Search result for

dilemma

(38 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dilemma-, *dilemma*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dilemma[N] สภาวะลำบาก, See also: สถานการณ์ลำบาก, ภาวะวิกฤติ, Syn. problem, crisis, mess

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dilemma(ดิเลม'มะ) n. สภาวะหนีเสือปะจรเข้,สภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก,สถานการณ์ที่ลำบาก,ปัญหาที่ลำบาก., See also: dilemmatic adj. ดูdilemma dilemmatical adj. ดูdilemma dilemmic adj. ดูdilemma

English-Thai: Nontri Dictionary
dilemma(n) ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dilemmaทวิบถ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dilemmaภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก, ภาวะยุ่งยากใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, that's a hell of a dilemma, rick.นั่นหนีเสือปะจรเข้จริงๆ ริค London. Of Course (2009)
I'm beginning to see this orchestra's dilemma.เราเริ่มที่จะเห็นเค้าภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วสิิ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Ok, Let's just ignore the whole ethical dilemma, 'cause that's just too, too big.โอเค แค่เพิกเฉยกับจริยธรรมบ้าง เพราะนั่นมันมากเกินไป Hopeless (2009)
I gave up that game precisely so I don't have to face that kind dilemma.ผมยกธงขาวเรื่องนั้นแล้ว ผมไม่อยากอยู่ในสถานการณ์นั้นอีก The Dwarf in the Dirt (2009)
- With a dilemma.- มีภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก Inception (2010)
Your current dilemma...คุณอยู่ในสถานะลำบาก Human (2010)
May I offer a suggestion to aid your dilemma?ข้าขออนุญาตให้คำแนะนำท่าน ท่านจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้น Mark of the Brotherhood (2010)
Ladies, what we have here is a grade-A dilemma.สาวๆ เรามีเรื่องฉุกเฉิน Home (2010)
Two sides to every dilemma.ว่าย่อมมีความเห็นต่างในภาวะลำบาก Voyage of Temptation (2010)
Every dilemma, but the duchessความเห็นต่างอยู่จริง แต่ท่านดุชเชส Voyage of Temptation (2010)
Hmm. I see your dilemma.อืม ข้าเข้าใจสถานการณ์ของท่าน Bounty Hunters (2010)
Dilemmas like these require a meditative state.ประเด็นขัดแย้งเช่นนี้ขึ้นอยู่กับรัฐชอบคิด The Witches of Bushwick (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dilemmaI am in a terrible dilemma.
dilemmaNever in his life did he encounter such a dilemma.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[v. exp.] (kleūn mai khao khāi mai øk) EN: be in an awkward predicament ; be in a quandary ; be in a dilemma   FR: avoir un dilemme

CMU English Pronouncing Dictionary
DILEMMA    D AH0 L EH1 M AH0
DILEMMAS    D AH0 L EH1 M AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dilemma    (n) (d i1 l e1 m @)
dilemmas    (n) (d i1 l e1 m @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dilemma {n}dilemma; fix [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エウテュプローンのジレンマ[, euteyupuro-n no jirenma] (n) Euthyphro dilemma [Add to Longdo]
ジレンマ(P);ディレンマ[, jirenma (P); deirenma] (n,adj-no) dilemma; (P) [Add to Longdo]
モラルジレンマ[, morarujirenma] (n) moral dilemma [Add to Longdo]
窮地[きゅうち, kyuuchi] (n) dilemma; predicament; (P) [Add to Longdo]
極まる(P);窮まる[きわまる, kiwamaru] (v5r,vi) to terminate; to reach an extreme; to take to the extreme; to be in a dilemma; to be at an end; (P) [Add to Longdo]
困却[こんきゃく, konkyaku] (n,vs) perplexity; dilemma [Add to Longdo]
囚人のジレンマ[しゅうじんのジレンマ, shuujinno jirenma] (n) prisoner's dilemma; prisoners' dilemma [Add to Longdo]
板挟み;板挾み;板ばさみ[いたばさみ, itabasami] (n) being stuck between a rock and a hard place; being in a dilemma; being torn between conflicting demands [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dilemma \Di*lem"ma\, n. [L. dilemma, Gr. ?; di- = di`s- twice +
   ? to take. See {Lemma}.]
   1. (Logic) An argument which presents an antagonist with two
    or more alternatives, but is equally conclusive against
    him, whichever alternative he chooses.
    [1913 Webster]
 
   Note: The following are instances of the dilemma. A young
      rhetorician applied to an old sophist to be taught the
      art of pleading, and bargained for a certain reward to
      be paid when he should gain a cause. The master sued
      for his reward, and the scholar endeavored to elude his
      claim by a dilemma. "If I gain my cause, I shall
      withhold your pay, because the judge's award will be
      against you; if I lose it, I may withhold it, because I
      shall not yet have gained a cause." "On the contrary,"
      says the master, "if you gain your cause, you must pay
      me, because you are to pay me when you gain a cause; if
      you lose it, you must pay me, because the judge will
      award it." --Johnson.
      [1913 Webster]
 
   2. A state of things in which evils or obstacles present
    themselves on every side, and it is difficult to determine
    what course to pursue; a vexatious alternative or
    predicament; a difficult choice or position.
    [1913 Webster]
 
       A strong dilemma in a desperate case!
       To act with infamy, or quit the place. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   {Horns of a dilemma}, alternatives, each of which is equally
    difficult of encountering.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dilemma
   n 1: state of uncertainty or perplexity especially as requiring
      a choice between equally unfavorable options [syn:
      {dilemma}, {quandary}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 dilemma [dilɛma]
   dilemma
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Dilemma [diːlɛmaː] (n) , s.(n )
   dilemma; fix
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top