ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corrode

K ER0 OW1 D   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corrode-, *corrode*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corrode[VI] กัดกร่อน, Syn. eat, rust
corrode[VT] กัดกร่อน, See also: ทำลาย, Syn. eat, rust

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corrode(คะโรด') {corroded,corroding,corrodes} vt. กัดกร่อน,กัด,ทำให้ค่อย ๆ ผุพัง,ชะ,ทำให้เสื่อม vi. กลายเป็นผุพังหรือถูกกัดกร่อน, See also: corrodant n. ดูcorrode corroder n. ดูcorrode corrodibility n. ดูcorrode, Syn. deter

English-Thai: Nontri Dictionary
corrode(vt) เซาะ,กร่อน,ทำให้ผุ,ชะ,กัดกร่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I corrode that pipe again, they'll know something's up.ถ้าฉันไปเทกรดท่อนั่นอีกได้มีคนรู้เรื่องแน่ The Rat (2006)
This substance can corrode the flesh in seconds.สารนี้สามารถกัดกร่อนเนื้อได้ใน 1 วินาที Saw VI (2009)
Why not throw acid on the bars iron corrode?ทำไมไม่โยนกรดไปที่สนิมเหล็กล่ะ Saw VI (2009)
The inlet valve on the propane stove from the geodesic dome was corroded, not exactly unheard of in this wet climate.วาล์วแก๊สขาเข้า จากโดมนั่นมันกร่อนแล้ว ซึ่งก็ไม่แปลกอะไร ในเขตอากาศชื้น The Three Bad Wolves (2011)
Now, is it possible that someone corroded the valve or frayed the cord?เอาล่ะ เป็นไปได้มั้ยที่จะมีใครบางคนทำให้วาล์วแก๊สกร่อน? หรือทำให้สายไฟขาด? The Three Bad Wolves (2011)
Uh, Dale told me that in these old vehicles the points get corroded.เอ่อ เดลบอกผมว่ารถรุ่นเก่าพวกนี้ บางจุดมันสึกกร่อน Better Angels (2012)
The blade was corroded with the brake fluid.มีดที่เต็มไปด้วยน้ำมันเบรค Control (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
corrodeHis honor was corroded by greed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นสนิม[V] rust, See also: corrode, Syn. ขึ้นสนิม, Example: พวกเครื่องมือโลหะจะเป็นสนิมได้ง่ายถ้าถูกน้ำฝน, Thai definition: แปรสภาพไปจากเดิมเนื่องด้วยปฏิกิริยาเคมีเป็นสาเหตุให้เกิดการผุกร่อน
กัด[V] corrode, See also: erode, Syn. ขบ, Thai definition: ทำให้โลหะกร่อนหรือทะลุโดยใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด
กัดกร่อน[V] erode, See also: corrode, Syn. กัดเซาะ, Example: พิษของน้ำประสานทองสามารถกัดกร่อนโลหะได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัด [v.] (kat) EN: corrode ; erode ; eat away ; harm ; attack   FR: corroder ; mordre ; ronger ; attaquer
กัดกร่อน [v.] (katkrǿn) EN: erode ; corrode   
กร่อน[v.] (krǿn) EN: wear down ; corrode ; erode ; etch ; eat ; undergo attrition   FR: corroder ; ronger ; éroder ; user ; attaquer ; corrompre
กร่อน[adj.] (krǿn) EN: worn ; worn down ; worn away ; abraded ; eroded   FR: corrodé ; rongé ; usé
เป็นสนิม[v.] (pen sanim) EN: rust ; corrode ; become rusty ; gather rust   FR: rouiller ; se rouiller ; corroder
สึกกร่อน [v.] (seukkrǿn) EN: be worn away/down ; be eroded ; be corroded   

CMU English Pronouncing Dictionary
CORRODE    K ER0 OW1 D
CORRODED    K ER0 OW1 D IH0 D
CORRODES    K ER0 OW1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corrode    (v) kˈərˈoud (k @1 r ou1 d)
corroded    (v) kˈərˈoudɪd (k @1 r ou1 d i d)
corrodes    (v) kˈərˈoudz (k @1 r ou1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
腐らす[くさらす, kusarasu] (v5s,vt) to spoil; to rot; to corrode [Add to Longdo]
腐らせる[くさらせる, kusaraseru] (v1,vt) (See 腐らす) to spoil; to rot; to corrode [Add to Longdo]
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb [Add to Longdo]
腐れる[くされる, kusareru] (v1,vi) to spoil; to rot; to corrode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corrode \Cor*rode"\, v. i.
   To have corrosive action; to be subject to corrosion.
   [1913 Webster]
 
   {Corroding lead}, lead sufficiently pure to be used in making
    white lead by a process of corroding.
 
   Syn: To canker; gnaw; rust; waste; wear away.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corrode \Cor*rode"\ (k?r-r?d") v. t. [imp. & p. p. {Corroded};
   p. pr. & vb. n. {Corroding}.] [L. corrodere, -rosum; cor +
   rodere to gnaw: cf. F. corroder. See {Rodent}.]
   [1913 Webster]
   1. To eat away by degrees; to wear away or diminish by
    gradually separating or destroying small particles of, as
    by action of a strong acid or a caustic alkali.
    [1913 Webster]
 
       Aqua fortis corroding copper . . . is wont to reduce
       it to a green-blue solution.     --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. To consume; to wear away; to prey upon; to impair.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corrode
   v 1: cause to deteriorate due to the action of water, air, or an
      acid; "The acid corroded the metal"; "The steady dripping
      of water rusted the metal stopper in the sink" [syn:
      {corrode}, {eat}, {rust}]
   2: become destroyed by water, air, or a corrosive such as an
     acid; "The metal corroded"; "The pipes rusted" [syn:
     {corrode}, {rust}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top