Search result for

crust

(83 entries)
(0.0062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crust-, *crust*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crust    [N] ขนมปังป่น
crust    [VT] คลุมด้วยเปลือก
crust    [VT] ทำให้เป็นเปลือกแข็ง
crust    [VI] เป็นเปลือกแข็ง
crust    [N] เปลือก, Syn. encrustation, incrustation
crust    [N] เปลือกขนมปัง
crust    [N] เปลือกโลก, Syn. Earth's crust
crust    [N] พฤติกรรมที่หยาบคาย
crust    [SL] เงิน
crusty    [ADJ] ที่มีเปลือกนอกกรอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crustเปลือกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crustเปลือก, สะเก็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crustaceanสัตว์พวกกุ้งกั้งปู [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crustaceous; crustoseแข็งเปราะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crustal abundanceความอุดมเปลือกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crustal movementsการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crustose; crustaceousแข็งเปราะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crustสะเก็ดน้ำเหลือง,หนอง,ขุยสะเก็ด,สะเก็ด [การแพทย์]
Crust Formationสะเก็ด [การแพทย์]
crust of the earthcrust of the earth, เปลือกโลก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Crust, Soil แผ่นคราบแข็งหน้าดิน
ชั้นผิวดินบนที่มีความหนาแน่นตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร จนถึง 3 เซนติเมตร เมื่ออยู่ในสภาพแห้งจะแข็งแน่น และเปราะกว่าชั้นที่อยู่ถัดลงไป [สิ่งแวดล้อม]
Crustaceaครัสเตเซีย [TU Subject Heading]
Crustaceaชั้นครัสตาเซีย [การแพทย์]
crustaceanครัสเตเชียน, สัตว์ในคลาสครัสเตเชีย มีส่วนหัวและส่วนอกรวมกัน เช่น กุ้งปู เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Crustaceansการเปลี่ยนสีผิวของลำตัว [การแพทย์]
crustal movementcrustal movement, การเคลื่อนไหวของเปลือกโลก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Crustedแห้งเป็นสะเก็ด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crustThere's a skeleton choking on a crust of bread.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crust(ครัสทฺ) {crusted,crusting,crusts} n. เปลือกขนมปัง,เปลือกนอก,เปลือกหอย,กระดอง,สะเก็ดแผลหรือสะเก็ดผิวหนัง,เปลือกตะกอนในเหล้าองุ่น,ความหน้าด้าน. vt. คลุมไปด้วยเปลือก,กลายเป็นเปลือก vi. เกาะเป็นเปลือก, Syn. coating
crustaceae(ครัสเท'ซี) n. สัตว์ทะเลประเภท (class) กุ้ง ปู และสัตว์อื่น ๆ ที่มีเปลือกแข็ง., See also: crustacean สมาชิกของCrustaceae
crusty(คริส'ที) adj. เกี่ยวกับเปลือกนอก,ซึ่งมีลักษณะของเปลือก,ดื้อ,หยาบ,ไม่สุภาพ., See also: crustiness n., Syn. peevish,surly,curt
encrust(เอนครัสทฺ') vt.,vi. ดูincrustation (ดู), See also: encrustant n. ดูencrust, Syn. trespass
upper crustสังคมชั้นสูงสุด

