Search result for

して

(60 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -して-, *して*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
指定[してい, shitei] (vt) เลือก,กำหนด
指定席[していせき, shiteiseki] (n) ที่นั่งจอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
指摘[してき, shiteki] (n) การบ่งชี้
子弟[してい, shitei] (n) เด็กกว่า,คนที่เด็กกว่า,
支店[してん, shiten] สาขา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
視点[してん, shiten] Thai: มุมมองหรือทัศนคติ English: point of view
視点[してん, shiten] Thai: วิสัยทัศน์ English: visual point
指定[してい, shitei] Thai: ระบุ English: designation (vs)
指定[してい, shitei] Thai: การระบุคุณสมบัติเฉพาะ English: specification
指定[してい, shitei] Thai: การกำหนด English: assignment
私邸[してい, shitei] Thai: บ้านพักส่วนตัว English: private residence

Japanese-English: EDICT Dictionary
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
してみると;してみれば[, shitemiruto ; shitemireba] (exp) then; in that case; considering; if that is the case; if so [Add to Longdo]
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp,v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted [Add to Longdo]
して言えば[していえば, shiteieba] (n) if I must say (choose) [Add to Longdo]
為てやる;して遣る;為て遣る[してやる, shiteyaru] (v5r,vt) (uk) to do for (someone) [Add to Longdo]
仕手(P);為手[して, shite] (n) (1) doer; performer; (2) (uk) protagonist (in noh or kyogen); hero; leading part; main character; (3) (仕手 only) speculator (in trading); (P) [Add to Longdo]
仕手株[してかぶ, shitekabu] (n) speculative stock [Add to Longdo]
仕手戦[してせん, shitesen] (n) large-scale speculative go-around [Add to Longdo]
仕手相場[してそうば, shitesouba] (n) speculators' (speculative) market [Add to Longdo]
仕手柱;シテ柱[してばしら(仕手柱);シテばしら(シテ柱), shitebashira ( shite hashira ); shite bashira ( shite hashira )] (n) (See 仕手・2) upstage right pillar (on a noh stage), where the main actor stands at the start and end of the play [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Turn it off.それ消して
I love you.してる。
Let me out!してくれ。
Keep in touch.連絡してね。
As it is, prices are going up every week.実のところ物価は毎週上昇している。
"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."「U.F.Oとは何を表しているの」「未確認飛行物体のことだと思う」
She winked at me, as much as to say, I love you.「あなたを愛しているのよ」と言わんばかりに彼女は僕にウィンクした。 [M]
"Forever and always?" asked the little black rabbit.「いつも、そしていつまでも?」と小さい黒いウサギはききました。
"Forever and always!" replied the little white rabbit.「いつも、そしていつまでもよ!」と小さい白いウサギはいいました。
"Your army is impotent against mine!!" he laughed.「おまえの軍など我が軍に対しては無力だよ」と、彼は笑っていった。
"May I use the phone?" "Please feel free."「お電話をお借りしてもいいですか」「どうぞ、どうぞ。」
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で口火を切った。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If, by chance, I'm not me then who's to say that you're you?[CN] 300)\blur2}如果我不是我 300)\blur2}例えばオレがオレじゃないとして 300)\blur2}你还能够说是你吗 Female Titan: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 1 (2013)
Hug me tight.[JA] ギュッてしてください Emotions (2017)
I cannot believe how dull this place is.[JA] それにしても 殺風景ですねえ Emotions (2017)
Is there nothing else I can do for you?[CN] 妈妈能为你做的 してあげられること 已经寥寥无几了吧 もうなにもないのかしら Wolf Children (2012)
But why protect me?[JA] でも どうして僕を? Emotions (2017)
Tell me why you're crying, tell me everything[CN] 发生什么事了 全都告诉妈妈 訳を聞かせて すべて話して Wolf Children (2012)
Just do it.[JA] いいから してください Emotions (2017)
Every day, I acted like I was doing yoga so I could guard you.[JA] (ひとみ) 毎日 ヨガするフリして見張ってた Emotions (2017)
If, by chance, I'm not me then who's to say that you're you?[CN] 300)\blur2}如果我不是我 300)\blur2}例えばオレがオレじゃないとして 300)\blur2}你还能够说是你吗 Bite: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 3 (2013)
Won't you let me live with you again?[JA] また一緒に 暮らしてもらえませんか? Emotions (2017)
"As your number one fan, I'll always support you."[JA] "いちばんのファンとして ずっと応援してます"と Emotions (2017)
Saying you're sorry because a family member is a murderer... or feeling responsible for the death of someone you lived with... or doing things just because that's the way you do them... or making up reasons for things...[JA] 家族が人を殺(あや)めてしまって 申し訳ないとか 一緒に暮らしてた人たちが殺されて 責任を感じるとか 自分はそうだから こうだから... Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
指定[してい, shitei] designation (vs), appointment, phrase [Add to Longdo]
指定可能点[していかのうてん, shiteikanouten] addressable point [Add to Longdo]
指定子[していし, shiteishi] descriptor, designator [Add to Longdo]
指定文字そろえ[していもじそろえ, shiteimojisoroe] aligned around [Add to Longdo]
私的[してき, shiteki] personal, private, proprietary [Add to Longdo]
視点[してん, shiten] eye point [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仕手[して, shite] Hauptdarsteller (im No usw.) [Add to Longdo]
子弟[してい, shitei] Soehne, Kinder [Add to Longdo]
師弟[してい, shitei] Lehrer_und_Schueler [Add to Longdo]
指定席[していせき, shiteiseki] reservierter_Sitz, reservierter_Platz [Add to Longdo]
指摘[してき, shiteki] hinweisen [Add to Longdo]
支店[してん, shiten] Zweiggeschaeft, Filiale [Add to Longdo]
支店網[してんもう, shitenmou] Zweigstellennetz, Filialnetz [Add to Longdo]
私邸[してい, shitei] Privatwohnung [Add to Longdo]
私鉄[してつ, shitetsu] Privatbahn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top