ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

riddle

R IH1 D AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -riddle-, *riddle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
riddle(n) เกมทายปริศนา, See also: ปัญหา, ปริศนา, Syn. puzzle, poser
riddle(n) ปัญหา, See also: ปริศนา, Syn. enigma, problem
riddle(vi) ตอบปริศนา
riddle(vt) ตอบปริศนา
riddle(vi) พูดเป็นปริศนา
riddle(vt) แทงหรือเจาะให้เป็นรูพรุน, Syn. hole, puncture
riddle(vt) ร่อนด้วยตะแกรง, Syn. sift
riddle(vt) ระดมยิง
riddle(n) ตะแกรงร่อน, Syn. sieve
riddle(sl) การถ่ายปัสสาวะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
riddle(ริด'เดิล) n. ปัญหา, ปริศนา, คำปริศนา, สิ่งที่ทำให้ฉงน, ตะแกรง, กระชอนที่ร่อน, ตรวจสอบ, วิเคราะห์ vi. ทำให้พิศวงงงงวย, ออกปริศนา vt. แทงหรือเจาะเป็นรูพรุน, ร่อนด้วยตะแกรง, ทำให้เสื่อม, Syn. puzzle, enigma, mystery
griddle(กรีด'เดิล) n. กะทะก้นแบนมีที่ถือสำหรับปิ้งขนมหรืออาหาร, ผิวหน้าร้อน และแบนของภาชนะสำหรับหุง ต้ม ปิ้งหรือทอดอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
riddle(n) ปัญหา, ปริศนา, กระชอน, ตะแกรง
riddle(vi) ทำให้พิศวง, พูดเป็นปริศนา, ตรวจสอบ, วิเคราะห์, เลือกสรร
griddle(n) กระทะก้นแบน, จานทอดของ, ตะแกรงปิ้งขนมปัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
riddleคำทาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Riddles, Chineseปริศนาคำทายจีน [TU Subject Heading]
Riddles, Thaiปริศนาคำทายไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This projection was constructed using mixed data, so a comparison is difficult, but I believe this boy's pattern is the key to solving the riddle of Akira's pattern growth process.การคาดการณ์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ ข้อมูลผสม ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงเป็นสิ่งที่ยาก แต่ผมเชื่อว่าลักษณะโครงสร้างของเด็ก คนนี้เหมือนกุญแจไปสู่การแก้ปัญหา ปริศนาของ แบบแผนในกระบวนการเติบโตของอากิระ Akira (1988)
Riddle made me, and...ริดเดิ้ลใช้ร่างของหนู และ... Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Certain similarities between Tom Riddle and me.มันเป็นความละม้ายคล้ายคลึงกันระหว่าง ทอม ริดเดิ้ล กับผม Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Riddle me this: Why did I meet you among the garbage?ไขข้อข้องใจหน่อย ทำไมฉันถึงไปเจอนาย อยู่ที่กองขยะล่ะ Robots (2005)
Watch the riddles glow# Watch the riddles glow White Noise (2005)
And he must have sung you the riddle songs.คุณถึงได้พบสิ่งนี้ คุณคงเคยได้ยินเนื้อเพลงนี้สินะ The Da Vinci Code (2006)
I could solve the riddle alone.ผมจะไขปริศนาคนเดียวได้ The Da Vinci Code (2006)
He's an enigma fucking a riddle fucking a mystery.เขาลึกลับซับซ้อนที่สุด น่าค้นหามากมาย Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Took for the riddle wand, Harry. They might come back.อย่าพึ่งเก็บไม้กายสิทธิ์ แฮร์รี่ พวกมันอาจกลับมาอีก Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
As you can see, the paddle contains a riddle in Chinese.ที่คุณสามารถดู, พาย มีปริศนาในจีน Balls of Fury (2007)
I went out for a Jimmy Riddle just now. Guess what I saw!ผมเพิ่งออกไปสำรวจมากับจิมมี่ ทายซิว่าผมเห็นอะไร Atonement (2007)
Leave it to Ox to write a riddle in a dead language.อ๊อกแปลงมันเป็นปริศนา ใ้้ช้ภาษาที่เลิกใช้เเล้ว Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
riddleCan you answer this riddle?
riddleCan you guess this riddle?
riddleDon't leave the riddle.
riddleHis voting record is riddled with contradictions.
riddleHow much we still have to pay for peace is a riddle.
riddleIf he could not answer the riddle, he would be eaten.
riddleI finally penetrated the meaning of the riddle.
riddleIt is no use trying to solve the riddle.
riddleI tried to ask her a riddle.
riddle"I will let you pass safely," the Sphinx said, "if you can answer my riddle."
riddleLet's try to solve the riddle.
riddleOedipus had answered the riddle correctly!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัญหาลับสมอง(n) riddle, Example: ในปัจจุบันนี้เมืองไทยมีรายการเกมส์ปัญหาลับสมองทางโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้น, Count Unit: ข้อ, เรื่อง, Thai Definition: ปัญหาที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกฝนใช้สติปัญญา
ปริศนา(n) puzzle, See also: riddle, enigma, conundrum, poser, Syn. ปัญหา, Example: คำพูดของเขาเป็นปริศนา, Count Unit: ข้อ, เรื่อง, Thai Definition: สิ่งหรือถ้อยคำที่ผูกขึ้นเป็นเงื่อนงำเพื่อให้แก้ให้ทาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พรุน[phrun] (adj) EN: riddled ; holed ; perforated  FR: criblé ; alvéolé
ปริศนา[pritsanā] (n) EN: puzzle ; enigma ; riddle ; mystery ; conundrum ; poser  FR: énigme [ f ] ; devinette [ f ] ; mystère [ m ] ; colle [ f ] (fam.)
ปรุ[pru] (adj) EN: perforated ; riddled  FR: criblé ; perforé
ร่อนกรวด[rǿn krūat] (v, exp) EN: riddle gravel
ทายปริศนา[thāi pritsanā] (v, exp) EN: guess a riddle

