ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prevail

P R IH0 V EY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prevail-, *prevail*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prevail(vi) มีอำนาจเหนือกว่า, Syn. control, predominate
prevail(vi) เป็นจริง, See also: มีผลที่เป็นจริง, ยังใช้ได้อยู่
prevail(vi) ทนทาน, See also: ยืนยง
prevail(vi) ชนะ
prevail(vi) โน้มน้าว
prevailing(adj) ซึ่งมีอยู่ทั่วไป, Syn. general, current, common

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prevail(พรีเวล') vi. มีอยู่ทั่วไป, เป็นต่อ, เหนือกว่า, มีมากกว่า, มีชัย, ชักชวน, เกลี้ยกล่อม, (ลม) พัดแรง, See also: prevailer n. prevailing adj. prevailingly adv., Syn. predominate

English-Thai: Nontri Dictionary
prevail(vt) เป็นต่อ, แพร่หลาย, มีชัย, เหนือกว่า, มีมากกว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prevailing partyคู่ความซึ่งชนะคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prevailing-torque fastenersตัวยึดกันคลาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
prevailing-torque nutแป้นเกลียวกันคลาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prevailling windลมแน่ทิศ หรือทิศทางลมแน่ทิศ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen to me, you bleeding sod, England prevails because I say it does!ฟังฉันนะ, ยายตัวดี, อังกฤษเหนืออื่นใดอยู่มาได้ ก็เพราะฉัน V for Vendetta (2005)
All around us, is that with which we need to prevail is.ทุกอย่างที่เราต้องการเพื่อชัยชนะ อยู่รอบๆตัวเรานี่แล้ว Ambush (2008)
The knights must prevail with steel and sinew alone.อํศวินจะต้องชนะศัตรูด้วยเหล็กกล้าและพละกำลัง Lancelot (2008)
I believe that man can prevail over destinyข้าคิดว่า... คนเป็นผู้กำหนดโชคชะตา Three Kingdoms (2008)
I believe that man can prevail over destinyข้าเชื่อว่า คนเรา... เป็นผู้กำหนดชะตาตัวเอง Three Kingdoms (2008)
I had to know my enemy before I could prevail against him.ผมต้องรู้จักศัตรูของผมให้ดี.. ก่อนที่ผมจะไปมีชัยชนะเหนือเค้าได้ Invictus (2009)
One day, the Dragon Balls prevail over the world.สักวันดราก้อนบอลจะมีอำนาจครองโลก Dragonball: Evolution (2009)
Witness my glory... as I have forces me to Shenlong to give order to prevail on this stone.เมื่อข้าปลุกเทพมังกร เพื่อให้อำนาจข้าพิชิตโลกเสื่อมๆ ใบนี้ Dragonball: Evolution (2009)
I prevail in the arena, and he will find her.ถ้าข้าชนะในลานประลอง เขาจะหาหล่อนให้ข้า Legends (2010)
I have every confidence you will prevail and be rewardedข้ามันใจว่าเจ้าเก่งกล้า และจะได้ปูนบำเน็จ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
If we prevail there, we turn the tide of war.ถ้าเรามีชัยที่นั่น สงครามจะเปลี่ยน Flesh and Blood (2012)
And the gates of hell shall not prevail against it."และประตูนรกจะไม่สามารถเปิดออกมาได้อีก A New Hope (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prevailA harmony prevailed among them.
prevailA serious form of flu prevails throughout the country.
prevailBad cold is prevailing throughout the country.
prevailHe prevailed on the farmers to try the new seeds.
prevailHe was eventually prevailed upon to accept the appointment.
prevailI prevail on her to have a date with me.
prevailIt might be discreet of you to bend a little to the prevailing wind.
prevailI was prevailed upon to go to the party.
prevailJustice will prevail in the end.
prevailNow that pessimism prevails, the executive will abandon the project.
prevailStrength always prevails in the insect Kingdom.
prevailStrength always prevails in the insect kingdom.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหนือชั้นกว่า(v) prevail over, See also: predominate, lead, gain the upper hand, have an advantage, Syn. ได้เปรียบ, เป็นต่อ, เหนือกว่า, Ant. เป็นรอง, Example: ในการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ ทีมอังกฤษเหนือชั้นกว่าต่อสู้มาก, Thai Definition: มีคุณสมบัติหรือมีความสามารถมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง
เป็นต่อ(v) prevail over, See also: predominate, lead, gain the upper hand, have an advantage, Syn. ได้เปรียบ, ดีกว่า, เหนือชั้นกว่า, เหนือกว่า, Ant. เป็นรอง, Example: ในการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้เซียนพนันทั้งหลายต่างยกให้อังกฤษเป็นต่อถึงลูกครึ่ง
ตะล่อม(adv) prevail on (upon/with), See also: talk somebody over (/into), persuade, induce, Syn. กล่อม, หว่านล้อม, Example: ตำรวจกำลังพูดตะล่อมคนร้ายให้ปล่อยตัวประกัน, Thai Definition: ลักษณะการพูดหว่านล้อมหรือรวบรัดให้เข้าสู่จุดหมายหรือเข้าประเด็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอสันติจงมีแด่ท่าน[khø santhi jong mī daē thān] (xp) EN: May peace be with you ! ; May peace prevail on earth !  FR: La paix soit avec vous !
เกลี้ยกล่อม[klīakløm] (v) EN: persuade ; convince ; prevail upon ; induce ; coax  FR: persuader ; convaincre
กล่อมใจ[klǿmjai] (v) EN: speak soothing words ; persuade ; prevail on ; convince  FR: persuader ; convaincre
โน้มน้าว[nōmnāo] (v) EN: persuade ; induce ; influence ; convince ; incite ; prevail upon ; talk into ; sway  FR: persuader ; influencer ; convaincre
แพร่หลาย[phraēlāi] (v) EN: be widespread ; be well-known ; prevail ; be prevalent
ธารณะ[thārana] (adj) EN: general ; public ; in public ; common ; usual ; customary ; prevailing

