Search result for

cruise

(66 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cruise-, *cruise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cruise[N] การล่องเรือ, Syn. voyage, sail
cruise[VT] เคลื่อนไปช้าๆ, See also: ขับรถไปช้าๆ (รถแท็กซี่หาลูกค้าหรือรถตำรวจลาดตระเวน)
cruise[VI] เดินเรือ, See also: แล่นเรือ
cruise[VT] เดินเรือ, See also: แล่นเรือ, Syn. sail, voyage
cruiser[N] คนที่เดินทางท่องเที่ยว
cruiser[N] รถลาดตระเวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cruise(ครูซ) {cruised,cruising,cruises} vi.,vt.,n. (การ) แล่นเรือตระเวณ,เดินทางเรื่อยไป,บินด้วยความเร็วพอประมาณ., Syn. sail about
cruiser(ครู'เซอะ) n. เรือลาดตระเวณ,เรือนำเที่ยว,คนที่เดินทางไปเรื่อย

English-Thai: Nontri Dictionary
cruise(n) การแล่นเรือ,การแล่นไปมา
cruise(vi) แล่นไปมา,แล่นไปเรื่อยๆ,แล่นเรือเที่ยว
cruiser(n) เรือประพาส,เรือท่องเที่ยว,เรือนำเที่ยว,เรือลาดตระเวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cruise controlอุปกรณ์คงความเร็วรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cruise shipsเรือท่องเที่ยว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I figured I wasn't the first girl you cruised.ฉันประมวลได้ว่าฉันไม่ใช่สาวคนแรกที่คุณหิ้วมา Lucky Thirteen (2008)
We're tracking 3 Republic cruisers.เราถูกติดตามโดยยานสาธารณรัฐ 3 ลำ Rising Malevolence (2008)
That is one big, cruiser crusher.นั่นมัน ยาน cruiser crusher Rising Malevolence (2008)
- Naboo cruiser, identify yourself.-ยานนาบู แสดงตนด้วย Destroy Malevolence (2008)
I'm being pulled inside the droid cruiser by a tractor beam.ข้าถูกดึงเข้าไปในยานดรอยด์ ด้วยลำแสงลากจูง Destroy Malevolence (2008)
Sir, the Republic cruisers have halted their attack.ท่านครับ ยานของพวกสาธารณรัฐหยุดโจมตีแล้ว Destroy Malevolence (2008)
General, we have a clear shot at their cruisers.ท่านนายพล ทางสะดวกที่จะยิงพวกมันแล้วครับ Downfall of a Droid (2008)
Concentrate fire on the closest Republic cruiser.ระดมยิงไปที่ยานสาธารณรัฐลำที่ใกล้ที่สุด Downfall of a Droid (2008)
Move the cruisers into attack position.เคลื่อนยานเข้าสู่ตำแหน่งโจมตี! Downfall of a Droid (2008)
I'll send 2 mainline cruisers to help you destroy it.ข้าจะส่งกองกำลังไปช่วยเจ้า เพื่อทำลายมัน Duel of the Droids (2008)
Captain, have you made contact with the cruiser?กัปตัน ติดต่อยานลาดตระเวนได้รึยัง? Cloak of Darkness (2008)
Jedi cruiser Tranquility, this is General Luminara Unduli requesting permission to land.ยานลาดตระเวนเจได ทรานคิวลิตี้, นี่คือนายพลลูมินารา อันดูลี ต้องการขออนุญาตลงจอด Cloak of Darkness (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cruiseHe cruised his way through the crowd.
cruiseHow many cruises are there each day?
cruiseThe actions of Coen, directly commanding the cruise at the time of the accident, are of utmost significance.
cruiseThe police cruiser pulled to a stop near the spot where the accident happened.
cruiseThe prize money enabled me to go on a world cruise.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แล่นเรือเที่ยว[v.] (laen reūa thīo) EN: cruise   FR: faire une croisière
ลาดตระเวน[v.] (lāttrawēn) EN: patrol ; cruise ; scout   
ผีเสื้อตาลหางแหลม(ธรรมดา)[n. exp.] (phīseūa tān hāng laēm (thammadā)) EN: Common Cruiser ; Cruiser   
เรือโดยสาร[X] (reūa dōisān) EN: passenger ship ; cruise ship   FR: bateau [m]
เรือลาดตระเวน[n. exp.] (reūa lāttrawēn) EN: cruiser   FR: vaisseau de croisière [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRUISE    K R UW1 Z
CRUISED    K R UW1 Z D
CRUISER    K R UW1 Z ER0
CRUISES    K R UW1 Z AH0 Z
CRUISERS    K R UW1 Z ER0 Z
CRUISER'S    K R UW1 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cruise    (v) (k r uu1 z)
cruised    (v) (k r uu1 z d)
cruiser    (n) (k r uu1 z @ r)
cruises    (v) (k r uu1 z i z)
cruisers    (n) (k r uu1 z @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Marschflugkörper {m} [mil.]cruise missile [Add to Longdo]
Seereise {f}; Kreuzfahrt | Seereisen {pl}; Kreuzfahrten {pl} | eine Seereise machen; eine Kreuzfahrt machen; kreuzencruise | cruises | to cruise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クルーザー[, kuru-za-] (n) cruiser (i.e. warship or cabin cruiser); (P) [Add to Longdo]
クルーズ[, kuru-zu] (n) cruise; (P) [Add to Longdo]
ランクル[, rankuru] (n) (abbr) (Toyota) Land Cruiser [Add to Longdo]
乙巡[おつじゅん, otsujun] (n) second-class cruiser [Add to Longdo]
仮装[かそう, kasou] (n,vs,adj-no) (1) costume; fancy dress; masquerade; disguise; (2) converted (cruiser); (P) [Add to Longdo]
仮装巡洋艦[かそうじゅんようかん, kasoujunyoukan] (n) merchant cruiser [Add to Longdo]
回航;廻航[かいこう, kaikou] (n,vs) navigation; cruise [Add to Longdo]
甲巡[こうじゅん, koujun] (n) armored cruiser; armoured cruiser [Add to Longdo]
航行[こうこう, koukou] (n,vs) cruise; navigation; sailing; (P) [Add to Longdo]
航続時間[こうぞくじかん, kouzokujikan] (n) duration of a cruise (flight); endurance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巡弋[xún yì, ㄒㄩㄣˊ ㄧˋ, ] cruise; patrol by a ship [Add to Longdo]
巡洋舰[xún yáng jiàn, ㄒㄩㄣˊ ㄧㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] cruiser (warship); battle cruiser [Add to Longdo]
巡航导弹[xún háng dǎo dàn, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄤˊ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] cruise missile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cruise \Cruise\ (kr[udd]s), n.
   See {Cruse}, a small bottle.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cruise \Cruise\, v. t.
   1. To cruise over or about.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. (Forestry) To explore with reference to capacity for the
    production of lumber; as, to cruise a section of land.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cruise \Cruise\ (kr[udd]z), v. i. [imp. & p. p. {Cruised}
   (kr[udd]zd); p. pr. & vb. n. {Cruising}.] [D. kruisen to move
   crosswise or in a zigzag, to cruise, fr. kruis cross, fr. OF.
   crois, croiz, F. croix, or directly fr. OF. croisier, F.
   croiser, to cross, cruise, fr. crois a cross. See {Cross}.]
   [1913 Webster]
   1. To sail back and forth on the ocean; to sail, as for the
    protection of commerce, in search of an enemy, for
    plunder, or for pleasure.
    [1913 Webster]
 