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RIDDLE R IH1 D AH0 L
RIDDLED R IH1 D AH0 L D
RIDDLER R IH1 D L ER0
RIDDLES R IH1 D AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
riddle (v) rˈɪdl (r i1 d l)
riddled (v) rˈɪdld (r i1 d l d)
riddles (v) rˈɪdlz (r i1 d l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mí, ㄇㄧˊ, / ] riddle #8,995 [Add to Longdo]
谜团[mí tuán, ㄇㄧˊ ㄊㄨㄢˊ,   /  ] riddle; enigma; unpredictable situation; elusive matters #28,663 [Add to Longdo]
谜语[mí yǔ, ㄇㄧˊ ㄩˇ,   /  ] riddle; conundrum #39,139 [Add to Longdo]
百孔千疮[bǎi kǒng qiān chuāng, ㄅㄞˇ ㄎㄨㄥˇ ㄑㄧㄢ ㄔㄨㄤ,     /    ] riddled with gaping wounds; afflicted with all ills #131,265 [Add to Longdo]
谜儿[mèi r, ㄇㄟˋ ㄦ˙,   /  ] riddle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rätsel { n } | Rätsel { pl }riddle | riddles [Add to Longdo]
Sieb { n } (für Sand)riddle screen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) (1) mind; heart; spirit; (2) the meaning of a phrase (riddle, etc.); (P) #866 [Add to Longdo]
[なぞ, nazo] (n) (1) riddle; puzzle; enigma; mystery; (adj-no) (2) enigmatic; mysterious; (P) #2,319 [Add to Longdo]
べっこう飴;鼈甲飴[べっこうあめ, bekkouame] (n) (See 鼈甲色) hard candy; candy suckers molded on a griddle; tortoise-shell candy [Add to Longdo]
罪体[ざいたい, zaitai] (n) corpus delicti (concrete evidence of a crime, e.g. a bullet-riddled body) [Add to Longdo]
焼き網[やきあみ, yakiami] (n) gridiron; griddle [Add to Longdo]
謎々(P);謎謎[なぞなぞ, nazonazo] (n) riddle; puzzle; enigma; (P) [Add to Longdo]
謎かけ;謎掛け[なぞかけ, nazokake] (n) a particular type of riddle [Add to Longdo]
謎を掛ける;謎をかける[なぞをかける, nazowokakeru] (exp, v1) to pose a riddle [Add to Longdo]
謎解き[なぞとき, nazotoki] (n) solution of a riddle [Add to Longdo]
判じ物[はんじもの, hanjimono] (n) puzzle; riddle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Riddle \Rid"dle\, v. t.
   To explain; to solve; to unriddle.
   [1913 Webster]
 
      Riddle me this, and guess him if you can. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Riddle \Rid"dle\, v. i.
   To speak ambiguously or enigmatically. "Lysander riddles very
   prettily." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Riddle \Rid"dle\ (r[i^]d"d'l), n. [OE. ridil, AS. hridder; akin
   to G. reiter, L. cribrum, and to Gr. kri`nein to distinguish,
   separate, and G. rein clean. See {Crisis}, {Certain}.]
   1. A sieve with coarse meshes, usually of wire, for
    separating coarser materials from finer, as chaff from
    grain, cinders from ashes, or gravel from sand.
    [1913 Webster]
 
   2. A board having a row of pins, set zigzag, between which
    wire is drawn to straighten it.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Riddle \Rid"dle\, v. t. [imp. & p. p. {Riddled} (r[i^]d"d'ld);
   p. pr. & vb. n. {Riddling} (r[i^]d"dl[i^]ng).]
   1. To separate, as grain from the chaff, with a riddle; to
    pass through a riddle; as, riddle wheat; to riddle coal or
    gravel.
    [1913 Webster]
 
   2. To perforate so as to make like a riddle; to make many
    holes in; as, a house riddled with shot.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Riddle \Rid"dle\, n. [For riddels, s being misunderstood as the
   plural ending; OE. ridels, redels. AS. r[=ae]dels; akin to D.
   raadsel, G. r[aum]thsel; fr. AS. r[=ae]dan to counsel or
   advise, also, to guess. [root]116. Cf. {Read}.]
   Something proposed to be solved by guessing or conjecture; a
   puzzling question; an ambiguous proposition; an enigma;
   hence, anything ambiguous or puzzling.
   [1913 Webster]
 
      To wring from me, and tell to them, my secret,
      That solved the riddle which I had proposed. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      'T was a strange riddle of a lady.    --Hudibras.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 riddle
   n 1: a difficult problem [syn: {riddle}, {conundrum}, {enigma},
      {brain-teaser}]
   2: a coarse sieve (as for gravel)
   v 1: pierce with many holes; "The bullets riddled his body"
   2: set a difficult problem or riddle; "riddle me a riddle"
   3: separate with a riddle, as grain from chaff [syn: {riddle},
     {screen}]
   4: spread or diffuse through; "An atmosphere of distrust has
     permeated this administration"; "music penetrated the entire
     building"; "His campaign was riddled with accusations and
     personal attacks" [syn: {permeate}, {pervade}, {penetrate},
     {interpenetrate}, {diffuse}, {imbue}, {riddle}]
   5: speak in riddles
   6: explain a riddle

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top