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PREVAIL P R IH0 V EY1 L
PREVAIL P R IY0 V EY1 L
PREVAILS P R IH0 V EY1 L Z
PREVAILS P R IY0 V EY1 L Z
PREVAILED P R IH0 V EY1 L D
PREVAILED P R IY0 V EY1 L D
PREVAILING P R IH0 V EY1 L IH0 NG
PREVAILING P R IY0 V EY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prevail (v) prˈɪvˈɛɪl (p r i1 v ei1 l)
prevails (v) prˈɪvˈɛɪlz (p r i1 v ei1 l z)
prevailed (v) prˈɪvˈɛɪld (p r i1 v ei1 l d)
prevailing (v) prˈɪvˈɛɪlɪŋ (p r i1 v ei1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
战胜[zhàn shèng, ㄓㄢˋ ㄕㄥˋ, / ] prevail; surmount, #2,881 [Add to Longdo]
得逞[dé chěng, ㄉㄜˊ ㄔㄥˇ, ] prevail; succeed, #18,295 [Add to Longdo]
劝服[quàn fú, ㄑㄩㄢˋ ㄈㄨˊ, / ] prevail; convince [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一般論[いっぱんろん, ippanron] (n) prevailing view; common opinion; general consideration [Add to Longdo]
口説き落とす;口説き落す[くどきおとす, kudokiotosu] (v5s, vt) to persuade; to prevail upon; to win a woman's heart; to win over; to talk someone into doing [Add to Longdo]
勝機[しょうき, shouki] (n) chance of winning; way to prevail [Add to Longdo]
人気[ひとけ, hitoke] (n) prevailing mood of a locality; emotional climate of a district [Add to Longdo]
石の上にも三年[いしのうえにもさんねん, ishinouenimosannen] (exp) perseverance prevails (lit [Add to Longdo]
説き伏せる;説伏せる[ときふせる, tokifuseru] (v1, vt) to confute; to argue down; to persuade; to convince; to prevail on [Add to Longdo]
卓越風[たくえつふう, takuetsufuu] (n) prevailing wind [Add to Longdo]
通説[つうせつ, tsuusetsu] (n) (obs) prevailing view; common opinion [Add to Longdo]
物情騒然[ぶつじょうそうぜん, butsujousouzen] (adj-t, adv-to) unrest prevailing; turmoil reigning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prevail \Pre*vail"\, v. i. [imp. & p. p. {Prevailed}; p. pr. &
   vb. n. {Prevailing}.] [F. pr['e]valoir, OF. prevaleir, L.
   praevalere; prae before + valere to be strong, able, or
   worth. See {Valiant}.]
   1. To overcome; to gain the victory or superiority; to gain
    the advantage; to have the upper hand, or the mastery; to
    succeed; -- sometimes with over or against.
    [1913 Webster]
 
       When Moses held up his hand, Israel prevailed, and
       when he let down his hand, Amalek prevailed. --Ex.
                          xvii. 11.
    [1913 Webster]
 
       So David prevailed over the Philistine. --1 Sam.
                          xvii. 50.
    [1913 Webster]
 
       This kingdom could never prevail against the united
       power of England.           --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To be in force; to have effect, power, or influence; to be
    predominant; to have currency or prevalence; to obtain;
    as, the practice prevails this day.
    [1913 Webster]
 
       This custom makes the short-sighted bigots, and the
       warier skeptics, as far as it prevails. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To persuade or induce; -- with on, upon, or with; as, I
    prevailedon him to wait.
    [1913 Webster]
 
       He was prevailed with to restrain the Earl.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       Prevail upon some judicious friend to be your
       constant hearer, and allow him the utmost freedom.
                          --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prevail
   v 1: be larger in number, quantity, power, status or importance;
      "Money reigns supreme here"; "Hispanics predominate in this
      neighborhood" [syn: {predominate}, {dominate}, {rule},
      {reign}, {prevail}]
   2: be valid, applicable, or true; "This theory still holds"
     [syn: {prevail}, {hold}, {obtain}]
   3: continue to exist; "These stories die hard"; "The legend of
     Elvis endures" [syn: {prevail}, {persist}, {die hard}, {run},
     {endure}]
   4: prove superior; "The champion prevailed, though it was a hard
     fight" [syn: {prevail}, {triumph}]
   5: use persuasion successfully; "He prevailed upon her to visit
     his parents"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top