Search result for

noticing

(26 entries)
(0.0527 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noticing-, *noticing*.
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noticingHowever, I can't help noticing, at this moment, that at first glance it seems inevitable that the shark will devour the man.
noticingWe went by the shop without noticing it.
noticingHe went by me without noticing me.
noticingHe ran past without noticing her.
noticingShe passed right by me without noticing.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
I've been noticing lately that the A and the E are starting to bend around the sides.ฉันก็สังเกตเห็นว่าตัว A กับ ตัวE ที่อกเสื้อเธอ เริ่มโค้งออกนะ Stand by Me (1986)
I started noticing it about two years ago.ฉันเริ่มสังเกตุเห็น เมื่อประมาณ สองปีที่แล้ว Squeeze (1993)
I was noticing that the more you look at everything... this table, the objects on it, the refrigerator, this room... your nose, the world Suddenly... you realize that there's some sort of cosmic harmony... of shapes and sizes.ผมเลยสงสัยว่า มีบางอย่างที่มากกว่า เมื่อคุณมองที่สิ่งต่างๆ โต๊ะนี้ ของบนโต๊ะ ตู้เย็น ห้องนี้ จมูกป๊า โลก The Dreamers (2003)
So, Sheryl, I couldn't help noticing Dwayne has stopped speaking.เชอริล ฉันเห็นดเวนย์ไม่พูดเลย Little Miss Sunshine (2006)
I couldn't help noticing your lovely necklace.ผมคงไม่สามารถให้คำวิจารณ์ สร้อยคอแสนสวยของคุณได้ Hollow Man II (2006)
He's ruining the soup. And nobody's noticing?เขากำลังทำลายซุปนะ และไม่มีไครเห็นด้วย Ratatouille (2007)
Thanks for noticing.ขอบใจมาก ที่สังเกตุ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Death is not noticing.ความตาย เราจะไม่รู้ล่วงหน้า Eiga: Kurosagi (2008)
- Not noticing?-ไม่รู้ล่วงหน้า? \ Eiga: Kurosagi (2008)
I'm noticing here that you have a wikipedia entry... bingo.ฉันสังเกตุเห็นว่านายได้ใส่ข้อมูลลงไปใน วิคิพีเดียด้วย แน่นอนอยู่แล้ว Chuck Versus the First Date (2008)
While looking over your record, I couldn't help noticing your occupational history.พอได้ดูประวัติของคุณแล้ว อดพูดไม่ได้ว่าอาชีพของคุณนี่เป็นตำนานจริงๆ Death Race (2008)
My allergic reaction made me feel pretty... and so I ignored all the bad side effects, because suddenly people were talking to me... and they were noticing me.อาการแพ้ของฉันทำให้ฉันรู้สึกสวย... เพราะงั้นฉันจึงไม่สนใจอาการข้าเคียงแย่ๆ เพราะเมื่อคนพูดถึงฉัน และพวกเขาสังเกตุเห็นฉัน The House Bunny (2008)
"The way you're moving in your sleep, the way you look before you leap the strange illusions that you keep, you don't know, but I'm noticing. ""ท่าทางเธอขยับยามหลับไหล สายตาเธอมองมายามเคลื่อนไหว..." "... ภาพมายาต่างๆนาๆเธอซ่อนไว้ หารู้ไม่ ฉันคนนี้ที่แลเห็น" Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
I could not help noticing the empty offices as I came to work this morning and all of the packing boxes.ผมอดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็น.. ความเงียบเหงาของออฟฟิศ.. ในตอนเช้านี้ที่ผมเข้ามาทำงาน.. Invictus (2009)
And forgive me, but I couldn't help noticing your suitcases.และขอโทษด้วย พอดีฉันสังเกตเห็นกระเป๋าเดินทาง Ninja Assassin (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแถลง[n.] (kān thalaēng) EN: stating ; announcement ; declaration ; proclamation ; annunciation ; noticing ; clarification ; publication   FR: déclaration [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOTICING    N OW1 T AH0 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noticing    (v) (n ou1 t i s i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
看取[かんしゅ, kanshu] (n,vs) seeing through; perceiving; noticing; getting wind of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Notice \No"tice\, v. t. [imp. & p. p. {Noticed}; p. pr. & vb. n.
   {Noticing}.]
   1. To observe; to see; to mark; to take note of; to heed; to
    pay attention to.
    [1913 Webster]
 
   2. To show that one has observed; to take public note of;
    remark upon; to make comments on; to refer to; as, to
    notice a book.
    [1913 Webster]
 
       This plant deserves to be noticed in this place.
                          --Tooke.
    [1913 Webster]
 
       Another circumstance was noticed in connection with
       the suggestion last discussed.    --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   3. To treat with attention and civility; as, to notice
    strangers.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To remark; observe; perceive; see; mark; note; mind;
     regard; heed; mention. See {Remark}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top