Search result for

reign

(97 entries)
(0.062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reign-, *reign*
English-Thai: Longdo Dictionary
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
foreign business act(n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reign[N] รัชกาล, See also: รัชสมัย, แผ่นดิน, การครองราชย์, Syn. era, dynasty, governnance
reign[VI] ครองราชย์, See also: ครองราชสมบัติ, ครองบัลลังก์, ครองแผ่นดิน, Syn. govern, rule
reign[VI] เข้าครอบงำ, See also: เข้าครอบครอง, Syn. predominate, prevail
reign over[PHRV] ปกครอง, Syn. rule over
reign of terror[N] ช่วงที่มีความรุนแรงและผู้คนถูกฆ่าโดยผู้มีอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reign(เรน) n.,vi. (มี) การปกครองโดยกษัตริย์,อำนาจการปกครอง,อำนาจของรัฎฐาธิปัตย์,อำนาจครอบงำ,อิทธิพลครอบงำ,ครอบงำ,มีอยู่ทั่วไป, Syn. dominion
foreign(ฟอร์'ริน) adj. ต่างประเทศ,ต่างชาติ,นอกประเทศ,ต่างถิ่น,ต่างเขต,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่เหมาะสม,ต่างประเภท,แปลก,ไม่คุ้นเคย., See also: foreignly adv. foreignness n., Syn. alien
foreign affairsการต่างประเทศ,เรื่องราว หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
sovereign(ซอฟ'เวอเรน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) กษัตริย์,รัฎฐาธิปัตย์,ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ,ผู้ปกครองประเทศ,ซึ่งมีอำนาจสูงสุด,สูงสุด,ใหญ่ยิ่งที่สุด,เหนือกว่าสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด,ม'อำนาจการปกครองตัวเองที่อิสระ,โดยสิ้นเชิง,โดยครบถ้วน,ม'ประสิทธิภาพ.
sovereignty(ซอฟ'เวอเรนที) n. อำนาจกษัตริย์,อำนาจรัฎฐาธิปัตย์,อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ,อำนาจอธิปไตย,รัฐหรือประเทศที่มีอำนาจอธิปไตย,รัฐหรือประเทศที่มีอำนาจในการปกครองตัวเองโดยอิสระ

