ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prevail

P R IH0 V EY1 L   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prevail-, *prevail*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prevail[VI] มีอำนาจเหนือกว่า, Syn. control, predominate
prevail[VI] เป็นจริง, See also: มีผลที่เป็นจริง, ยังใช้ได้อยู่
prevail[VI] ทนทาน, See also: ยืนยง
prevail[VI] ชนะ
prevail[VI] โน้มน้าว
prevailing[ADJ] ซึ่งมีอยู่ทั่วไป, Syn. general, current, common

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prevail(พรีเวล') vi. มีอยู่ทั่วไป,เป็นต่อ,เหนือกว่า,มีมากกว่า,มีชัย,ชักชวน,เกลี้ยกล่อม, (ลม) พัดแรง, See also: prevailer n. prevailing adj. prevailingly adv., Syn. predominate

English-Thai: Nontri Dictionary
prevail(vt) เป็นต่อ,แพร่หลาย,มีชัย,เหนือกว่า,มีมากกว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prevailing partyคู่ความซึ่งชนะคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prevailing-torque fastenersตัวยึดกันคลาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
prevailing-torque nutแป้นเกลียวกันคลาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prevailling windลมแน่ทิศ หรือทิศทางลมแน่ทิศ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How I wish I could prevail upon you to stay.ผมอยากให้คุณอยู่ต่อจัง The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
The words of the powerful may prevail in other spheres of human experience, but in science, the only thing that counts is the evidence and the logic of the argument itself.คำพูดของที่มีประสิทธิภาพ อาจจะเหนือกว่าในทรงกลมอื่น ๆ ของประสบการณ์ของมนุษย์ แต่ในทางวิทยาศาสตร์มีเพียง สิ่งเดียวที่นับเป็นหลักฐาน Sisters of the Sun (2014)
How else can I prevail against so many enemies?แล้วชั้นจะต่อต้านเหล่าศัตรูได้อย่างไร? The Interview (2014)
Ms. Kaswell, we know you won't prevail on intentional infliction, so we're calling your bluff.เธอก็น่าจะรู้ว่าจะเจออะไร มันเหมือนดาบ 2 คม ผมเห็นด้วย คดีนี้ไม่มีข้อถูกผิด Back from the Dead (2013)
I don't think you'll prevail on the merits. Judge, please...ถ้าฉันไม่เชื่อคุณ ก็ขอให้โชคดีกับลุกขุน Back from the Dead (2013)
Huh. Excellent police work prevails yet again.อีกครั้ง ที่ชัยชนะตกเป็นของตำรวจที่ทุ่มเท Days of Wine and Roses (2013)
That self-determination cannot prevail in the presence of fate...ที่การตัดสินใจด้วยตัวเอง ไม่อาจมีชัยเหนือกว่า ชะตากรรมที่ปรากฏขึ้น... . Destiny (2012)
And the gates of hell shall not prevail against it."และประตูนรกจะไม่สามารถเปิดออกมาได้อีก A New Hope (2012)
If we prevail there, we turn the tide of war.ถ้าเรามีชัยที่นั่น สงครามจะเปลี่ยน Flesh and Blood (2012)
I have every confidence you will prevail and be rewardedข้ามันใจว่าเจ้าเก่งกล้า และจะได้ปูนบำเน็จ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I prevail in the arena, and he will find her.ถ้าข้าชนะในลานประลอง เขาจะหาหล่อนให้ข้า Legends (2010)
One day, the Dragon Balls prevail over the world.สักวันดราก้อนบอลจะมีอำนาจครองโลก Dragonball: Evolution (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prevailA harmony prevailed among them.
prevailA serious form of flu prevails throughout the country.
prevailBad cold is prevailing throughout the country.
prevailHe prevailed on the farmers to try the new seeds.
prevailHe was eventually prevailed upon to accept the appointment.
prevailI prevail on her to have a date with me.
prevailIt might be discreet of you to bend a little to the prevailing wind.
prevailI was prevailed upon to go to the party.
prevailJustice will prevail in the end.
prevailNow that pessimism prevails, the executive will abandon the project.
prevailStrength always prevails in the insect Kingdom.
prevailStrength always prevails in the insect kingdom.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหนือชั้นกว่า[V] prevail over, See also: predominate, lead, gain the upper hand, have an advantage, Syn. ได้เปรียบ, เป็นต่อ, เหนือกว่า, Ant. เป็นรอง, Example: ในการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ ทีมอังกฤษเหนือชั้นกว่าต่อสู้มาก, Thai definition: มีคุณสมบัติหรือมีความสามารถมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง
เป็นต่อ[V] prevail over, See also: predominate, lead, gain the upper hand, have an advantage, Syn. ได้เปรียบ, ดีกว่า, เหนือชั้นกว่า, เหนือกว่า, Ant. เป็นรอง, Example: ในการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้เซียนพนันทั้งหลายต่างยกให้อังกฤษเป็นต่อถึงลูกครึ่ง
ตะล่อม[ADV] prevail on (upon/with), See also: talk somebody over (/into), persuade, induce, Syn. กล่อม, หว่านล้อม, Example: ตำรวจกำลังพูดตะล่อมคนร้ายให้ปล่อยตัวประกัน, Thai definition: ลักษณะการพูดหว่านล้อมหรือรวบรัดให้เข้าสู่จุดหมายหรือเข้าประเด็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอสันติจงมีแด่ท่าน[xp] (khø santhi jong mī daē thān) EN: May peace be with you ! ; May peace prevail on earth !   FR: La paix soit avec vous !
เกลี้ยกล่อม[v.] (klīakløm) EN: persuade ; convince ; prevail upon ; induce ; coax   FR: persuader ; convaincre
กล่อมใจ[v.] (klǿmjai) EN: speak soothing words ; persuade ; prevail on ; convince   FR: persuader ; convaincre
โน้มน้าว[v.] (nōmnāo) EN: persuade ; induce ; influence ; convince ; incite ; prevail upon ; talk into ; sway   FR: persuader ; influencer ; convaincre
แพร่หลาย[v.] (phraēlāi) EN: be widespread ; be well-known ; prevail ; be prevalent   
ธารณะ[adj.] (thārana) EN: general ; public ; in public ; common ; usual ; customary ; prevailing   

