Search result for

gaudy

(37 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gaudy-, *gaudy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaudy[ADJ] ฉูดฉาด (แต่ไร้รสนิยม), See also: หรูหรา, Syn. garish, flashy, Ant. tasteful, muted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gaudy(กอ'ดี) adj. หรูหรา,ฉูดฉาด,บาดตา,ขี้โอ่,โอ้อวด.n. งานเลี้ยงฉลองอย่างเอิกเกริก, See also: gaudily adv. gaudiness n., Syn. showy,flashy,garish

English-Thai: Nontri Dictionary
gaudy(adj) ฉูดฉาด,ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,โอ้อวด,บาดตา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, what about the garish socks and the gaudy tie?แล้วความฉูดฉาดพวกนั้นล่ะ ถุงเท้ากับไทด์ไร้รสนิยม Harbingers in a Fountain (2009)
They are shaping me into something gaudy something lethal.เค้าตัดแต่งผมให้ดูรุนแรง... ... ดูมหากาฬ Watchmen (2009)
But I will not wear that gaudy orange. I will not.แต่ฉันจะไม่ใส่สีส้มฉุดฉาด ฉันจะไม่ The Blind Side (2009)
We won't fly there in the space shuttle or drive in some gaudy, tacky limo.เราจะไม่บินไปอะไรเทือกนั้น หรือขับรถยาวๆหรูๆ 17 Again (2009)
The gaudy ring on your finger--แหวนฉูดฉาดบนนิ้วของคุณ... Isobel (2010)
Mr. Escandarian was in the neighborhood to look at that gaudy Mediterranean two blocks up.คุณอิสเเคนเดเรียนเคยอยู่ในย่านใกล้เคียง มาดูบ้านเมดิเตอร์เรเนี่ยนหรูหราสองบล๊อคถัดไปจากบ้านหลังนี้ Open House (2011)
She walks in beauty, like the night of cloudless climes and starry skies and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies,She walks in beauty (เธอเยื้องย่างอย่างงดงาม) like the night of cloudless climes and starry skies(ดั่งห้วงราตรีไร้เมฆาและดวงดาราเปล่งประกาย) and all that's best of dark and bright (และทุกอย่างคือที่สุดของราตรีและแสงสดใส) Upper West Side Story (2012)
How's this? Not too gaudy?ชุดนี้เป็นไง เว่อร์ไปไหม From the Land of the Moon (2016)
How gaudy.ดอกไม้มาเชียว Smurfs: The Lost Village (2017)
sometimes a bit gaudy...บางครั้งก็ฉูดฉาดเล็กน้อย... Wild Reeds (1994)
This dress is too gaudyชุดนี้มันดูฉูดฉาดเกินไป Paris ei yeonin (2004)
Come on, it's too gaudy.ดูนี่สิ.. มันดูฉูดฉาดบาดตาจังเลย Yeolliji (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gaudyHe slipped the gaudy shirt on.
gaudyStick to jackets that aren't too gaudy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉูดฉาด[adj.] (chutchāt) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy   

CMU English Pronouncing Dictionary
GAUDY    G AO1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaudy    (n) (g oo1 d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
farbenprächtig; knallig; sehr bunt; auffällig bunt {adj} | farbenprächtiger; knalliger | am farbenprächtigsten; am knalligstengaudy | gaudier | gaudiest [Add to Longdo]
Harlekinbartvogel {m} [ornith.]Gaudy Barbet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんきらきん[, kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy [Add to Longdo]
けばけば[, kebakeba] (adv,n,vs) (on-mim) gaudy; garish [Add to Longdo]
どぎつい[, dogitsui] (adj-i) gaudy; loud; garish; violent; harsh [Add to Longdo]
チャラい;ちゃらい[, chara i ; charai] (adj-i) flashy; gaudy; wrapped in cheap flattery [Add to Longdo]
悪どい(iK)[あくどい, akudoi] (adj-i) (1) (uk) gaudy; showy; excessive; (2) crooked; vicious [Add to Longdo]
絢爛[けんらん, kenran] (adj-t,adv-to) gorgeous; brilliant; dazzling; gaudy; flowery (speech) [Add to Longdo]
派手[はで, hade] (adj-na,n) showy; loud; gay; flashy; gaudy; (P) [Add to Longdo]
麗々しい;麗麗しい[れいれいしい, reireishii] (adj-i) ostentatious; gaudy; showy [Add to Longdo]
毳々しい;毳毳しい[けばけばしい, kebakebashii] (adj-i) (uk) gaudy; showy; garish; loud [Add to Longdo]
煌びやか(P);綺羅びやか[きらびやか, kirabiyaka] (adj-na) gorgeous; gaudy; dazzling; gay; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花不棱登[huā bù léng dēng, ㄏㄨㄚ ㄅㄨˋ ㄌㄥˊ ㄉㄥ, / ] gaudy; repulsively colored [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gaudy \Gaud"y\, a. [Compar. {Gaudier}; superl. {Gauidiest}.]
   1. Ostentatiously fine; showy; gay, but tawdry or
    meretricious.
    [1913 Webster]
 
       Costly thy habit as thy purse can buy,
       But not expressed in fancy; rich, not gaudy. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Gay; merry; festal. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       Let's have one other gaudy night.   --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gaudy \Gaud"y\, n.; pl. {Gaudies} [See {Gaud}, n.]
   One of the large beads in the rosary at which the paternoster
   is recited. [Obs.] --Gower.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gaudy \Gaud"y\, n.
   A feast or festival; -- called also {gaud-day} and {gaudy
   day}. [Oxford Univ.] --Conybeare.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gaudy
   adj 1: tastelessly showy; "a flash car"; "a flashy ring";
       "garish colors"; "a gaudy costume"; "loud sport shirts";
       "a meretricious yet stylish book"; "tawdry ornaments"
       [syn: {brassy}, {cheap}, {flash}, {flashy}, {garish},
       {gaudy}, {gimcrack}, {loud}, {meretricious}, {tacky},
       {tatty}, {tawdry}, {trashy}]
   2: (used especially of clothes) marked by conspicuous display
     [syn: {flashy}, {gaudy}, {jazzy}, {showy}, {sporty}]
   n 1: (Britain) a celebratory reunion feast or entertainment held
      a college

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top