English-Thai: Nontri Dictionary
crust(n) เปลือกขนมปัง,กระดอง,เปลือกหอย,สะเก็ดแผล
crustacean(adj) เกี่ยวกับสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง
crustacean(n) สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง
crusty(adj) มีเปลือก,ปากร้ายใจดี,ดื้อ,หยาบ
encrust(vt) หุ้ม,บุ,ประดับ,ปกคลุม,พอก
incrust(vt) บุด้วยของแข็ง,หุ้ม,เลี่ยม,ห่อหุ้ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรุ    [N] crust of soft earth, Example: เขาเอามัดต้นเสม็ดที่ตัดจากในพรุวางพิงไว้กับโคนต้นมะพร้าวในสวน, Count unit: พรุ, แห่ง, Thai definition: พื้นดินที่ข้างบนแข็งแต่ข้างล่างเป็นดินโคลน
คราบ    [N] crust, Syn. เปลือกนอก, เปลือกหุ้ม, Example: ผมรู้สึกเป็นตัวของตัวเองเนื่องจากได้สลัดคราบจอมปลอมต่างๆ ที่พันธนาการรอบตัวอย่างหนักอึ้งทิ้งจนหมดสิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝัง[v.] (fang) EN: insert ; implant   FR: insérer ; implanter ; incruster
ข้าวตัง[n.] (khāotang) EN: rice crust   
ผิวโลก[n.] (phiulōk) EN: Earth's crust ; surface of the earth   FR: croûte terrestre [f]
พรุ[n.] (phru) EN: crust of soft earth   
เปลือกขนมปัง[n. exp.] (pleūak khanompang) EN: bread crust   FR: croûte de pain [f]
เปลือกโลก[n. exp.] (pleūak lōk) EN: earth crust   FR: croûte terrestre [f] ; écorce terrestre [f]
สะเก็ด[n.] (saket) EN: crust ; scab ; scale   FR: croûte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRUST    K R AH1 S T
CRUSTS    K R AH1 S T S
CRUSTY    K R AH1 S T IY0
CRUSTAL    K R AH1 S T AH0 L
CRUSTED    K R AH1 S T AH0 D
CRUSTACEAN    K R AH0 S T EY1 SH AH0 N
CRUSTACEANS    K R AH0 S T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crust    (v) (k r uh1 s t)
crusts    (v) (k r uh1 s t s)
crusty    (j) (k r uh1 s t ii)
crusted    (v) (k r uh1 s t i d)
crustier    (j) (k r uh1 s t i@ r)
crusting    (v) (k r uh1 s t i ng)
crustiest    (j) (k r uh1 s t i i s t)
crustacean    (n) (k r uh1 s t ei1 sh @ n)
crustaceans    (n) (k r uh1 s t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kruste {f} | Krusten {pl}crust | crusts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かぴかぴ;カピカピ[, kapikapi ; kapikapi] (adj-na,adv,adj-no) (on-mim) (col) crusty; flaky; dried out [Add to Longdo]
ウィンドクラスト;ウインドクラスト[, uindokurasuto ; uindokurasuto] (n) windcrust; crust formed on snow by strong wind [Add to Longdo]
カイアシ類;橈脚類[カイアシるい(カイアシ類);かいあしるい(橈脚類);とうきゃくるい(橈脚類);じょうきゃくるい(橈脚類), kaiashi rui ( kaiashi rui ); kaiashirui ( tou ashi rui ); toukyakurui ( tou ashi ru] (n) copepods (small crustaceans of subclass Copepoda) [Add to Longdo]
クラスト[, kurasuto] (n) crust [Add to Longdo]
パイ皮[パイがわ, pai gawa] (n) pie crust [Add to Longdo]
パンの耳[パンのみみ, pan nomimi] (n) bread crust [Add to Longdo]
パン耳[パンみみ, pan mimi] (n) (See パンの耳) (bread) crust [Add to Longdo]
マンガンクラスト;マンガン・クラスト[, mangankurasuto ; mangan . kurasuto] (n) manganese crust [Add to Longdo]
メロンパン[, meronpan] (n) melon bread (sweet baked good with a bread-dough interior and a cookie-dough crust with ridges resembling a muskmelon) (wasei [Add to Longdo]
横海老;横蝦[よこえび;ヨコエビ, yokoebi ; yokoebi] (n) (uk) gammaridean amphipod (any small, shrimp-like crustacean of suborder Gammaridea) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壳幔[ké màn, ㄎㄜˊ ㄇㄢˋ, / ] crust-mantle (geology) [Add to Longdo]
甲壳动物[jiǎ qiào dòng wù, ㄐㄧㄚˇ ㄑㄧㄠˋ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] crustacean [Add to Longdo]
甲壳类[jiǎ qiào lèi, ㄐㄧㄚˇ ㄑㄧㄠˋ ㄌㄟˋ, / ] crustacean [Add to Longdo]
面包皮[miàn bāo pí, ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ ㄆㄧˊ, / ] crust [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crust \Crust\ (kr?st), n. [L. crusta: cf. OF. crouste, F.
   cro[^u]te; prob. akin to Gr. ????? ice, E. crystal, from the
   same root as E. crude, raw. See {Raw}, and cf. {Custard}.]
   1. The hard external coat or covering of anything; the hard
    exterior surface or outer shell; an incrustation; as, a
    crust of snow.
    [1913 Webster]
 
       I have known the statute of an emperor quite hid
       under a crust of dross.        --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Below this icy crust of conformity, the waters of
       infidelity lay dark and deep as ever. --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. (Cookery)
    (a) The hard exterior or surface of bread, in distinction
      from the soft part or crumb; or a piece of bread grown
      dry or hard.
    (b) The cover or case of a pie, in distinction from the
      soft contents.
    (c) The dough, or mass of doughy paste, cooked with a
      potpie; -- also called {dumpling}.
      [1913 Webster]
 
         Th' impenetrable crust thy teeth defies.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         He that keeps nor crust nor crumb. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         They . . . made the crust for the venison pasty.
                          --Macaulay.
      [1913 Webster]
 
   3. (Geol.) The exterior portion of the earth, formerly
    universally supposed to inclose a molten interior.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) The shell of crabs, lobsters, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. (Med.) A hard mass, made up of dried secretions blood, or
    pus, occurring upon the surface of the body.
    [1913 Webster]
 
   6. An incrustation on the interior of wine bottles, the
    result of the ripening of the wine; a deposit of tartar,
    etc. See {Beeswing}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crust \Crust\, v. t. [imp. & p. p. {Crusted}; p. pr. & vb. n.
   {Crusting}.] [Cf. OF. crouster, L. crustare. See {Crust}, n.
   ]
   To cover with a crust; to cover or line with an incrustation;
   to incrust.
   [1913 Webster]
 
      The whole body is crusted over with ice. --Boyle.
   [1913 Webster]
 
      And now their legs, and breast, and bodies stood
      Crusted with bark.            --Addison.
   [1913 Webster]
 
      Very foul and crusted bottles.      --Swift.
   [1913 Webster]
 
      Their minds are crusted over, like diamonds in the
      rock.                  --Felton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crust \Crust\, v. i.
   To gather or contract into a hard crust; to become incrusted.
   [1913 Webster]
 
      The place that was burnt . . . crusted and healed.
                          --Temple.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crust
   n 1: the outer layer of the Earth [syn: {crust}, {Earth's
      crust}]
   2: a hard outer layer that covers something [syn: {crust},
     {incrustation}, {encrustation}]
   3: the trait of being rude and impertinent; inclined to take
     liberties [syn: {crust}, {gall}, {impertinence}, {impudence},
     {insolence}, {cheekiness}, {freshness}]
   v 1: form a crust or form into a crust; "The bread crusted in
      the oven"

Are you satisfied with the result?

Go to Top