Search result for

rusted

(36 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rusted-, *rusted*, rust, ruste
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everywhere were rusted nails to snag your elbow on.แต่งงานใหม่ แล้วก็มีลูกใหม่ แล้วก็ทำงี้อีก ทุกๆ6ปี Fight Club (1999)
Unless my client is a rusted water pipe in the County Records office,คิดว่าลูกความผมเป็นน้ำในท่อสนิมเหนือห้องเห็บหลักฐานหรือยังไง The Rat (2006)
Now look for the rusted pipe.เร็วเข้า การ์ดจะไปที่นั่น Chapter Nineteen '.07%' (2007)
- The whole thing is rusted. - Yep.สนิมเกาะเขรอะทั้งยวงเลย ใช่แล้ว City of Ember (2008)
Our skills haven't rusted a bit!ฝีมือก็ยังไม่ตกหรอกน่า! Summer Wars (2009)
It's a .22-caliber Ruger Mark III, rusted beyond all belief..22 คาลิเบอร์ รูเกอร์รุ่นที่ 3 ขึ้นสนิมเกินกว่า The Dwarf in the Dirt (2009)
And he noticed that the axle was kind of rusted,และเขาก็สังเกตเห็นว่าแกนของมันขึ้นสนิมแล้ว Isobel (2010)
And the chain is rusted-- no, no, no!โซ่ขึ้นสนิม ไม่ๆ Plan B (2010)
Through a window with rusted-out bars.ผ่านหน้าต่างด้วยแท่งเหล็กสนิมเขรอะ 25 to Life (2010)
The parts already rusted won't get undone, but since the sap had been applied, no more rusting will occur.ส่วนที่ขึ้นสนิมแล้ว หลังจากทายางไม้แล้วจะไม่ขึ้นสนิมอีก Kim Soo Ro (2010)
Because you can't get the tree sap so the iron gets rusted, how was that allowed to happen?เพราะเจ้าหากำมะถันไม่ได้ เหล็กจึงขึ้นสนิม ปล่อยให้เกิดได้ยังไง Kim Soo Ro (2010)
The Forge's iron swords go out rusted?เหล็กจากโรงเหล็กที่ออกสู่ภายนอกขึ้นสนิม Kim Soo Ro (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rustedThe garage has rusted.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู่ซี้[n.] (khūsī) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion   FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
เหลาะแหละ[X] (lolae) EN: frivolous ; not trusted   FR: insouciant ; frivole
ผู้ที่ไว้ใจ[n. exp.] (phū thī waijai) EN: someone who can be trusted ; confidant ; confidante   
รับมอบหมาย[v. exp.] (rap møp) EN: accept an assignment ; receive responsibility ; be entrusted   
ต้นห้อง [n.] (ton hǿng) EN: trusted servant   FR: valet de chambre [m] ; domestique [m]
ไว้เนื้อเชื่อใจ [adj.] (waineūacheūajai) EN: trusted   

CMU English Pronouncing Dictionary
RUSTED    R AH1 S T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rusted    (v) (r uh1 s t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
durchgerostet {adj}rusted through [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気心の知れた[きごころのしれた, kigokoronoshireta] (adj-f) bosom (buddy); trusted (friend) [Add to Longdo]
堅雪[かたゆき, katayuki] (n) snow with a frozen crust on top; crusted snow [Add to Longdo]
言付かる[ことづかる, kotodukaru] (v5r,vt) to be entrusted with; to be asked to [Add to Longdo]
股肱[ここう, kokou] (n) one's right-hand man; one's trusted henchman [Add to Longdo]
五摂家[ごせっけ, gosekke] (n) (See 摂関) the five regent houses; five families of the Fujiwara clan (Konoe, Kujo, Nijo, Ichijo, and Takatsukasa) entrusted as imperial regents and advisors starting in the Kamakura period [Add to Longdo]
錆び錆び[さびさび, sabisabi] (adj-no,n) (uk) (See 錆びる) rusted; rusty [Add to Longdo]
飼い犬に手をかまれる;飼い犬に手を噛まれる[かいいぬにてをかまれる, kaiinunitewokamareru] (exp,v1) to be betrayed by a trusted follower [Add to Longdo]
受嘱[じゅしょく, jushoku] (n,vs) being entrusted with; being delegated with [Add to Longdo]
受託[じゅたく, jutaku] (n,vs) being entrusted with; taking charge of; (P) [Add to Longdo]
受託開発[じゅたくかいはつ, jutakukaihatsu] (n) (1) entrusted development; (2) original equipment manufacturer; OEM [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
信頼できるホスト[しんらいできるホスト, shinraidekiru hosuto] trusted host [Add to Longdo]
信頼できる機能[しんらいできるきのう, shinraidekirukinou] trusted functionality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rust \Rust\, v. i. [imp. & p. p. {Rusted}; p. pr. & vb. n.
   {Rusting}.] [AS. rustian.]
   1. To contract rust; to be or become oxidized.
    [1913 Webster]
 
       If gold ruste, what shall iron do?  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Our armors now may rust.       --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To be affected with the parasitic fungus called rust;
    also, to acquire a rusty appearance, as plants.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: To degenerate in idleness; to become dull or
    impaired by inaction.
    [1913 Webster]
 
       Must I rust in Egypt? never more
       Appear in arms, and be the chief of Greece?
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rusted
   adj 1: having accumulated rust; "rusted hinges" [ant:
       {rustless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top