English-Thai: Nontri Dictionary
reign(n) รัชกาล,รัชสมัย,ความยิ่งใหญ่,อำนาจการปกครอง
reign(vi) เสวยราชสมบัติ,ครองราชย์,เป็นเจ้า
foreign(adj) ต่างประเทศ,ต่างชาติ,ต่างเมือง,นอกประเทศ,ต่างถิ่น
foreigner(n) ชาวต่างประเทศ,ชาวต่างชาติ,คนต่างด้าว
sovereign(adj) สูงสุด,สำคัญยิ่ง,โดยสิ้นเชิง,โดยครบถ้วน
sovereign(n) พระมหากษัตริย์,พระเจ้าแผ่นดิน,เหรียญปอนด์
sovereignty(n) ความเป็นเอกราช,อำนาจอธิปไตย,อำนาจกษัตริย์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Over the next three days, you will test your bravery, your skills as warriors and, of course, challenge the reigning champion, my son, Prince Arthur.นับจากนี้ไปเป็นเวลาสามวัน เราจะได้วัดความกล้าหาญของท่าน และทักษะในการรบของท่าน และ แน่นอนที่สุด ได้ประลองกับ แชมป์เก่า บุตรชายข้า, เจ้าชายอาร์เธอร์ Valiant (2008)
Uther's reign is at an end.ยุคของอูเธอร์สิ้นสุดลงแล้ว To Kill the King (2008)
Let Arthur's reign begin.ปล่อยให้ยุคของอาเธอร์เริ่มต้นเถอะ To Kill the King (2008)
Japan invades during King Sejong's reign, and the king's father is the tyrant Yeonsan.พวกญี่ปุ่นบุกมาในสมัยของกษัตริย์เซจอง และพระชนกของกษัตริย์ก็คือทรราชเยออนซาน My Sassy Girl (2008)
The charge is that in the 28th year of the reign of our sovereign Henry king of England, his wife, the queen being seduced by the Devil did knowingly commit incest, high treason and offenses against God.ในปีที่ 28 ของการครองราชย์ ของพระเจ้าเฮนรี่ กษัตริย์แห่งอังกฤษ พระชายา ซึ่งก็คือราชินีแห่งอังกฤษ... ได้ถูกครอบงำจากปิศาจร้าย The Other Boleyn Girl (2008)
To return the staff and end the reign of the Jade Warlord.และคืนอาวุธให้เขา ก็จะสิ้นยุค แม่ทัพ เจด The Forbidden Kingdom (2008)
"and the life, who liveth and reigneth with Thee and the Holy Ghost,และในชีวิต... ที่ได้อยู่ในที่อันสูงศักดิ์ยิ่งของท่าน และพระจิต The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Because the circle reigns in the heavens, the stars have never fallen and they never will.เพราะว่า "วงกลม" มีอิทธิพลสูงสุดในสวรรค์ ดวงดาวจึงไม่เคยตกลงมา และจะไม่ตกลงมาด้วย Agora (2009)
The same society snobs still reigned,ในสังคมเดิมคนหัวสูงยังคงแพร่หลาย The Age of Dissonance (2009)
Reignited Ryan's commitment to building a resistance.ฉันอยากให้เราทุกคนมาบนนี้ ดูของขวัญในฐานะครอบครัว V (2009)
She's trying to reignite the 1962 China-India Border War which ended in an uneasy truce when neither country could withstand the losses they were sustaining in those remote and desolate mountains.เธอพยายามกำลังจุดชนวนสงคราม จีน-อินเดีย ปี1962 อีกครั้ง ซึ่งมันจบไม่ได้ง่ายนัก เมือทั้งสองประเทศไม่สามารถ ทนต่อความพ่ายแพ้ได้ Cowboys and Indians (2009)
Ending the 30-year reign of another.เพื่อจบ 30 ปีที่คนอื่นคริบงำ Dirty Harry (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reignHe's reigning champion, and no young challenger is going to take it away from him.
reignI guess I'm always hoping that you'll end this reign.
reignIn Great Britain the king reigns but does not govern.
reignSilence reigned in the forest.
reignThe English sovereign is generally said to reign but not rule.
reignThe King reigned over his people for forty years.
reignThe king reigned over the island.
reignThe political situation was, to say the least, extremely unstable during the next ten years of his reign.
reignThe Queen reigns but does not rule in England.
reignThere was a time when kings and queens reigned over the world.
reignUnder the reign of tyranny, innocent people were deprived of their citizenship.
reignWinter's reign was nearing its end.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครองแผ่นดิน[V] rule, See also: reign over, Syn. ครองราชย์, ครองราชย์สมบัติ, เสวยราชสมบัติ, ขึ้นครองราชย์, ครองเมือง, เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ, ครองบัลลังก์, Example: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองแผ่นดินยืนนานยิ่งพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์ชาติไทย, Thai definition: ปกครองประเทศ
รัชกาล[N] reign, Example: ประตูป้อมนี้เป็นประตูเก่าของวังหน้า สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5, Count unit: รัชกาล, Thai definition: เวลาครองราชสมบัติแห่งพระราชาองค์หนึ่งๆ
รัชสมัย[N] reign, Example: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำรุงการละครและปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ตลอดรัชสมัยของพระองค์
แผ่นดิน[N] reign, See also: dynasty, regime, Syn. รัชกาล, Example: คุณยายอยู่มาหลายแผ่นดินพบเห็นอะไรมามากมายเหลือเกิน, Thai definition: ช่วงเวลาหรือยุคสมัยหนึ่งๆ
ถวัลย์[V] reign, See also: govern, regulate by authority, exercise the right to command, Syn. ทรง, ครอง, Example: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325, Thai definition: ครอง (ราชสมบัติ)
ครองราชย์[V] reign, See also: succeed to the throne, Syn. ครองราชสมบัติ, ครองบัลลังก์, ครองแผ่นดิน, เสวยราชสมบัติ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลองค์ปัจจุบันครองราชย์ตั้งแต่พระชนมายุได้ 19 พระชันษา, Thai definition: ดำรงฐานะเป็นพระมหากษัตริย์
ครองราชสมบัติ[V] reign, See also: succeed to the throne, Syn. ปกครองแผ่นดิน, ครองบัลลังก์, ครองแผ่นดิน, เสวยราชสมบัติ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันทรงครองราชสมบัตินานกว่าพระมหากษัตริย์องค์อื่น, Thai definition: ดำรงฐานะเป็นพระมหากษัตริย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจอธิปไตย[n. exp.] (amnāt athippatai) EN: sovereign power   
อธิป[n.] (athip) EN: king; monarch; sovereign   FR: souverain [m] ; roi [m]
อธิปไตย[n.] (athippatai = athipatai) EN: sovereignty   FR: souveraineté [f]
ชาวต่างชาติ[n.] (chāo tāngchāt) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ชาวต่างประเทศ[n.] (chāo tāngprathēt) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
เอกราช = เอกราชย์[n.] (ēkkarāt) EN: independence ; sovereignty   FR: indépendance [f]
ฝรั่ง[n.] (Farang = Fárang) EN: Westerner ; White ; Westerner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; foreigner   FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
ขี้นก[n. exp.] (Farang khīnok) EN: stingy foreigner ; unruly foreigner   
อิทธิพล(ของ)ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย [xp] (itthiphon (khøng) phāsā tāngprathēt nai phāsā Thai) EN: influence of foreign languages on Thai   
การค้าระหว่างประเทศ[n. exp.] (kānkhā rawāng prathēt) EN: international trade ; foreign trade   

CMU English Pronouncing Dictionary
REIGN    R EY1 N
REIGNS    R EY1 N Z
REIGNED    R EY1 N D
REIGNING    R EY1 N IH0 NG
REIGNITE    R IY0 IH0 G N AY1 T
REIGNITED    R IY0 IH0 G N AY1 T AH0 D
REIGNITING    R IY0 IH0 G N AY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reign    (v) (r ei1 n)
reigns    (v) (r ei1 n z)
reigned    (v) (r ei1 n d)
reigning    (v) (r ei1 n i ng)
reignited    (n) (r ii i g n ai1 t @ d)

