Search result for

blight

(45 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blight-, *blight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blight[N] การเสื่อมสลาย, See also: การพังทลาย, การผุพัง
blight[N] ความเสียหาย, See also: ความยากลำบาก
blight[VT] ทำลาย, See also: ทำให้เสียหาย, เป็นสาเหตุทำให้เสียหาย, Syn. afflict, ruin
blighter[N] คำเรียกคนน่าเห็นใจหรือน่าอิจฉา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction,decay
blighter(ไบล'เทอะ) คนไร้ค่า,คนน่าเหยียดหยาม,คนวายร้าย,อ้ายหมอ,เจ้าหมอนั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
blight(n) สิ่งที่ทำลาย,โรคพืช
blight(vt) ทำลาย,ทำให้เสื่อม,ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้เหี่ยวแห้ง
blighter(n) คนน่าเหยียดหยาม,คนไร้ค่า,คนวายร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With continued help from members of the community, we hope to eradicate the criminal element who have long since blighted the lives of the silent majority.และด้วยความช่วยเหลือจากคนในชุมชน เรามั่นใจว่า แนวโน้มของอาชญากรรม จะลดลงอย่างต่อเนื่อง Harry Brown (2009)
They call it the Blight.พวกเขาเรียกมันว่า โรคเหี่ยวแห้งของพืช Grey Matters (2009)
I have returned your son to you as a blight upon your house.ฉันคืนลูกบุตรธรรมให้แก่เจ้า Batman: Under the Red Hood (2010)
*Though I'm one disgusting blighter.*♪แม้ว่าผมเป็นคนหนึ่ง เลวน่าขยะแขยง ♪ Tangled (2010)
He will try and keep us from what we are rightfully owed. He is the blight, and we are the rain.เขาจะพยายามให้เรา จากสิ่งที่เราเป็นหนี้ชอบธรรม และเราจะมีฝนตก Drive Angry (2011)
- Could it be a blighted ovum?-หรือจะเป็นท้องลม? Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
They feed on the apple blight mold.พวกมันกินเชื้อราที่กัดกินต้นแอปเปิ้ลเป็นอาหาร Proof (2011)
Our village--We're blighted by a sickness.หมู่บ้านของเรา พวกเรากำลังล้มตายด้วยโรคภัย Lamia (2011)
It's a blight of nature.มันเป็นความยากลำบากของ ธรรมชาติ Underworld Awakening (2012)
Her Templar knights exert harsh control over the Mages, restricting the practice of the arcane magical arts they believe have the potential to unleash a blight upon the world...เธอมีอัศวินเทมพล่า เป็นผู้บังคับควบคุมเหล่าจอมเวทย์, จำกัดขอบเขตการฝึกฝนศาสตร์แห่งมนตรา ที่พวกเขาเชื่อว่า Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
That's when Blight hit the force field.แล้วไบลท์ก็ชนกับสนามพลัง The Hunger Games: Catching Fire (2013)
The blight came and we had to burn it.มันเหี่ยวแห้งและเราก็เผามัน เรายังมีข้าวโพด Interstellar (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลีบ[adj.] (līp) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean; atrophic ; withered ; undeveloped   FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri

CMU English Pronouncing Dictionary
BLIGHT    B L AY1 T
BLIGHTED    B L AY1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blight    (v) (b l ai1 t)
Blighty    (n) (b l ai1 t ii)
blights    (v) (b l ai1 t s)
blighted    (v) (b l ai1 t i d)
blighter    (n) (b l ai1 t @ r)
blighters    (n) (b l ai1 t @ z)
blighting    (v) (b l ai1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜光速[あこうそく, akousoku] (n) near light speed; sublight speed [Add to Longdo]
稲熱[いもち, imochi] (n) rice blight [Add to Longdo]
稲熱病;いもち病[いもちびょう;とうねつびょう(稲熱病), imochibyou ; tounetsubyou ( ine netsubyou )] (n) rice blight; rice blast [Add to Longdo]
粛殺[しゅくさつ, shukusatsu] (n,vs) withering; blight [Add to Longdo]
悲恋[ひれん, hiren] (n) blighted love; disappointed love; (P) [Add to Longdo]
病害[びょうがい, byougai] (n) (crop) damage owing to disease or blight [Add to Longdo]
病葉[わくらば, wakuraba] (n) blighted leaves; diseased leaves [Add to Longdo]
立ち枯れ[たちがれ, tachigare] (n,adj-no) blighted; withered [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
枯萎病[kū wěi bìng, ㄎㄨ ㄨㄟˇ ㄅㄧㄥˋ, ] blight, #67,580 [Add to Longdo]
秕子[bǐ zi, ㄅㄧˇ ㄗ˙, ] blighted grain, #447,212 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blight \Blight\ (bl[imac]t), v. t. [imp. & p. p. {Blighted}; p.
   pr. & vb. n. {Blighting}.] [Perh. contr. from AS.
   bl[imac]cettan to glitter, fr. the same root as E. bleak. The
   meaning "to blight" comes in that case from to glitter,
   hence, to be white or pale, grow pale, make pale, bleach. Cf.
   {Bleach}, {Bleak}.]
   1. To affect with blight; to blast; to prevent the growth and
    fertility of.
    [1913 Webster]
 
       [This vapor] blasts vegetables, blights corn and
       fruit, and is sometimes injurious even to man.
                          --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To destroy the happiness of; to ruin; to mar
    essentially; to frustrate; as, to blight one's prospects.
    [1913 Webster]
 
       Seared in heart and lone and blighted. --Byron.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blight \Blight\, v. i.
   To be affected by blight; to blast; as, this vine never
   blights.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blight \Blight\, n.
   1. Mildew; decay; anything nipping or blasting; -- applied as
    a general name to various injuries or diseases of plants,
    causing the whole or a part to wither, whether occasioned
    by insects, fungi, or atmospheric influences.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of blighting, or the state of being blighted; a
    withering or mildewing, or a stoppage of growth in the
    whole or a part of a plant, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. That which frustrates one's plans or withers one's hopes;
    that which impairs or destroys.
    [1913 Webster]
 
       A blight seemed to have fallen over our fortunes.
                          --Disraeli.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) A downy species of aphis, or plant louse,
    destructive to fruit trees, infesting both the roots and
    branches; -- also applied to several other injurious
    insects.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. A rashlike eruption on the human skin. [U. S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blight
   n 1: a state or condition being blighted
   2: any plant disease resulting in withering without rotting
   v 1: cause to suffer a blight; "Too much rain may blight the
      garden with mold" [syn: {blight}, {plague}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top