   Note: A ship cruises in any particular sea or ocean; as, in
      the Baltic or in the Atlantic. She cruises off any
      cape; as, off the Lizard; off Ushant. She cruises on a
      coast; as, on the coast of Africa. A pirate cruises to
      seize vessels; a yacht cruises for the pleasure of the
      owner.
      [1913 Webster]
 
         Ships of war were sent to cruise near the isle of
         Bute.               --Macaulay.
      [1913 Webster]
 
         'Mid sands, and rocks, and storms to cruise for
         pleasure.             --Young.
      [1913 Webster]
 
   2. To wander hither and thither on land. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. (Forestry) To inspect forest land for the purpose of
    estimating the quantity of lumber it will yield.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. To travel primarily for pleasure, or without any fixed
    purpose, rather than with the main goal of reaching a
    particular destination. To cruise the streets of town,
    looking for an interesting party to crash.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cruise \Cruise\, n.
   1. A voyage made in various directions, as of an armed
    vessel, for the protection of other vessels, or in search
    of an enemy; a sailing to and fro, as for exploration or
    for pleasure.
    [1913 Webster]
 
       He feigned a compliance with some of his men, who
       were bent upon going a cruise to Manilla. --Dampier.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: A voyage aboard a ship, in which the activities on
    the ship itself form a major objective of the voyage; --
    used particularly of vacation voyages, or voyages during
    which some special activity occurs on board the ship, such
    as a series of seminars.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cruise
   n 1: an ocean trip taken for pleasure [syn: {cruise}, {sail}]
   v 1: drive around aimlessly but ostentatiously and at leisure;
      "She cruised the neighborhood in her new convertible"
   2: travel at a moderate speed; "Please keep your seat belt
     fastened while the plane is reaching cruising altitude"
   3: look for a sexual partner in a public place; "The men were
     cruising the park"
   4: sail or travel about for pleasure, relaxation, or
     sightseeing; "We were cruising in the Caribbean"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top