German-Thai: Longdo Dictionary
sich ereignen(vt) |ereignete sich, hat sich ereignet| เกิดขึ้น (โดยฉับพลันไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า) เช่น Ein Unglück hat sich auf der Straße ereignet. บนถนนนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schreckensherrschaft {f}reign of terror [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign [Add to Longdo]
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men [Add to Longdo]
ガストアルバイター[, gasutoarubaita-] (n) foreign worker (ger [Add to Longdo]
サイドリーダー[, saidori-da-] (n) supplementary reader in a foreign language classroom (wasei [Add to Longdo]
スペルミス[, superumisu] (n) spelling mistake (usually in a foreign language) (wasei [Add to Longdo]
ソブリンローン[, soburinro-n] (n) sovereign loan [Add to Longdo]
パラダイス鎖国[パラダイスさこく, paradaisu sakoku] (n) isolation paradise (esp. unique products without foreign competition) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光绪[Guāng xù, ㄍㄨㄤ ㄒㄩˋ, / ] reign name of penultimate Qing emperor Guangxu or Guang-hsu (1875-1908) [Add to Longdo]
同治[Tóng zhì, ㄊㄨㄥˊ ㄓˋ, ] reign name of Qing emperor (1861-1875) [Add to Longdo]
咸丰[Xián fēng, ㄒㄧㄢˊ ㄈㄥ, / ] reign name of Qing emperor (1850-1861); Xianfeng county in Hubei province [Add to Longdo]
在位时代[zài wèi shí dài, ㄗㄞˋ ㄨㄟˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] reign (of a king, emperor etc) [Add to Longdo]
宣统[Xuān tǒng, ㄒㄩㄢ ㄊㄨㄥˇ, / ] reign name (1909-1911) of the last Qing emperor Pu Yi 溥儀|溥仪 [Add to Longdo]
建安[Jiàn ān, ㄐㄧㄢˋ ㄢ, ] reign name (196-219) at the end of the Han dynasty [Add to Longdo]
建文帝[Jiàn wén dì, ㄐㄧㄢˋ ㄨㄣˊ ㄉㄧˋ, ] reign name of second Ming emperor, reigned 1398-1402, deposed in 1402 (mysterious disappearance is ongoing conspiracy theory) [Add to Longdo]
永乐[Yǒng lè, ㄩㄥˇ ㄌㄜˋ, / ] reign name 1403-1424 of third Ming emperor Chengzu 成祖 (Zhudi 朱棣) [Add to Longdo]
洪武[Hóng wǔ, ㄏㄨㄥˊ ˇ, ] reign name (1386-1398) of first Ming emperor Zhu Yuanzhang 朱元璋 (posthumous name Ming Taizu 明太祖) [Add to Longdo]
万历[Wàn lì, ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] reign name of Ming emperor (1573-1619) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reign \Reign\ (r[=a]n), n. [OE. regne, OF. reigne, regne, F.
   r[`e]gne, fr. L. regnum, fr. rex, regis, a king, fr. regere
   to guide, rule. See {Regal}, {Regimen}.]
   1. Royal authority; supreme power; sovereignty; rule;
    dominion.
    [1913 Webster]
 
       He who like a father held his reign. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Saturn's sons received the threefold reign
       Of heaven, of ocean, and deep hell beneath. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. The territory or sphere which is reigned over; kingdom;
    empire; realm; dominion. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       [God] him bereft the regne that he had. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. The time during which a king, queen, or emperor possesses
    the supreme authority; as, it happened in the reign of
    Elizabeth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reign \Reign\ (r?n), v. i. [imp. & p. p. {Reigned} (r?nd); p.
   pr. & vb. n. {Reigning}.] [OE. regnen, reinen, OF. regner, F.
   r['e]gner, fr. L. regnare, fr. regnum. See {Reign}, n.]
   1. To possess or exercise sovereign power or authority; to
    exercise government, as a king or emperor;; to hold
    supreme power; to rule. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       We will not have this man to reign over us. --Luke
                          xix. 14.
    [1913 Webster]
 
       Shall Banquo's issue ever
       Reign in this kingdom?        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to be predominant; to prevail. "Pestilent diseases
    which commonly reign in summer." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To have superior or uncontrolled dominion; to rule.
    [1913 Webster]
 
       Let not sin therefore reign in your mortal body.
                          --Rom. vi. 12.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To rule; govern; direct; control; prevail.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reign
   n 1: a period during which something or somebody is dominant or
      powerful; "he was helpless under the reign of his egotism"
   2: the period during which a monarch is sovereign; "during the
     reign of Henry VIII"
   3: royal authority; the dominion of a monarch [syn: {reign},
     {sovereignty}]
   v 1: have sovereign power; "Henry VIII reigned for a long time"
   2: be larger in number, quantity, power, status or importance;
     "Money reigns supreme here"; "Hispanics predominate in this
     neighborhood" [syn: {predominate}, {dominate}, {rule},
     {reign}, {prevail}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top