, See also: unpracticed, inexpert, incompetent, low experienced, Syn. ไม่ชำนาญ, Ant. มือเก่า, มืออาชีพ, Example: เขาเป็นช่างมืออ่อนจึงได้รับแต่งานซ่อมเล็กๆ, Thai definition: มีความสามารถน้อย
อ่อนหัด[ADJ] inexperienced, See also: unskillful, inexpert, Ant. ช่ำชอง, Thai definition: หัดมาน้อย, ไม่ชำนาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มืออ่อน[adj.] (meū-øn) EN: unskillful   
งุ่มง่าม[adv.] (ngūm-ngām) EN: slowly ; clumsily ; awkwardly ; unskillfully   FR: maladroitement
อ่อนหัด[adj.] (ønhat) EN: inexperienced ; unskillful ; inexpert   FR: novice ; inexpérimenté ; peu expérimenté

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど下手[どべた, dobeta] (n,adj-na) very unskillful; extremely awkward [Add to Longdo]
へぼい[, heboi] (adj-i) (See へぼ) clumsy; unskillful; bungling; poor; bad [Add to Longdo]
下手[へた, heta] (adj-na,n) (1) unskillful; poor; awkward; (2) imprudent; untactful; (P) [Add to Longdo]
拙い[つたない;まずい, tsutanai ; mazui] (adj-i) (1) (uk) (See 不味い) poor-quality; shoddy; crude; (2) unskillful; inexpert; maladroit; inept; foolish; clumsy; (3) unlucky [Add to Longdo]
拙劣[せつれつ, setsuretsu] (adj-na,n) clumsy; unskillful; (P) [Add to Longdo]
稚拙[ちせつ, chisetsu] (adj-na,n) unskillful; childish; (P) [Add to Longdo]
不器[ふき, fuki] (n) clumsiness; unskillfulness [Add to Longdo]
不器用(P);無器用[ぶきよう, bukiyou] (adj-na,n) awkward; clumsy; unskillfulness; lack of ability; (P) [Add to Longdo]
不熟練[ふじゅくれん, fujukuren] (n) unskillfulness [Add to Longdo]
不得手[ふえて, fuete] (adj-na,n) weak point; unskillfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unskillful \Un*skill"ful\, a. [Spelt also unskilful.]
   [1913 Webster]
   1. Not skillful; inexperienced; awkward; bungling; as, an
    unskillful surgeon or mechanic; an unskillful logician.
    [1913 Webster]
 
   2. Lacking discernment; injudicious; ignorant.
    [1913 Webster]
 
       Though it make the unskillful laugh, can not but
       make the judicious grieve.      --Shak.
    [1913 Webster] -- {Un*skill"ful*ly}, adv. --
    {Un*skill"ful*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unskillful
   adj 1: poorly done; "a botchy piece of work"; "it was an
       unskillful attempt" [syn: {botchy}, {butcherly},
       {unskillful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top