ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -誇-, *誇*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[誇, kuā, ㄎㄨㄚ] to praise; to exaggerate, to boast
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  夸 (kuā ㄎㄨㄚ) 
Etymology: [ideographic] Extravagant 夸 words 言; 夸 also provides the pronunciation,  Rank: 8,901

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuā, ㄎㄨㄚ, / ] to boast; to exaggerate; to praise, #9,466 [Add to Longdo]
夸张[kuā zhāng, ㄎㄨㄚ ㄓㄤ, / ] to exaggerate; vaunted; overstated; exaggerated, #6,447 [Add to Longdo]
夸大[kuā dà, ㄎㄨㄚ ㄉㄚˋ, / ] exaggerate, #14,109 [Add to Longdo]
夸奖[kuā jiǎng, ㄎㄨㄚ ㄐㄧㄤˇ, / ] to praise; to applaud; to compliment, #16,943 [Add to Longdo]
自夸[zì kuā, ㄗˋ ㄎㄨㄚ, / ] boast, #34,236 [Add to Longdo]
夸赞[kuā zàn, ㄎㄨㄚ ㄗㄢˋ, / ] to praise; to speak highly of; to commend, #34,279 [Add to Longdo]
夸耀[kuā yào, ㄎㄨㄚ ㄧㄠˋ, 耀 / 耀] proudly; flaunt, #39,656 [Add to Longdo]
夸口[kuā kǒu, ㄎㄨㄚ ㄎㄡˇ, / ] to boast, #61,911 [Add to Longdo]
有宝何必人前夸[yǒu bǎo hé bì rén qián kuā, ㄧㄡˇ ㄅㄠˇ ㄏㄜˊ ㄅㄧˋ ㄖㄣˊ ㄑㄧㄢˊ ㄎㄨㄚ, / ] There is no need to boast about one's treasures (谚语 proverb). [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ほこる, hokoru] Thai: อวด English: to boast of
[ほこる, hokoru] Thai: ภูมิใจ English: to be proud of

Japanese-English: EDICT Dictionary
らか[ほこらか, hokoraka] (adj-na) proud [Add to Longdo]
らしい[ほこらしい, hokorashii] (adj-i) proud; haughty; arrogant; splendid; magnificent [Add to Longdo]
らしげ[ほこらしげ, hokorashige] (adv) proudly; triumphantly [Add to Longdo]
[ほこり, hokori] (n) pride; boast; (P) [Add to Longdo]
り顔[ほこりがお, hokorigao] (n) triumphant look [Add to Longdo]
り高い[ほこりたかい, hokoritakai] (adj-i) proud; lordly [Add to Longdo]
り高き[ほこりたかき, hokoritakaki] (adj-f) (See り高い) proud [Add to Longdo]
[ほこる, hokoru] (v5r,vi) to boast of; to be proud of; (P) [Add to Longdo]
[こじ, koji] (n,vs,adj-no) ostentation; display; (P) [Add to Longdo]
[こしょう, koshou] (n,vs) boasting; exaggeration [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Are you proud of your father?あなたのお父さんをりに思いますか。
If your parents heard of your success, they would be proud of you.あなたの両親があなたの成功を聞いたら、あなたをりに思うでしょう。
I'm proud to have you on our team.あなたをチームにお迎えしてりに思う。
America is proud of being a free country.アメリカは自由な国であることをりにしている。
With all her merits she was not proud.あんなに長所が多いのに彼女はらなかった。
England is proud of her poets.イギリス人は自国の詩人をりにしている。
This work would do credit to a professional.こういった仕事は、プロのりとなるだろう。
John is very proud of his new house.ジョンは彼の新しい家をとてもりに思っている。
I am proud of having accomplished such a task.そのような仕事を完成したことを私はりに思っている。
The biologist is proud of his historic discovery.その生物学者は自分の歴史的な発見をりに思っている。
The announcement exaggerated the number of casualties.その発表は死傷者の数を張していた。
The mother may well be proud of her wise son.その母親が聡明な息子をりに思うのももっともである。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nunzio Badalamenti, Pasquale Sciortino,[CN] 努茲奧.巴達拉門蒂 帕斯 Salvatore Giuliano (1962)
I'm sure he meant it as a compliment.[CN] - 這位先生也許是想... - 別侮辱我 別侮辱我 - 是想您的妻子 The Executioner (1963)
You met Carmen because of me.[CN] 我告訴你 你是知道卡門的 就像他們說的 總是 The Executioner (1963)
Well, if I had to,[JA] 《り高く》 War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
Stop exaggerating![CN] - 還是裸著身子 - 爸爸 不要大其詞 再說了 我沒有裸啊 The Executioner (1963)
They dramatized an injustice.[CN] 他們大不公平的事件 Adam's Rib (1949)
Don't be. I don't care.[JA] 素晴らしい事したのよ りに思うわ The Intruder (1962)
How dare you gaze into a lady's eyes while crooning such nonsense?[CN] 其談這些陳詞濫調 你還敢直勾勾地盯著一個女士 Les Visiteurs du Soir (1942)
There's only the expedient exaggeration. You ought to know that.[CN] 只有權宜的張,你應該知道的 North by Northwest (1959)
Pasquale Sciortino, Frank Mannino, and Francesco Pisciotta to life in prison.[CN] 帕斯 弗蘭切斯科皮奇洛塔 被判終生監禁 Salvatore Giuliano (1962)
-No! It was presumptuous of me to think it would be I.[CN] 我不想自是我的 East of Eden (1955)
Oh, proud, proud, proud, proud, proud, proud.[JA] らしい らしい The Graduate (1967)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほこる, hokoru] stolz_sein, prahlen [Add to Longdo]
[こだい, kodai] Uebertreibung, Prahlerei [Add to Longdo]
大妄想[こだいもうそう, kodaimousou] Groessenwahn [Add to Longdo]
大妄想狂[こだいもうそうきょう, kodaimousoukyou] Groessenwahn [Add to Longdo]
[こちょう, kochou] Uebertreibung, Prahlerei [Add to Longdo]
[こじ, koji] zur_Schau_stellen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top