ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boastfully

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boastfully-, *boastfully*, boastful
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boastfully[ADV] โดยคุยโว, See also: โดยวางก้าม, โดยโอ้อวด, Syn. cockily

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขื่อง[ADV] boastfully, See also: braggingly, vauntingly, swaggeringly, Syn. โว, โอ้อวด, Example: เขาพูดเขื่องไปทั่วว่าตนเองร่ำรวยเหนือกว่าทุกคนในหมู่บ้าน, Thai definition: ที่พูดโอ้อวดอย่างใหญ่โต
โผง[ADV] boastfully, See also: loudly, Syn. ดังลั่น, เสียงดัง, โผงผาง, Example: เขาเปิดประตูโผงออกไปด้วยความโมโห, Thai definition: ไม่ยับยั้งอ้อมค้อม (ใช้ในลักษณะอาการที่นึกจะพูดก็พูดออกมาตรงๆ ไม่เกรงใจ)
อวดอ้าง[ADV] boastfully, See also: bragging, Syn. อ้าง, กล่าวอ้าง, Example: เขาเที่ยวคุยอวดอ้างกับประชาชนว่า จะไม่ยอมถอนตัวจากรัฐบาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขื่อง[adv.] (kheuang) EN: boastfully ; braggingly ; vauntingly ; swaggeringly   
อวดอ้าง[adv.] (ūat-āng) EN: boastfully ; bragging   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boastfully    (a) bˈoustfəliː (b ou1 s t f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
僭す[せんす, sensu] (v5s) (obsc) (See 僭する) to usurp boastfully [Add to Longdo]
僭する[せんする, sensuru] (vs-s) (obsc) to usurp boastfully [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boastful \Boast"ful\, a.
   Given to, or full of, boasting; inclined to boast; vaunting;
   vainglorious; self-praising. -- {Boast"ful*ly}, adv. --
   {Boast"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boastfully
   adv 1: in a boastful manner; "he talked big all evening" [syn:
       {boastfully}, {vauntingly}, {big}, {large}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top