CMU English Pronouncing Dictionary
PREVAIL    P R IH0 V EY1 L
PREVAIL    P R IY0 V EY1 L
PREVAILS    P R IH0 V EY1 L Z
PREVAILS    P R IY0 V EY1 L Z
PREVAILED    P R IH0 V EY1 L D
PREVAILED    P R IY0 V EY1 L D
PREVAILING    P R IH0 V EY1 L IH0 NG
PREVAILING    P R IY0 V EY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prevail    (v) prˈɪvˈɛɪl (p r i1 v ei1 l)
prevails    (v) prˈɪvˈɛɪlz (p r i1 v ei1 l z)
prevailed    (v) prˈɪvˈɛɪld (p r i1 v ei1 l d)
prevailing    (v) prˈɪvˈɛɪlɪŋ (p r i1 v ei1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
战胜[zhàn shèng, ㄓㄢˋ ㄕㄥˋ, / ] prevail; surmount, #2,881 [Add to Longdo]
得逞[dé chěng, ㄉㄜˊ ㄔㄥˇ, ] prevail; succeed, #18,295 [Add to Longdo]
劝服[quàn fú, ㄑㄩㄢˋ ㄈㄨˊ, / ] prevail; convince [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一般論[いっぱんろん, ippanron] (n) prevailing view; common opinion; general consideration [Add to Longdo]
口説き落とす;口説き落す[くどきおとす, kudokiotosu] (v5s,vt) to persuade; to prevail upon; to win a woman's heart; to win over; to talk someone into doing [Add to Longdo]
勝機[しょうき, shouki] (n) chance of winning; way to prevail [Add to Longdo]
人気[ひとけ, hitoke] (n) prevailing mood of a locality; emotional climate of a district [Add to Longdo]
石の上にも三年[いしのうえにもさんねん, ishinouenimosannen] (exp) perseverance prevails (lit [Add to Longdo]
説き伏せる;説伏せる[ときふせる, tokifuseru] (v1,vt) to confute; to argue down; to persuade; to convince; to prevail on [Add to Longdo]
卓越風[たくえつふう, takuetsufuu] (n) prevailing wind [Add to Longdo]
通説[つうせつ, tsuusetsu] (n) (obs) prevailing view; common opinion [Add to Longdo]
物情騒然[ぶつじょうそうぜん, butsujousouzen] (adj-t,adv-to) unrest prevailing; turmoil reigning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prevail \Pre*vail"\, v. i. [imp. & p. p. {Prevailed}; p. pr. &
   vb. n. {Prevailing}.] [F. pr['e]valoir, OF. prevaleir, L.
   praevalere; prae before + valere to be strong, able, or
   worth. See {Valiant}.]
   1. To overcome; to gain the victory or superiority; to gain
    the advantage; to have the upper hand, or the mastery; to
    succeed; -- sometimes with over or against.
    [1913 Webster]
 
       When Moses held up his hand, Israel prevailed, and
       when he let down his hand, Amalek prevailed. --Ex.
                          xvii. 11.
    [1913 Webster]
 
       So David prevailed over the Philistine. --1 Sam.
                          xvii. 50.
    [1913 Webster]
 
       This kingdom could never prevail against the united
       power of England.           --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To be in force; to have effect, power, or influence; to be
    predominant; to have currency or prevalence; to obtain;
    as, the practice prevails this day.
    [1913 Webster]
 
       This custom makes the short-sighted bigots, and the
       warier skeptics, as far as it prevails. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To persuade or induce; -- with on, upon, or with; as, I
    prevailedon him to wait.
    [1913 Webster]
 
       He was prevailed with to restrain the Earl.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       Prevail upon some judicious friend to be your
       constant hearer, and allow him the utmost freedom.
                          --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prevail
   v 1: be larger in number, quantity, power, status or importance;
      "Money reigns supreme here"; "Hispanics predominate in this
      neighborhood" [syn: {predominate}, {dominate}, {rule},
      {reign}, {prevail}]
   2: be valid, applicable, or true; "This theory still holds"
     [syn: {prevail}, {hold}, {obtain}]
   3: continue to exist; "These stories die hard"; "The legend of
     Elvis endures" [syn: {prevail}, {persist}, {die hard}, {run},
     {endure}]
   4: prove superior; "The champion prevailed, though it was a hard
     fight" [syn: {prevail}, {triumph}]
   5: use persuasion successfully; "He prevailed upon her to visit
     his parents"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top